LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання слабоструктурованих складових логістичних витрат машинобудівних підприємств

поставленої мети зумовило вирішення таких завдань:

 • обґрунтувати положення щодо ідентифікації та оцінювання складових логістичних витрат машинобудівних підприємств;

 • удосконалити ознаки та процедуру класифікації (структуризації) логістичних витрат машинобудівних підприємств;

 • встановити ступінь невизначеності оцінки слабоструктурованих складових логістичних витрат підприємств на стадії планування;

 • розробити положення щодо проектної оцінки витрат утримання та витрат вичерпання запасів сировини, матеріалів та кінцевої продукції машинобудівних підприємств;

 • адаптувати систему АВС-рахунку для підвищення об’єктивності (коректності) проектної оцінки логістичних витрат;

 • розробити методичні положення щодо нормування логістичних витрат в розрізі ключових клієнтів машинобудівних підприємств.

Об’єктом дослідження є процес оцінювання логістичних витрат машинобудівних підприємств.

Предметом дослідження є теоретичні і методичні засади оцінювання рівня та ефективності слабоструктурованих складових логістичних витрат машинобудівних підприємств.

Методи дослідження. В процесі здійснення дослідження було використано такі методи: метод теоретичного узагальнення та порівняння, системний підхід, логічний аналіз (для виявлення комплексу ознак класифікації (структуризації) логістичних витрат з метою їх ідентифікації і розробки пропозицій щодо оцінювання – розділ 1, підр. 1.1; для виявлення передумов щодо регулювання логістичних витрат, виходячи із їх характеристик-ознак (плановості та змінності) – розділ 1, підр. 1.1 та 1.2), методи економіко-статистичного та фінансово-економічного аналізу (для оцінювання динаміки показників фінансово-господарського стану, їх ефективності, результатів діяльності машинобудівних підприємств – розділ 2, підр. 2.1); графічний метод (для наочного представлення результатів досліджень – розділ 2, підр. 2.1, розділ 3, підр. 3.1 та підр. 3.2), методи моделювання економічних систем (для оптимізації запасу готової продукції машинобудівними підприємствами – розділ 2, підр. 2.3); монографічний метод (для формулювання та опису пропозицій автора щодо адаптації системи АВС-рахунку логістичних витрат – розділ 3 підр. 3.1 та 3.2), метод кореляційно-регресійного аналізу (для дослідження впливу чинників на індекс зростання запасів та вивчення їх зв’язку – розділ 3, підр. 3.3), метод концентраційного аналізу (для виокремлення клієнтів відносно обсягу реалізації, для яких доцільно нормувати логістичні витрати – розділ 3, підр. 3.3).

Емпіричною та фактологічною базою дослідження послужили праці відомих вітчизняних та зарубіжних авторів з проблем економіки, менеджменту та логістики, нормативні документи органів державного управління, статистичні матеріали Державного комітету статистики України за 2000-2006 роки, статистичні щорічники Рівненської області за 2000-2006 роки, статистичні та звітні дані про діяльність підприємств у сфері машинобудування і приладобудування, періодичні видання.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна результатів дослідження полягає в поглибленні та розвитку теоретичних і методичних засад ідентифікації та оцінювання слабоструктурованих складових логістичних витрат підприємств сфери машинобудування і приладобудування.

Основні положення дисертаційної роботи, які визначають її наукову новизну, полягають у такому:

вперше:

 • розроблено положення щодо нормування логістичних витрат в системі обслуговування ключових (стратегічних) клієнтів, якими передбачено диференційований підхід до умов поставки (величина партії поставки, цикл та час поставки, комплектність поставки, утримання частини страхового запасу, виконання термінової поставки) та оплати за поставлену продукцію;

 • обґрунтовано сутність та порядок ідентифікації логістичних витрат (очікуваних і фактичних) машинобудівних підприємств, що дозволяє здійснити коректну оцінку їх рівня та обґрунтувати можливість і доцільність елімінування зайвих витрат;

отримали подальший розвиток:

 • ознаки та процедура структуризації (класифікації) логістичних витрат, в яких поряд із існуючими ознаками пропонується використовувати структуризацію за АВС-рахунком витрат, що створює передумови для управління логістичними витратами по відношенню до ключових клієнтів;

 • система АВС-рахунку витрат шляхом адаптації до умов обліку складових логістичних витрат, в якій на відміну від існуючої системи АВС-рахунку витрат обґрунтовується механізм її використання для переведення непрямих складових логістичних витрат в ранг прямих (явних та неявних) стосовно конкретних виробів, і це підвищує обґрунтованість оцінок рентабельності їх виробництва та реалізації;

удосконалено:

 • методичні положення щодо оцінювання витрат утримання запасів, які на відміну від існуючих, що передбачають лише субституційні порівняння, ґрунтуються на повній сфері альтернативних рішень щодо оцінки витрат капіталу в запасах (процентні ставки, ціна та рентабельність капіталу, ціна товарного кредиту), і це створює уніфікованість положень для будь-якого підприємства в залежності від ринкової кон’юнктури його функціонування (ринкових можливостей щодо фінансової, інвестиційної, диверсифікаційної діяльності);

 • положення щодо оцінювання витрат вичерпання запасів, основу яких складають економіко-математичні моделі дослідження причинно-наслідкових зв’язків, що дозволяє здійснити послідовні диференційовані розрахунки щодо витрат вичерпання запасів сировини, матеріалів та готової продукції. Положення дозволяють коректно оцінити рівень очікуваних витрат вичерпання запасів і, на відміну від інших, коректувати параметри системи постачання, збуту, управління запасами, просторовим розвитком.

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність результатів дослідження полягає в обґрунтуванні методичних положень щодо здійснення оцінювання рівня та ефективності слабоструктурованих складових логістичних витрат машинобудівних підприємств, зокрема:

 • положень щодо коректної (об’єктивної) ідентифікації логістичних витрат;

 • методики розрахунку проектних витрат утримання запасів;

 • методики розрахунку ймовірних витрат вичерпання запасів;

 • методики розрахунку рентабельності клієнта на основі впровадження АВС-рахунку витрат.

Положення, обґрунтовані в дисертаційній роботі, використовуються у діяльності ВАТ “Рівненський завод “Газотрон”” (довідка № 610 від 05.12.2007 р.) та в роботі Головним управлінням економіки та інвестиційної політики Рівненської обласної державної адміністрації (довідка № 01/1-146 від 12.02.2008 р.) .

Окремі положення дисертації використані у навчальному процесі кафедр “Економіки та маркетингу” і “Економіки та банківської справи” Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету при створенні навчально-методичних комплексів та викладанні дисциплін “Логістика”, “Управлінський облік”, “Бухгалтерський облік”,