LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання інвестиційної діяльності підприємств

19.04.2005р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї та положення, які є індивідуальним внеском здобувача.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації, висновки та пропозиції доповідались на Міжнародних науково-практичних конференціях „Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку” (Львів – Дрогобич – Трускавець, 2000р.) та „Соціально-економічна ефективність державного управління: теорія, методологія та практика” (Львів, 2003р.), Всеукраїнських науково-практичних конференціях „Екологічний менеджмент у загальній системі управління” (Суми, 2004р.) та „Проблеми розвитку підприємств і нових економічних структур у сучасних умовах” (Донецьк, 2004р.), а також на наукових семінарах кафедри менеджменту організацій Національного університету “Львівська політехніка”.

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковані в 13 наукових публікаціях загальним обсягом 4 друк. арк., з них особисто автору належать 3,6 друк. арк. У фахових виданнях опубліковано 8 наукових статей, зокрема 6 одноосібно.

Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 195 стор., а її основний зміст викладено на 172 стор. Робота містить 34 таблиці та 13 рисунків (обсягом 22 стор.); список використаних джерел з 202 найменувань; 5 додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено сутність і стан наукової проблеми та її значущість, сформульовано мету і завдання дослідження, його предмет та об’єкт, висвітлено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, а також вказано форми апробації та оприлюднення результатів дослідження, наведено кількість публікацій за темою дисертації.

У першому розділі “Методологічні та прикладні засади оцінювання інвестиційної діяльності підприємств у ринкових умовах господарювання” розглянуто особливості функціонування інвестиційного механізму підприємств; визначено принципи, складові, показники та розроблено систему оцінювання інвестиційної діяльності у формі реальних інвестицій.

Аналізуючи наукові праці економістів, досліджено склад і зміст основних факторів, які мотивують та регулюють процес розробки та реалізації інвестиційних рішень підприємств. У результаті огляду літературних джерел сформовано загальні теоретичні засади функціонування інвестиційного механізму підприємств та його структури. Проведені дослідження дали змогу визначити інвестиційний механізм підприємств як цілеспрямовано створену, взаємодіючу сукупність методів і джерел інвестування‚ інструментів і важелів впливу на процес розробки та реалізації інвестиційних рішень підприємств. Функціонування інвестиційного механізму підприємств можливе за взаємодії основних елементів його структури, а саме: ресурсного і методичного забезпечення, правового регулювання, управління інвестиційною діяльністю, а також мотивів інвестування та факторів інвестиційної активності підприємств. Обґрунтовано роль і місце оцінювання інвестиційної діяльності в інвестиційному механізмі підприємств, яке є спеціальною функцією управління і, одночасно, необхідною складовою кожного елемента механізму.

Результати проведеного дослідження свідчать, що оцінювання інвестиційної діяльності підприємств, яка здійснюється у формі реальних інвестицій, охоплює широке коло питань, а саме: оцінювання інвестиційної стратегії; визначення пріоритетних напрямів ефективного вкладення капіталу для забезпечення економічного розвитку підприємств, а також обсягів і вартості джерел інвестиційних ресурсів; розрахунку ефективності та ризику інвестиційних проектів; оперативному оцінюванні факторів, які впливають на появу відхилень фактичних результатів інвестування від запланованих; визначення рівня досягнення цільових показників після впровадження інвестиційних проектів та можливих резервів покращання результатів.

Вивчення сучасних наукових джерел дало підстави розглядати оцінювання інвестиційної діяльності підприємств як комплексний процес, який об’єднує логічно пов’язані між собою і спрямовані на досягнення єдиної цілі окремі етапи. Водночас кожний етап цього процесу охоплює певну сукупність показників оцінки інвестиційної діяльності підприємств, на основі яких робиться висновок про доцільність переходу до іншого етапу. Різноманітність факторів, від яких залежить ефективність інвестиційної діяльності підприємств, зумовлює комплексне використання в аналітичних дослідженнях соціальних, економічних, фінансових, маркетингових та екологічних параметрів. Тому оцінювання інвестиційної діяльності підприємств доповнено етапами, які передбачають оцінювання інвестиційної стратегії підприємств; науково-технічне, інституційне, екологічне та соціальне оцінювання інвестиційних проектів (рис. 1). У зв’язку з цим виділено три рівні оцінювання інвестиційної діяльності підприємств: 1 – ретроспективний; 2 – перспективний і 3 – оперативний, які відповідають різним етапам управління

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Рис. 1. Етапи оцінювання інвестиційної діяльності підприємств,

яка здійснюється у формі реальних інвестицій


довгостроковими інвестиціями та фазам життєвого циклу інвестиційних проектів. На першому рівні оцінюють інвестиційну діяльність за попередні періоди з метою визначення її ефективності шляхом розрахунку її впливу на всі види господарської діяльності підприємств, рівня досягнення прогнозованих показників та поставлених цілей інвестування, виявлення причин відхилення від запланованих результатів. Другий рівень передбачає оцінювання інвестиційної діяльності підприємств, заплановану на перспективу, для обґрунтування її доцільності. На третьому рівні оцінюють оперативні управлінські рішення щодо окремих інвестиційних проектів на етапі їх впровадження.

Перший рівень характерний для діючих підприємств, оскільки їм насамперед необхідно знати свій майновий і фінансовий стан, виробничі, збутові та інші проблеми, ефективність попередніх напрямів інвестування тощо. А для створюваного підприємства доцільно перемістити перспективне оцінювання на перший рівень, оскільки в нього ще немає об’єкта для ретроспективного оцінювання.

Дослідження наукових джерел дало можливість класифікувати показники оцінювання інвестиційної діяльності підприємств за такими ознаками: відношенням до середовища проекту (підприємства) (зовнішні, внутрішні), функціональною спрямованістю показників (науково-технічні, виробничі, фінансово-економічні, ринкові, екологічні, соціальні, правові), формою наведення показників (абсолютні, відносні, комплексні, інтегральні), відношенням до різних обсягів продукції (обсягові, питомі), рівнем охоплення об’єкта дослідження (узагальнювальні, часткові,