LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання інвестиційної діяльності підприємств

Економічне оцінювання інвестиційних проектів передбачає розрахунки величини та структури проектних витрат, доходів та грошових потоків; формування прогнозних фінансових звітів; встановлення впливу проекту на фінансово-майновий стан підприємства; визначення ризику та чутливості проекту; оцінювання економічної ефективності інвестування.

Для економічного обґрунтування інвестицій на практиці стосовно конкретного виду економічної діяльності (підприємства, проекту) важливо забезпечити достатню точність розрахунків, що обумовлює необхідність удосконалення методів оцінювання економічної ефективності інвестиційних проектів. Цього можна досягти, досліджуючи формування грошового потоку на підприємствах та враховуючи його специфіку під час визначення економічного ефекту від інвестування.

Як показали проведені дослідження, для підприємств, які виробляють і постачають теплоенергію, виникає проблема врахування сезонної нерівномірності розподілу грошових потоків. Врахувати сезонність розподілу грошових потоків підприємств протягом розрахункового періоду можна за допомогою введеного коефіцієнта , який характеризує частку грошового потоку на інтервалі m в році t. Для визначення економічної ефективності інвестиційних проектів запропоновано методичні рекомендації, за якими розраховують сумарний дисконтований грошовий потік за весь період реалізації проекту:

, (1)

де Е – сумарний дисконтований грошовий потік за весь період реалізації проекту, гр. од.; T – період реалізації проекту, роки; k – кількість інтервалів в році t, од.; – грошовий потік в році t, гр. од.; – коефіцієнт дисконтування на інтервалі m року t, який враховує нерівноцінність різночасових витрат, частка від одиниці, ; – питома вага грошового потоку на інтервалі m в сумарному грошовому потоці року t, частка від одиниці, ; – коефіцієнт розподілу динаміки грошового потоку на інтервалі m року t, частка від одиниці; d – ставка дисконту, частка від одиниці.

Необхідно підкреслити, що визначення коефіцієнта залежить від таких умов отримання грошового потоку:

– на початку інтервалу m року t: ;

– в кінці інтервалу m року t: ;

– рівномірно протягом інтервалу m року t: ,

де – приріст інтервалу m в році t, частка від одиниці.

У результаті застосування формули (1), яка дає достатню точність розрахунків, немає необхідності розбивати рік на дрібні інтервали (місяці, квартали), оскільки нерівномірність та сезонність грошових потоків протягом року є врахованою. Проведені в дисертації розрахунки за пропонованою формулою показали, що відхилення сумарного дисконтованого грошового потоку становить лише 1% від сумарного грошового потоку, дисконтування якого здійснюється по місяцях, проти 10% за традиційним методом (дисконтування річного грошового потоку).

Такі методичні рекомендації можна використовувати для визначення грошового потоку від будь-якого виду господарської діяльності підприємства (операційна, інвестиційна, фінансова), а також для будь-якої сфери господарювання, для якої доцільно враховувати сезонне надходження грошових потоків.

Важливою для діючого підприємства є впевненість в тому, що реалізація проекту покращує або хоча б не погіршує його фінансового стану. Тому, оцінюючи ризик інвестування, доцільно розраховувати граничні або критичні значення прогнозованих показників, досягнення яких є умовою припинення проекту або кардинального перегляду його вихідних параметрів, зокрема структури джерел фінансування інвестицій.

Для визначення рівня беззбитковості з врахуванням схеми позикового фінансування проекту запропоновано використовувати таку формулу:

, (2)

де Рt – рівень беззбитковості в періоді t, безр. вел.; Cсt, Cvt – відповідно постійна і змінна частина повних операційних витрат в періоді t, гр. од.; Dt – виручка від реалізації продукції в періоді t, гр. од.; Bct, Bvt – відповідно постійна і змінна частина інших витрат від господарської діяльності підприємства в періоді t, гр. од.; Lt – сума повернення позики підприємством в періоді t, гр. од.; It – сума плати за користування позикою в періоді t, гр. од.; t – розрахунковий період, роки.

При проект вважається стійким. У випадку, якщо умови позики не допускають змін розміру сум повернення позики чи відсотків за користування нею на певному часовому інтервалі і/або на даному інтервалі закінчується термін користування позиковими коштами, а умови угоди не допускають її продовження, то пропонується використовувати таку формулу:

. (3)

Аналіз чутливості інвестиційного проекту дає змогу оцінити, як змінюються результуючі показники проекту за умови зміни значень різних вихідних параметрів. Разом з тим в дисертації обґрунтовано доцільність застосування системи показників для розрахунку граничних значень основних вихідних параметрів за проектом, а також їх меж чутливості, які можна визначити для кожного інтервалу планування і так враховувати прогнозовані зміни (табл. 2).

Таблиця 2

Розрахунок граничних значень показників

інвестиційних проектів та їх меж чутливості

Назви показників

Формули розрахунку

граничних значень показників

Формули розрахунку меж чутливості

Гранична ціна на продукцію

Граничний обсяг виробництва

Граничний обсяг постійних витрат

Гранична ціна на ресурс

(паливо)

У табл. 2 використано такі позначення: Р, Pq – відповідно середня розрахункова і гранична ціна на продукцію, гр. од.; Cv – змінні витрати на одиницю продукції, гр.од.; Cc, Ccq – відповідно розрахункові і граничні загальні постійні витрати, гр.од.; N, Nq – відповідно розрахунковий і граничний обсяг виробництва продукції, нат. од.; Fі – сума інвестицій на інтервалі, гр. од.; A – амортизаційні відрахування, гр. од.; tax – ставка податку на прибуток, частка від одиниці; Pr, Prq – відповідно середня розрахункова і гранична ціна на ресурс, гр. од.; h – витрати ресурсу на одиницю продукції, нат. од.; Cvr – змінні витрати на одиницю продукції без витрат на ресурс, гр. од.

Розрахунки за наведеними вище показниками, апробовані практичною діяльністю підприємств, підтверджують важливість їх використання для розробки заходів з метою попередження ризиків інвестування.

У результаті проведених досліджень виявлено, що пріоритетним напрямом інвестиційної діяльності енергетичних підприємств повинно бути впровадження ресурсозберігальних технологій. Тому оцінюючи інвестиційну діяльність таких підприємств, насамперед необхідно визначати її вплив на підвищення економічної ефективності виробництва з метою зменшення питомих витрат і, відповідно, зниження тарифів. Тобто, для інвестиційних проектів енергетичних підприємств критерієм оцінювання має бути не лише чиста приведена вартість проекту, а й досягнення в результаті реалізації такого проекту запланованого рівня ресурсозбереження. Це