LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання інвестиційної діяльності підприємств

ефективності реалізації продукції, %; N – обсяг виробництва енергії, нат. од.; Z– розмір втрат енергії, нат. од.; Ns – обсяг енергії, використаний на власні потреби, нат. од.; Q – обсяг реалізації енергії, нат. од.

Наведені в дисертації розрахунки за останні роки (табл. 4) вказують на низький рівень ефективності реалізації продукції ЛМКП „Львівтеплоенерго” (у 2003 р. цей показник нижчий від середнього за останні сім років).

Значення цього показника вказує і на недоотримання доходу, і на збільшення витрат підприємства. В країнах Центральної та Західної Європи цей показник становить в середньому 96%.

На основі розглянутих показників і наведених в дисертації розрахунків запропоновано певні аналітичні залежності для оцінки рівня ресурсо-збереження.


Таблиця 4

Оцінка рівня ефективності реалізації продукції

ЛМКП „Львівтеплоенерго” за 1997 – 2003 рр.

Показники

Роки

середнє


1997

1999

2001

2003

значення

Виробництво теплоенергії, тис. Гкал

1934,1

1833,7

1651,5

1702,9

1780,6

Реалізація теплоенергії, тис. Гкал

1704,2

1607,9

1324,0

1417,3

1513,4

Втрати теплоенергії, тис. Гкал

216,6

208,0

264,0

226,2

228,7

Використано на власні потреби, тис. Гкал

13,3

17,8

63,5

59,4

38,5

Рівень ефективності реалізації продукції, %

88,8

88,7

84,0

86,7

87,2

Так, інвестиційні проекти є ресурсозберігальними, якщо досягнуто таких значень показників рівня ресурсозбереження :

, (8)

де – показник рівня ресурсозбереження, розрахований на основі вартісних показників, безр. вел.; – відносна зміна місткості j-го ресурсу продукції і-го виду внаслідок впровадження проектних заходів, %; – відносна зміна собівартості продукції і-го виду внаслідок впровадження проектних заходів, %;

, (9)

де – показник рівня ресурсозбереження, розрахований на основі натуральних показників, безр. вел.; – темп зростання витрат j-го ресурсу на виробництво продукції і-го виду, %; – темп зростання виробництва продукції і-го виду, %.

Перший показник рівня ресурсозбереження () є гнучкішим, оскільки може розраховуватись і на основі відносної зміни місткості певної продукції одночасно декількох ресурсів, і відносної зміни місткості всієї продукції декількох ресурсів та, відповідно, відносної зміни собівартості всієї продукції. А другий показник () є точнішим, оскільки його можна розрахувати на основі натуральних показників з нівелюванням цінового фактора. У випадку його розрахунку на основі вартісних показників доцільно здійснювати факторний аналіз рівня ресурсозбереження та оцінювати вплив на нього змін цін та витрат ресурсів, обсягів виробництва продукції. Однак, його застосування можливе лише для визначення рівня збереження окремо для кожного ресурсу.

Результати розрахунків в табл. 5 підтверджують зниження ефективності використання ресурсів ЛМКП „Львівтеплоенерго” протягом чотирьох останніх років.

Пропоновані показники дають змогу комплексно оцінювати ресурсозбереження і можуть визначатися не лише для ретроспек-тивної оцінки інвести-ційної діяльності, а й бути критеріями оцінки (цільовими показниками) для обґрунтування вибору ефективних об’єктів інвестування.

Пропоновані методичні рекомендації щодо оцінювання

Таблиця 5

Розрахунок показників рівня ресурсозбереження ЛМКП „Львівтеплоенерго” за 2001 – 2004 рр.

Показники

Одиниці виміру

Роки2000

2001

2002

2003

2004

Rі%

%

-

-5,77

0,39

2,96

-0,21

Sі%

%

-

-8,27

-10,51

-2,65

-6,2

Nіn

тис. Гкал

1289,7

1324

1149,8

1292,4

1270

Rijn

тис. куб. м

228261

237954

201604

250256

248750

%

-

104,2

84,7

124,1

99,4

%

-

102,7

86,8

112,4

98,3

КR1

-

-

0,697

-0,037

-1,118

0,033

КR2

-

-

1,015

0,976

1,104

1,012

ресурсозбереження та визначення сумарного дисконтованого грошового потоку, наведені в дисертаційній роботі, використовувались в практичній діяльності ряду підприємств, що дало їм змогу розробити заходи щодо перспективних напрямів інвестування для підвищення ефективності їх господарської діяльності.

ВИСНОВКИ

У дисертації вирішено нову наукову задачу щодо удосконалення оцінювання інвестиційної діяльності підприємств. Результати дослідження дали змогу зробити висновки теоретико-методичного та науково-практичного спрямування, які допомагають підвищити ефективність інвестиційної діяльності та рівень управління нею на підприємствах.

1. Інвестиційну діяльність підприємств оцінюють з метою визначення її ефективності на всіх рівнях та етапах управління інвестиціями та прийняття рішень для вибору оптимальних напрямів стратегічного інвестування. Ефективність інвестиційної діяльності підприємств забезпечується формуванням інвестиційного механізму, всі елементи якого повинні використовуватись повною мірою.

2. Оцінювання інвестиційної діяльності у формі реальних інвестицій полягає в оцінюванні інвестиційної стратегії; визначенні напрямів розвитку підприємства і пріоритетних об’єктів ефективного вкладення капіталу, а також потреби, джерел та вартості інвестиційних ресурсів; розрахунку ефективності і ризикованості інвестиційних проектів; оперативній оцінці факторів, які впливають на появу відхилень фактичних результатів інвестування