LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання слабоструктурованих складових логістичних витрат машинобудівних підприємств

витрат фізичного переміщення матеріального потоку в порівнянні із іншими двома складовими логістичних витрат (витрат запасів та адміністративно-інформаційних витрат). Це в основному обумовлено відсутністю транспортної складової витрат в дистрибуції. Проте її існування в майбутньому може розглядатися як елемент інтегрованого управління логістичними витратами з метою підвищення якості і рівня обслуговування клієнтів (за умови коректного оцінювання логістичних, а також інших витрат). По-друге, паритет адміністративно-інформаційних та витрат запасів може означати певні проблеми підприємств, зокрема, відсутність взаємовигідної співпраці і допомоги підприємств в логістичному ланцюгу, а також, що важливо, відсутність інтегрованої ефективної політики у сфері взаємовідносин із клієнтами, відсутність інтегрованої інформаційної системи, спільного планування тощо. Отож, при подоланні відповідних обставин можна стверджувати про наявність потенційного резерву підвищення прибутковості діяльності цих підприємств.

В сучасних нестабільних умовах господарювання сукупні логістичні витрати зазвичай вищі, їх ріст інтенсивніший, аніж планує менеджмент підприємств. Так, логістичні витрати в розрахунку на 1 грн. реалізованої продукції коливаються від 16 коп. у ВАТ “Рівнесільмаш” до 32 коп. у ВАТ “Рівненський завод високовольтної апаратури”. Можна припустити, що приховані логістичні витрати багатьох підприємств стримують зростання прибутковості, вартості акціонерного капіталу, частки ринку. Значні можливості зменшення логістичних витрат існують на вітчизняних підприємствах, однак вони часто не використовуються через недостатність інформації про характер і тенденції фактичних витрат, відсутність досконалих методик для їх оцінювання і планування. Так, досі не достатньо враховані в практиці господарювання і, найважливіше, для функцій управління сукупними витратами слабоструктуровані складові логістичних витрат підприємств, зокрема це витрати утримання (особливо це стосується таких їх елементів як витрати капіталу і витрати ризику запасів) та витрати вичерпання запасів.

Прогресуючі мегатенденції у світовій економіці, передусім глобалізація та індивідуалізація, спричиняють різке зростання величини запасів матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції, змушуючи виробників та дистриб’юторів концентрувати на них увагу, оскільки певна їх наявність генерує як витрати, так і здатна забезпечити отримання доходів. Перш ніж оцінювати витрати запасів на досліджуваних підприємствах машинобудування в Рівненській області, досліжено їх рівень, стан та ефективність використання (табл. 4). Результати такого аналізу свідчать про те, що, по-перше, на більшості досліджуваних підприємств відсутня будь-яка система управління запасами з причини великої нестабільності попиту і його структури та з причини неусвідомлення значення логістичних витрат у формуванні фінансових результатів. По-друге, ротація запасів на деяких підприємствах перевищує один рік, що змушує розглядати їх і як центр витрат, і як центр прибутку. По-третє, такий рівень запасів визначає переважну частину структури оборотних активів підприємств (від 48 до 93%), що часто виступає причиною низької платоспроможності.

Ґрунтуючись на структурі витрат утримання запасів (витрати капіталу, витрати утримання складу (складські витрати); витрати обслуговування запасів; витрати ризику запасів), у роботі досліджено сутність формування їх слабоструктурованих складових. Запропоновано оцінювати витрати капіталу за формулою арифметичної середньозваженої, враховуючи доступні джерела фінансування запасів у логістичних процесах підприємств:

, (1)

де СВК- середньозважені витрати капіталу у запасах підприємств, %; ui- питома вага запасів і-того виду у логістичних процесах, %; rj- рівень витрат капіталу у запасах залежно від j–того джерела їх фінансування, %. Вибір рівня витрат капіталу в запасах пропонується обирати згідно джерел фінансування (табл. 5).

Таблиця 4

Аналіз стану та ефективності використання запасів підприємствами машинобудування в Рівненській області у 2006 році


Підприємства
Показники

ВАТ “Квасилiвський завод комунального устаткування”

ВАТ “Рівненський радіотехнічний завод”

ВАТ “Рівненський завод “Газотрон”


ВАТ “Рівненський завод високовольтної апаратури”

ВАТ “Рівнесільмаш”


Показники стану запасів

Запаси, тис. грн.


Виробничі запаси

- питома вага у %

281,4

60,73

4598,85

53,5

2696,0

63,5

16296,0

71,6

2570,65

43,4

Незавершене виробництво

- питома вага у %

58,1

12,5

103,05

1,2

478,5

11,3

4556,0

20,0

836,1

14,1

Готова продукція

- питома вага у %

54,8

11,8

3831,1

44,5

1036,0

24,3

1914,0

8,4

2545,9

42,4

Товари

- питома вага у %

69,05

15,0

64,45

0,8

38

0,9

-

3,85

0,1

1. Разом середньорічна вартість запасів, %

463,35

100

8597,45

100

4248,5

100

22766

100

5926,5

100

2. Коефіцієнт реальної вартості запасів у майні підприємства, %


15,3


15,6


42,6


27,6


4,7

3. Частка запасів у оборотних активах підприємства, %


56,2


93,9


81,9


48,3


84,8

Показники ефективності використання запасів

4. Коефіцієнт оборотності запасів (кількість оборотів)

1,6

0,5

0,8

6

1,2

5. Тривалість одного обороту запасів (дні)

225

720

450

60

300

6. Коефіцієнт завантаження запасів (грн./грн.)

0,64

2,1

1,2

0,16

0,83

7. Прибутковість (збитковість) запасів

(грн./грн.)

(1,3)

(0,46)

(0,25)

0,12

(0,23)

8. Покриття прибутків (збитків) запасами