LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання інвестиційної діяльності підприємств

від запланованих; визначенні рівня виконання цільових показників після впровадження інвестицій та можливих резервів покращання результатів. Комплексно інвестиційну діяльність підприємствам доцільно оцінювати на трьох рівнях: 1 – ретроспективному, 2 – перспективному і 3 – оперативному, які відповідають різним етапам управління реальними інвестиціями та фазам життєвого циклу інвестиційних проектів.

3.Обґрунтування вибору напрямів і показників оцінювання інвестиційної діяльності енергетичних підприємств базується на дослідженні специфіки діяльності конкретних підприємств. Доцільним є вивчення особливостей процесу виробництва, передавання та споживання енергії, формування доходів і витрат, оборотних активів, інвестиційних ресурсів та й самого товару і технології його виробництва. Аналітикам енергетичних підприємств доцільно визначати сумарний дисконтований грошовий потік за пропонованою формулою (1), що дає змогу врахувати нерівномірність та сезонність розподілу грошових потоків протягом різних інтервалів розрахункового періоду за допомогою відповідних коефіцієнтів.

Оцінюючи ризик і чутливість інвестиційних проектів, фахівцям підприємств важливо визначати граничні значення вихідних параметрів та їх межі чутливості. Застосування запропонованих формул на кожному інтервалі планування дасть змогу враховувати прогнозовані зміни показників.

4. Стратегічними напрямами інвестування енергетичних підприємств повинні бути ресурсозберігальні технології, впровадження яких дозволить досягти позитивного економічного, екологічного та соціального ефекту як на мікро-, так і макрорівні. Тому основною складовою оцінки інвестиційної діяльності має бути саме оцінка ресурсозбереження, методичні рекомендації, для якої запропоновані в роботі. Пропоновані показники рівня ресурсозбереження можуть бути критеріями перспективної оцінки для обґрунтування вибору ефективних об’єктів інвестування.

5. На підставі результатів дослідження можна рекомендувати Міністерству палива та енергетики, державним інспекціям України (Енергонагляд, Державна газова інспекція), регіональним та місцевим органам державного управління під час економічного обґрунтування планів інвестування, розробки рекомендацій з підвищення ефективності діяльності енергетичних підприємств, а також формування стратегічних планів економічного розвитку таких підприємств використовувати запропоновані методичні рекомендації з оцінювання ресурсозбереження, економічної ефективності, ризику та чутливості інвестиційних проектів.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Публікації у фахових виданнях:

1. Просович О.П. Принципи формування інвестиційної стратегії підприємства // Вісник Державного університету “Львівська політехніка” „Менеджмент та підприємництво в Україні: eтапи становлення та проблеми розвитку”. – Львів: Вид-во ДУ „Львівська політехніка”. – 2000. – № 405. – С.264 – 269.

2. Просович О.П. Проблеми розподілу спожитої теплової енергії та тарифоутворення при впровадженні енергозберігаючих технологій // Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. “Проблеми економіки та управління”. – Львів: Вид-во ДУ „Львівська політехніка”. – 2000. – № 391. – С.124 – 130.

3. Просович О.П. Понятійний апарат економіки інвестицій в Україні// Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Проблеми економіки та управління”. – Львів: Вид-во НУ „Львівська політехніка”. – 2001. – №425. – С.128 – 133.

4. Просович О.П. Регулювання формування інвестиційних ресурсів підприємства // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Проблеми економіки та управління”. – Львів: Вид-во НУ „Львівська політехніка”. – 2002. – №448. – С.230– 235.

5. Просович О.П. Формування інвестиційного механізму підприємства // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Проблеми економіки та управління”. – Львів: Вид-во НУ „Львівська політехніка”. – 2003. – №484. – С.159 – 165.

6. Просович О.П. Основні складові комплексної оцінки інвестиційної діяльності підприємства // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Проблеми економіки та управління”. – Львів: Вид-во НУ „Львівська політехніка”. – 2004. – №504.1. – С.30 – 34.

7. Петрович Й.М., Просович О.П. Удосконалення методів оцінювання економічної ефективності інвестицій // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Проблеми економіки та управління”. – Львів: Вид-во НУ „Львівська політехніка”. – 2005. – № 533. – С. 67 – 72. (Особистий внесок здобувача: обґрунтовано методичні рекомендації з дисконтування грошового потоку інвестиційних проектів, що враховує нерівномірність та сезонність його розподілу).

8. Петрович Й.М., Просович О.П. Оцінювання ресурсозбереження в інвестиційній діяльності енергетичних підприємств // Збірник наукових праць “Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Програмування і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону”. – Львів: НАН України, ІРД, 2005. – Вип.IV (LIV). – С. 46 – 52. (Особистий внесок здобувача: обґрунтовано методичні рекомендації з оцінювання ресурсозбереження).

Публікації в інших виданнях

9. Лізон Е., Просович О.П., Тишенко Ю.О. Центральний тепловий пункт – об'єднуюча ланка між системами централізованого та будинкового теплозабезпечення // Вісник Інженерної Академії України. – 2000. – № 2. – С. 82 – 84. (Особистий внесок здобувача: обґрунтовано ефективність ресурсозберігальних технологій)

10. Просович О.П. Проблеми інвестування українських підприємств на сучасному етапі розвитку // Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку / Збірник тез доповідей. – Львів: ДУ „Львівська політехніка”, Інститут підприємництва та перспективних технологій. – 2000. – С. 92 – 93.

11. Просович О.П. Інвестиційне забезпечення ресурсозбереження // Матеріали щорічної науково-практичної конференції „Соціально-економічна ефективність державного управління: теорія, методологія та практика”. – Львів: ЛРІДУ УАДУ. – 2003. – Ч.2. – С. 209 – 211.

12. Просович О.П. Інвестування еколого-охоронної діяльності теплоенергетичних підприємств // Екологічний менеджмент у загальній системі управління / Збірник тез доповідей всеукраїнської наукової конференції. – Суми: Вид-во СумДУ. – 2004.– С. 146 – 149.

13. Просович О.П. Напрями підвищення ефективності діяльності теплоенергетичних підприємств м. Львова // Проблемы развития предприятий и новых экономических структур в современных условиях / Тезисы докладов и сообщений Всеукраинской научно-практической конференции – Донецк: НАН Украины, ИЭП. – 2004. – С.155 – 157.


АНОТАЦІЯ

Просович О.П. “Оцінювання інвестиційної діяльності підприємств”. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація та управління підприємствами. – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2005.

У дисертаційній роботі досліджено комплекс питань теоретичного і практичного характеру, які пов’язані з