LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання слабоструктурованих складових логістичних витрат машинобудівних підприємств

“Фінанси підприємств”, “Промисловий маркетинг”, “Фінансовий менеджмент” (довідка № 272 від 13.11.2007 р.), а також у Національному університеті “Львівська політехніка” – при проведенні лекційних, практичних, лабораторних занять з дисциплін “Функціональна логістика”, “Організація і проектування логістичних систем”, “Логістичний менеджмент”, “Фінансові потоки в логістичних системах” (довідка № 68-14-741 від 12.02.2008 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею. Усі наукові результати, які викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї і положення, що є результатом особистої роботи здобувача.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження розглянуті та схвалені на таких всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях: „Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (м. Львів, 2004, 2006 р.), “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”(м. Київ, 2004 р.), „Світ слов’янознавства” (м. Рівне, 2004), „ДНІ НАУКИ 2005” (м. Дніпропетровськ, 2005 р.), “Проблеми європейської інтеграції і транскордонного співробітництва” (м. Луцьк, 2005 р.), „Економічні проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні” (м. Харків, 2005 р.); “Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища” (м. Київ, 2005, 2007 р.); “Концептуальні засади формування менеджменту в Україні” (м. Київ, 2006 р.); “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки” (м. Рівне, 2006 р.); «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (м. Львів, 2007 р.); „Управління у сфері фінансів, страхування та кредиту” (м. Львів, 2007 р.); “Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції” (Львів, 2007 р.); “Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки” (Тернопіль, 2007); на Звітній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу та студентів в секції “Економіка та підприємництво” (м. Рівне 2007 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковані 22 наукові роботи, з них 8 – у фахових виданнях, в тому числі 6 одноосібно. Загальний обсяг публікацій 4,4 друкованих аркушів, з них особисто автору належить 3,9 друкованих аркушів.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел літератури і займає 272 сторінок. Основний текст викладений на 212 сторінках, містить 42 таблиці та 32 рисунки. До основного тексту додаються 17 додатків на 40 сторінках. Список використаних джерел складається із 207 найменувань і займає 19 сторінок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Перший розділ “Теоретико-методичні засади ідентифікації та оцінювання логістичних витрат машинобудівних підприємств” присвячений дослідженню логістичних витрат в структурі витрат машинобудівних підприємств, встановленню чинників їх формування та оцінюванню характеру їх впливу, виявленню проблем коректної ідентифікації та оцінювання рівня логістичних витрат машинобудівних підприємств.

Завдання оптимізації сукупних витрат залишається одним із найбільш актуальних для керівництва українських підприємств, особливо для тих, які працюють на ринках, що динамічно розвиваються. Для вітчизняних підприємств елімінація зайвих витрат реально є одним із головних питань, яке можливо вирішувати при правильній структуризації, обліку, розрахунку та оцінюванні логістичних витрат, що, в свою чергу, дозволить ефективно регулювати повні витрати та планувати фінансові результати діяльності підприємств. Тому коректна ідентифікація та оцінювання саме логістичних витрат, своєчасне раціональне управління ними в площині сукупних витрат підприємства в поєднанні із пріоритетами якості виробництва і обслуговування покупців, є найнеобхіднішими та найважливішими у конкурентних відносинах.

У дисертації аргументовано комплексний характер логістичних витрат, оскільки вони відносяться і до процесної площини, і до предметної площини. Комплексність з точки зору процесного підходу означає врахування усіх витрат потокових процесів. З предметного погляду логістичні витрати слід розглядати як зменшення активів підприємства у зв’язку із підготуванням та реалізацією логістичних процесів.

Встановлено, що в умовах сьогоднішньої господарської практики вітчизняних машинобудівних підприємств логістичним витратам притаманно:

  • роздрібнення серед багатьох груп витрат в межах окремих процесів, фазових поділів тощо;

  • наявність значної і постійно зростаючої частки у загальних витратах підприємств;

  • змінність їх величин в окремих періодах;

  • неспівпадання відповідальності за формування цих витрат в розрізі організаційних підрозділів (структур) підприємства із сутністю витрат, визнаних в теорії обліку, що спричиняє складність їх реєстрації та практичне управління ними;

  • слабоструктурованість логістичних витрат, яка аргументується, по-перше, поділом їх на реальні та очікувані, по-друге, проблемним виокремленням логістичних витрат із сукупних витрат підприємств.

Наскрізний (процесний) характер логістичних витрат і слабка структурованість зумовлюють проблеми в оцінюванні їх формування.

В дисертаційній роботі обґрунтовано порядок ідентифікації та оцінювання логістичних витрат і їх ефективності в логістичній системі підприємства, яким передбачається: по-перше, виявлення усіх науково-визнаних і обґрунтування практично-необхідних складових логістичних витрат, згідно їх класифікаційного поділу; по-друге, аргументований порядок розрахунку усіх елементів складових логістичних витрат та ідентифікацію їх величини; по-третє, облік та аналіз слабоструктурованих складових логістичних витрат підприємства; по-четверте, оцінювання рівня логістичних витрат підприємства. В рамках існування різних підходів до класифікації повних витрат (за формою прояву, згідно порядку визначення фінансових результатів, за розподілом витрат у діяльності підприємств, за порядком визначення фінансових результатів та ін.) приведена характеристика логістичних витрат.

Головними напрямами ідентифікації логістичних витрат з метою оцінювання чинників їх формування в дисертаційній роботі прийнято розподіл логістичних витрат за критеріями (табл. 1).

Таблиця 1

Критерії структурування логістичних витрат

Критерії

Види витрат

Економічна структуризація

1. Витрати процесів просторо-часового переміщення матеріальних потоків

2. Витрати запасів

3. Інформаційно-управлінські витрати

За логістичними процесами або згідно сфер переміщення матеріального потоку


Управлінська структуризація

1. Планові логістичні витрати

2.