LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання інвестиційної діяльності підприємств

локальні), напрямом впливу на господарську діяльність підприємств (операційної ефективності, фінансової ефективності, інвестиційної ефективності), за об’єктивністю підходу до визначення показників (цільові, ефективності, граничні), судженням суб’єкта (експерта) (стосовно підприємства; стосовно основних показників і характеристик інвестицій; стосовно часткових, локальних показників), рівнем формальності показників (формальні, неформальні), врахуванням фактора часу (статичні, дисконтні), а також доповнити класифікацію такими показниками, як: перспективні, оперативні, ретроспективні, які виділені за рівнем визначення показників. Виділення останньої ознаки обумовлено різними фазами життєвого циклу інвестиційних проектів і рівнями та етапами оцінювання інвестиційної діяльності підприємств.

Сформовані в роботі методологічні і прикладні засади оцінювання реальних інвестицій дадуть змогу спеціалістам підприємств комплексно підійти до оцінювання їх інвестиційної діяльності. Знаходячись одночасно на різних етапах розробки і впровадження інвестиційних проектів та застосовуючи відповідні показники, фахівці зможуть вчасно виявити недоліки та прорахунки в інвестиційних рішеннях та розробити заходи для їх виправлення.

У другому розділі “Аналіз та напрями оцінювання інвестиційної діяльності підприємств”проаналізовано стан інвестування енергетичних підприємств з метою визначення перспективних напрямів вкладення капіталу, особливості формування і шляхи збільшення інвестиційних ресурсів енергетичних підприємств та сформульовано основні напрями оцінювання їх інвестиційної діяльності.

Обґрунтування вибору напрямів і показників оцінювання інвестиційної діяльності підприємств повинно базуватися на дослідженні специфіки господарської діяльності конкретних підприємств, а саме: особливостей формування інвестиційних ресурсів, доходів, витрат, інших економічних показників та й самого товару і технології його виробництва.

Оцінюючи інвестиційну діяльність, важливо проаналізувати джерела утворення інвестиційних ресурсів на підприємствах. Встановлено, що енергетичні підприємства характеризуються відсутністю власних коштів, оскільки більшість таких підприємств є збитковими. Тому розміри вкладень в основний капітал енергетичними підприємствами України протягом останніх чотирьох років суттєво не змінюються (табл. 1).

Таблиця 1

Інвестиції в основний капітал за видами промислової діяльності

в Україні за 2000 – 2004 рр.

Види промислової діяльності

Дані за роками, млн. грн.

Індекси за роками,

відсотки до попереднього року


2000

2001

2002

2003

2004

2001

2002

2003

2004

середній

Промисловість разом

12049

13651

15112

19726

21395

113,0

106,0

124,6

108,0

113

зокрема:

– добувна промисловість

3953

4234

3819

4523

5997

107,0

87,4

111,8

133,0

109

– обробна промисловість

6003

7084

8433

11659

12348

118,0

113,8

132,5

106,0

117

– виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

2092

2333

2860

3544

3050

112,0

116,1

119,2

86,1

107


Середній темп зростання інвестицій в основний капітал відповідного виду промислової діяльності, куди входять досліджувані підприємства, становить 107%. Щодо інвестиційної діяльності енергетичних підприємств західного регіону України, то за цей період вона не призвела до істотного підвищення їх прибутковості.

Збільшити власні кошти для деяких енергетичних підприємств є проблематично, оскільки обсяги реалізації їх продукції не можуть істотно зростати, а ціни на цю продукцію регульовані державою. Тому єдиним шляхом зростання прибутковості їх діяльності є зменшення витрат на виробництво та реалізацію продукції.

Гострою соціальною проблемою є зростання вартості енергії, плата за яку становить значну частину витрат більшості населення і його попит, на відміну від потреб виробників, є більш-менш постійним.

Значно збільшують витрати енергетичних підприємств втрати енергетичних ресурсів під час транспортування, що наносить і екологічну шкоду. Тому для енергетичних підприємств важливим є вкладення капіталу в покращання процесів виробництва і транспортування енергії.

Результати проведеного в роботі аналізу свідчать, що понад дві третини операційних витрат енергетичних підприємств становлять витрати на паливо-енергетичні ресурси (деколи до 90%). Протягом останніх п’яти років темпи приросту споживання паливо-енергетичних ресурсів підприємствами перевищують темпи приросту обсягів виробництва.

Крім зростання питомих витрат паливо-енергетичних ресурсів на виробництво енергії, на підприємствах існують й інші проблеми, а саме: граничне спрацювання та моральне старіння основних засобів, зростання їх дебіторської та кредиторської заборгованості, постійна потреба в поточних та капітальних ремонтах, тенденція до збільшення втрат під час транспортування та розподілення енергії, відсутність коштів на впровадження ресурсозберігальних проектів та дієвих заходів для зменшення екологічного впливу на навколишнє середовище.

Результати досліджень дали підстави зробити висновок про те, що впровадження основних заходів реформування енергетичного господарства західного регіону України, які базуються на більш ефективному використанні паливо-енергетичних ресурсів із застосуванням ресурсозберігальних технологій, є життєво необхідним та принесе позитивні економічний, соціальний, екологічний та інші ефекти на мікро- і макрорівні. Тому одним з головних завдань оцінювання інвестиційної діяльності енергетичних підприємств повинно бути визначення ресурсозбереження як наслідку такої діяльності.

У третьому розділі “Методи оцінювання інвестиційної діяльності підприємств” удосконалено методику визначення сумарного дисконтованого грошового потоку під час оцінювання економічної ефективності інвестиційних проектів, розроблено методичні рекомендації з розрахунку критичних значень показників інвестування для оцінювання ризику та чутливості проектів, а також обґрунтовано застосування системи показників для оцінювання ресурсозбереження в діяльності підприємств і проведено їх розрахунок на конкретному прикладі.