LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання конкурентних позицій підприємства в процесі формування його маркетингової стратегії (на прикладі меблевої галузі України)

можна одержати інші рівні - рівень 4, 5, ..., п (п – номер максимально можливої розгортки аналізу умов показника). Далі переходимо до наступного етапу відповідно до логічно-структурної схеми принципів дискримінації та порівняльного судження. Незважаючи на те, що експерту притаманні дві ознаки аналітичного мислення: вміння спостерігати та аналізувати результати спостережень і здатність встановлювати взаємозв’язки між спостереженнями, оцінюючи ступені щільності цих взаємозв’язків, а потім синтезувати їх у загальне прийняття спостерігача-професіонала, необхідно враховувати факт внесення похибки при обчисленні середнього балу у вигляді середнього арифметичного балів всіх експертів, хоча це є найпростіший метод, що часто використовується на практиці. Тому пропонується підвищити ступінь об’єктивності та якості процедури прийняття експертних рішень, враховуючи думку кожного експерта. Для цього формуються порівняльні методи, найпоширенішим з яких щодо практичного використання є метод попарних порівнянь, який базується на основі суб’єктивних суджень експертів, що досягається згодою у групі кваліфікованих експертів в ході діалогу. Експертні відносні оцінки будемо вважати нечіткою множиною оцінок, причому результат знаходиться в прямій залежності не тільки від кваліфікації експертної групи, а й від обраної шкали відносних оцінок. Пропонується 9-бальна шкала оцінок і формується обернено-симетрична матриця, де елементи головної діагоналі є результатом порівняння кожного елемента із самим собою і дорівнюють одиниці, а інші елементи є результатом порівняння кожного к-го елемента із і-тим і симетричні відносно основної діагоналі, причому їх числові значення є оберненими числами.

На основі вивчення поведінки обернено – симетричних випадкових матриць і їх обробки обчислювальними методами виведені оцінки рівня середньої узгодженості випадкових матриць в залежності від порядку матриць n. Отже, щоб прийняти результат отриманого вектора адекватним щодо отриманих оцінок, необхідно знайти число середньозваженої узгодженості випадкової матриці попарних порівнянь порядкової узгодженості експертних суджень. Тоді середньозважена узгодженість випадкової матриці попарних порівнянь експертних суджень буде:


.

Таким чином, для матриці попарних порівнянь на основі методу середньогеометричних і відносного узгодженості суджень виводяться вектори вагових коефіцієнтів для кожного рівня ієрархії. Якщо розглядати три ієрархічних рівня, то виводиться вектор вагових коефіцієнтів для умов, що впливають на показники, за якими визначаються сильні та слабкі сторони підприємства на основі SWOT- аналізу. Отримуються вектори вагових коефіцієнтів показників 2-го рівня графа:Вектор вагових коефіцієнтів основних сфер діяльності фірми маркетингу, виробництва, фінансів, організації, кадрів. Таким чином, знаходимо чисельні значення коефіцієнтів конкурентоспроможностей другого рівня зважено-орієнтованого графа за формулами:


Остаточно обчислюємо чисельне значення конкурентної позиції підприємства меблевої галузі за формулою:


А) за період 1.01.2006-1.04.2006:


Б) за період 1.04.2006-1.07.2006:За вибрані два часових інтервали проаналізовані значення конкурентних позицій п’яти меблевих підприємств. Результати аналізу занесені в табл.2.

Таблиця 2.

Числові значення конкурентних позицій меблевих підприємств


Підприємства

За період

1.01.2006 - 1.04.2006

За період

1.04.2006 - 1.07.2006

„Біличанка”

0,45

0,57

„Північ”

0,62

0,66

„Скиф”

0,37

0,33

„Екмі”

0,74

0,78

„Самплит”

0,48

0,44


Результати порівняльного аналізу конкурентних позицій меблевих підприємств в сфері ринкових відносин наведено на рис.3. Завдяки аналізу і впровадження маркетингової стратегії темп зростання ринкових позицій наприклад меблевого підприємства ТОВ „МК „Біличанка” зріс по відношенню до попереднього періоду, який розглядався.


Рис.3. Порівняльний аналіз конкурентних позицій меблевих підприємств за два періоди часу.

Важливо відмітити, що для підприємств меблевої галузі притаманне те, що тісно пов’язані між собою завдання, які розв’язуються керівниками підприємства достатньо автономно, повинні бути об’єднаними в одну систему, що зменшить трансакційні витрати підприємства і сконцентрує всю управлінську програму у напрямі цільового стратегічного вектора.

На рис.4 наведено алгоритм визначення конкурентних позицій підприємства меблевої галузі.

Рис.4. Алгоритм визначення конкурентних позицій підприємства

В результаті аналізу функціонування меблевого підприємства та його ринкової діяльності визначена основна схема його взаємозв’язків з суб’єктами ринку, яка показана з точки зору проходження інформаційного потоку з всіма ланками логістичного ланцюга взаємодії між керівництвом підприємства, виробниками меблевого підприємства, агентів з продажу і клієнтами-замовниками меблів.ВИСНОВКИ


В дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано розв’язання наукового завдання щодо оцінювання конкурентних позицій підприємства в процесі формування його маркетингової стратегії. Основні результати дослідження такі:

1. Визначено конкурентну позицію підприємства як таку, що воно займає в галузі відповідно до ринкових результатів своєї діяльності та із власними перевагами і недоліками в порівнянні з конкурентами. Виділено такі підходи щодо визначення поняття „галузь”: конкурентно орієнтована, товарно орієнтована та споживчоорієнтована.

При аналізі конкурентних позицій підприємств галузі необхідно застосовувати процедури графічного стратегічного групування. Для ідентифікації стратегій конкурентів слід досліджувати: сферу конкуренції, стратегічні наміри конкурентів, їх цілі та конкурентні позиції, стратегічну поведінку та конкурентні стратегії. Під ринковою конкурентною позицією підприємства,