LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання слабоструктурованих складових логістичних витрат машинобудівних підприємств

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

НІКШИЧ СВІТЛАНА МІЛАНІВНА
УДК 338.45:658.8:621.3

ОЦІНЮВАННЯ СЛАБОСТРУКТУРОВАНИХ СКЛАДОВИХ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВСпеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(машинобудування та приладобудування)


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук
ЛЬВІВ-2008


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі маркетингу і логістики

Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник:


доктор економічних наук, професор,
заслужений працівник освіти України

Крикавський Євген Васильович,

Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістикиОфіційні опоненти:


доктор економічних наук, професор

Данилюк Микола Олексійович,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки підприємствакандидат економічних наук, доцент

Попко Олена Володимирівна,

Національний університет водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України (м. Рівне),

доцент кафедри економіки підприємства
Захист дисертації відбудеться “13” червня 2008 р. о 13 00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 Національного університету «Львівська політехніка» за адресою: 79013, м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, IV навчальний корпус, ауд. 209-А.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка» за адресою: 79013, м. Львів-13, вул. Професорська, 1.


Автореферат розісланий: “08” травня 2008 р.


Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, к.е.н. А.С. Завербний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Період ринкової трансформації економіки України актуалізує одну з ключових проблем національного господарства – проблему низькоефективного використання фінансових, трудових, матеріальних, природних ресурсів тощо, в чому переконує динаміка макроекономічних показників. Однак, з цієї ж причини як господарство в цілому, так і окремі господарські об’єкти постійно відчувають негативні наслідки слабкої конкурентоспроможності в площині витрат, хоч за рахунок істотної дешевизни окремих видів ресурсів, зокрема вартості робочої сили, паливно-енергетичних ресурсів, певні суб’єкти господарювання і отримують короткострокові, нестабільні переваги у витратах.

Посилення інтеграційних процесів національного та понаднаціонального характеру змушує господарські об’єкти здійснювати раціоналізацію економічних процесів, елімінувати неефективні витрати коштів та часу перебігу, насамперед ті, що не додають вартості клієнту (споживачу), чим забезпечити тривалі конкурентні переваги. Однією з актуальних сфер щодо доступності резервів радикального зниження витрат коштів та скорочення часу перебігу провідними компаніями світу розглядається логістика. Про це свідчить насамперед масове організаційне забезпечення логістики шляхом створення відособлених структурних одиниць логістики та інтенсивне зростання ринку логістичних послуг.

Розгляд сфери логістики як ефективного джерела отримання тривалих конкурентних переваг у витратах зініціював фундаментальні дослідження у цій сфері за рубежем (М. Крістофер, Г. Пфоль, Д. Ламберт, Д. Коул, К. Рутковський, Ш. Абт, Д. Ламберт, Д. Кемпні, М. Новіцька-Сковрон, Е. Голембська, Р. Баллоу, А. Гаджинський, Б. Анікін, Л. Міротін) та в Україні (Є. Крикавський, О. Кузьмін, Й. Петрович, Ж. Поплавська, Н. Чухрай, М. Окландер, В. Николайчук, Л. Фролова, О. Тридід). Безпосереднє відношення до проблеми витрат мають наукові дослідження у сфері управлінського обліку (зарубіжних вчених: Е. Новака, Р. Піхоти, М. Вежбінськи, К. Друри, Ч. Сковронека, П. Терні, Дж. Шрайбфедера та вітчизняних - С. Голова, М. Данилюка, П. Атамаса, Ф. Бутинця, Л. Нападовської, О. Попко, Ю. Цал-Цалка). Зусиллями перерахованих науковців створені засади теорії управління витратами, передусім операційними, адаптовані до існуючих вимог методичні положення щодо планування та оцінювання ефективності виробничих і дистрибуційних витрат, їх значення у підвищенні конкурентноздатності вітчизняних підприємств.

Водночас у працях названих вчених недостатньо досліджені питання теорії логістичних витрат, зокрема стосовно їх ідентифікації, оцінювання та планування. Оскільки існуюча система обліку не дозволяє в повній мірі реалізувати цілі управління логістичниим витратами, то в практичному середовищі генеруються зростаючі потреби в ефективному методичному інструментарію проектної диференційованої оцінки рівня логістичних витрат та їх реальної ефективності.

Актуальність аргументованих проблем оцінювання логістичних витрат машинобудівних підприємств зумовили вибір теми дисертаційного дослідження, визначили мету, завдання дослідження та очікувані практичні результати.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота відповідає науковим напрямам кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України: “Маркетинг і логістика в системі інноваційних концепцій менеджменту” (державний реєстраційний номер 0107U007843), затвердженому науково-технічною Радою Національного університету “Львівська політехніка” (протокол №10 від 2 жовтня 2002 р.), “Економічні проблеми ресурсо– та енергозбереження” (державний реєстраційний номер 0107U007844), затвердженому науково-технічною Радою Національного університету “Львівська політехніка” (протокол №10 від 2 жовтня 2002 р.). Матеріали дисертаційного дослідження використано під час розроблення науково-дослідної теми “Стратегія ланцюга поставок у розвитку підприємств”, 1.6. Дослідження впливу логістичних витрат на ефективність діяльності підприємств в ланцюгу поставок 2008 р. (номер державної реєстрації 0107U007845).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне обґрунтування наукових положень та розроблення практичних рекомендацій щодо оцінювання слабоструктурованих складових логістичних витрат машинобудівних підприємств.

Досягнення