LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання конкурентних позицій підприємства в процесі формування його маркетингової стратегії (на прикладі меблевої галузі України)

економіко-математичного моделювання, комплексний метод, метод попарних порівнянь, експертної оцінки – в процесі аналізу маркетингової стратегії меблевих підприємств і розробки їх маркетингової стратегії.

Теоретико-методичною основою дослідження слугували наукові праці провідних вітчизняних економістів, зарубіжних фахівців, практиків з маркетингу щодо принципів, форм і методів у сфері економічних явищ та процесів, що впливають на розробку маркетингової стратегії меблевого підприємства в умовах ринкових економічних відносин.

Наукова новизнаотриманих результатів полягає у наступному:

вперше:

- розроблено методику оцінювання конкурентної позиції підприємства, що забезпечує виявлення конкурентних переваг у зовнішньому середовищі та оцінку стану його внутрішньоорганізаційного середовища;

- запропоновано метод розрахунку рейтингової оцінки діяльності меблевого підприємства, яка дозволяє отримати результат в залежності від ієрархічного рівня застосування з використанням розробленої комп’ютерної програми даного розрахунку;

удосконалено:

- процес розробки маркетингової стратегії меблевих підприємств на основі оцінювання на кожному рівні зважено-орієнтованого графа, що моделює зв’язок п’яти сфер діяльності меблевого підприємства та їх складових елементів. Для кожного рівня моделі сформовано й обґрунтовано систему показників, які дозволяють врахувати запропонований аналіз ієрархій на рівні структурних підрозділів підприємства;

- методичні підходи до оцінювання об’єктивності аналізу ринкових можливостей меблевого підприємства, а саме методи попарних порівнянь, які дозволяють підвищити ступінь об’єктивності розробки та прийняття маркетингових рішень;

дістало подальшого розвитку:

- методичні засади визначення конкурентної позиції підприємства, що дає можливість побудувати модель поведінки конкурента та спрогнозувати його перспективну ринкову конкурентну позицію;

- математичні моделі, що використовуються у процесі прийняття маркетингових рішень на засадах ранньої діагностики рейтингового оцінювання конкурентних позицій меблевого підприємства.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що нові підходи, методичні та практичні рекомендації, розроблені в дисертації, можуть бути корисними для розробки і прийняття оптимальних маркетингових рішень на підприємстві та на галузевому рівні з метою визначення стану меблевої галузі країни, її стійкості й обґрунтування перспектив функціонування та розвитку.

Результати дослідження використані в діяльності меблевих підприємств: ТОВ „Екмі” (довідка №1/12-08 від 12.12.07); ТОВ „Самплит” (довідка № 101-11 від 22.11.07); СТ Скиф (довідка №1/10-07 від 18.10.07); ТОВ „Меблевий комбінат „Біличанка” (довідка № 1777-07 від 19.10.2005). Теоретичні положення, викладені в дисертації, застосовуються у навчальному процесі ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьманапри підготовці навчально-методичних матеріалів для викладання курсу: „Маркетинг і стратегічний маркетинг

( довідка від 16.01.2008).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею. Всі викладені в дисертації наукові результати, отримані автором особисто. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї, положення та розробки, які складають індивідуальний внесок автора.

Апробація роботи. Основні положення дисертації та її результати відображені в публікаціях автора і доповідались на таких науково-практичних конференціях: ІІ міжнародній науково-практичній конференції „Маркетингові дослідження в Україні” (Ялта, 27-31 травня 2002р.); VI міжнародній науково-практичній конференції „Маркетинг: теорія і практика” (Київ, 18-20 вересня 2002р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Україна наукова 2003” (Дніпропетровськ 16-20 червня 2003р.); І Міжнародній науково-практичній конференції „Науковий потенціал світу - 2004” (Дніпропетровськ 1-15 листопада 2004р.).

Публікації. Результатидисертаційної роботи знайшли своє відображення у 8 публікаціях загальним обсягом 1,9 друкованих аркуша, з них 4 - у фахових виданнях загальним обсягом 1,5 д.а. , 4 - в інших наукових виданнях загальним обсягом 0,4 д.а.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і додатків. Загальний обсяг роботи складає 181 сторінку комп’ютерного тексту. Робота містить 20 таблиць на 11 сторінках, 28 рисунків на 14 сторінках, 7 додатків на 22 сторінках. Список використаних джерел налічує 155 найменувань, розміщений на 12 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, завдання, предмет і методи дослідження, визначено наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, наведено відомості щодо їх апробації.

У розділі 1 „Конкурентні позиції підприємства як основа формування його маркетингової стратегії” досліджено сутність поняття „конкурентна позиція підприємства”, аргументовано доцільність її оцінки для обґрунтування заходів щодо підвищення конкурентоспроможності, вибору партнера для організації спільного виробництва продукції, залучення коштів інвестора у перспективне виробництво і розробку програми виходу підприємства на нові ринки збуту.

Досліджено погляди вітчизняних і зарубіжних спеціалістів у сфері стратегічного управління та стратегічного маркетингу щодо категорії „конкурентна позиція підприємства”, показано їх неоднозначність і вказано на підстави розподілу їх за критерієм об’єкта, по відношенню до якого визначається позиція, за групами галузева конкурентна позиція та конкурентна позиція на ринку. При цьому конкурентну позицію визначено як позицію, яку підприємство займає в своїй галузі у відповідності до результатів своєї діяльності та із власними перевагами і недоліками в порівнянні з конкурентами. В залежності від того, як трактується галузь, відрізняються визначення конкурентних позицій підприємств у галузі. Виділено наступні підходи щодо визначення поняття „галузь”: конкуренто орієнтована, товарно орієнтована, споживчо орієнтована.

Для вивчення конкурентних позицій підприємств однієї галузі рекомендовано застосовувати процедури графічного стратегічного групування. Стратегічна група складається із підприємств-конкурентів з близькими стратегічними підходами і позицією на ринку. Важливим є вивчення поведінки найближчих конкурентів,