LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання конкурентних позицій підприємства в процесі формування його маркетингової стратегії (на прикладі меблевої галузі України)

22


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Пастернак Євген ЛюбомировичУДК 005.21:658.012.009.12Оцінювання конкурентних позицій підприємства в процесі формування його маркетингової стратегії (на прикладі меблевої галузі України)
Спеціальність 08.00.04-Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наукКиїв – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі маркетингу ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки України, м.Київ

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Куденко Наталія Володимирівна,

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,”

професор кафедри маркетингу


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Решетілова Тетяна Борисівна,

Національний гірничий університет,

завідувач кафедри маркетингу

кандидат економічних наук, доцент

Мороз Людмила Андріївна,

Національний університет «Львівська політехніка»

доцент кафедри маркетингу і логістики

Захист відбудеться ___12___ вересня 2008 р. о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 у ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49 г, ауд. 601.


Автореферат розісланий __7__серпня 2008р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук, професор О.С. ФедонінЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. В умовах поглиблення ринкових відносин в Україні проблема визначення стратегічних напрямів розвитку підприємства та розробка його маркетингової стратегії набуває особливої важливості. Для формування ефективної маркетингової стратегії підприємства перш за все необхідно визначити та адекватно оцінити його конкурентні позиції. Тому розробка методики оцінювання конкурентних позицій підприємства на основі дослідження основних сфер його діяльності має особливу актуальність. В цьому контексті важливого значення набувають методичні засади чисельного оцінювання ринкових позицій підприємства, які акумулюють в собі експертні вагові оцінки та нормативні оцінки факторів. Значну роль при цьому відіграють експертні оцінки факторів конкурентних позицій, які нині є недосконалими через похибки суб’єктивного характеру.

Вагомий внесок в розробку цієї проблеми внесли вітчизняні та зарубіжні економісти: Г.Абрамішвілі, В.Вітлінський, А.Войчак, В.Герасимчук, Є.Голубков, В.Кардаш, І.Крилов, І.Кретов, Н.Куденко, А.Павленко, Т.Решетілова, Р.Фатхутдінов, В.Шорин, І.Ансофф, М.Альберт, Г.Ассель, Г.Армстронг, В.Вонг, Е.Дихтль, Ф.Котлер, Ж.Ж.Ламбен, Дж.Сондерс, С.Маджаро, М.Мак-Дональд, М.Х.Мескон, В.Р.Прауде, Д.Хассі, Х. Хершген.

Разом з тим недостатній рівень розробки проблемних питань оцінювання конкурентних позицій підприємства в процесі формування маркетингової стратегії на основі методів економічного і математичного моделювання з урахуванням особливостей ринкового середовища, в якому працюють підприємства меблевої галузі, і зумовили вибір теми, визначили мету, завдання та логіко-структурну побудову дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконання дисертаційної роботи здійснювалося відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри маркетингу ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за темою “Удосконалення маркетингової діяльності в умовах трансформаційної економіки” (державний реєстраційний номер 0103U004765). У межах зазначеної наукової теми автором досліджено аналітичний інструментарій загальної методики аналізу оцінювання конкурентних позицій підприємствмеблевої галузі.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розробленні методичних підходів до оцінювання конкурентних позицій підприємства на основі комплексного обґрунтування теоретичних і методичних засад організації маркетингового управління підприємством.

Для досягнення поставленої мети в дисертації поставлено та розв’язано наступні наукові та прикладні завдання:

- визначено сутність і зміст конкурентних позицій підприємства з позицій системного підходу;

- досліджено стан і тенденції розвитку галузевого меблевого ринку для формування можливих альтернатив маркетингової стратегії підприємства;

- проведено SWOT- аналіз і визначено рейтинг конкурентних позицій підприємств меблевої галузі;

- надано аналітичну оцінку маркетингового макросередовища меблевого підприємства та встановлено взаємозалежність між чинниками впливу на його маркетингову діяльність;

- розроблено комплексну систему показників оцінювання конкурентних позицій меблевого підприємства;

- удосконалено методичні підходи щодо об'єктивності аналізу ринкових можливостей меблевого підприємства,

- розроблено методику оцінювання конкурентних позицій підприємства при прийнятті маркетингових рішень та адекватну для цих цілей комп’ютерну програму.

Об’єктом дослідження є процеси маркетингового забезпечення конкурентоспроможності діяльності підприємств в умовах розвитку ринкових економічних відносин.

Предметом дослідження є сукупність проблемних теоретичних, методичних і прикладних аспектів оцінювання конкурентних позицій підприємства меблевої галузі в процесі формування його маркетингової стратегії.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять теоретичні засади розробки маркетингової стратегії підприємства. В процесі дослідження використовувалися методи: системної оцінки, концептуально-логічного аналізу - при формуванні основних теоретичних концепцій розробки маркетингової стратегії меблевого підприємства;