LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання слабоструктурованих складових логістичних витрат машинобудівних підприємств

порядок обліку витрат на збут, який дозволить здійснювати акумуляцією і рознесення відповідних витрат (витрат на збут і обслуговування клієнтів) на об’єкти витрат, чим уможливить прозорість слабоструктурованих витрат, до яких віднесено витрати запасів. Рекомендації щодо безпосереднього віднесення явних слабоструктурованих складових витрат машинобудівного підприємства на відповідні логістичні витрати створюють можливості для них здійснення базового оцінювання рівня та структури явних логістичних витрат по відношенню до загальних витрат підприємства.

 • Значна частка запасів у структурі оборотних активів досліджуваних машинобудівних підприємств (від 48 до 93%) зумовили розроблення методичних положень щодо оцінювання витрат утримання запасів. Названі положення дозволяють більш коректно оцінити повні витрати підприємства шляхом врахування неявних витрат, зокрема витрат капіталу, в залежності від доступного переліку альтернативних рішень та отримати повну інформацію щодо витрат для обґрунтування управлінських рішень у сфері логістики. Використання цих положень машинобудівними підприємствами дозволить підвищити обґрунтованість рішень щодо проектування системи управління запасами, зокрема режиму їх поповнення, нагромадження та використання.

 • Удосконалено механізм та розроблено положення щодо оцінки витрат вичерпання запасів, основу яких складають економіко-математичні моделі дослідження причинно-наслідкових зв’язків, і які дозволяють здійснити послідовні диференційовані розрахунки щодо витрат вичерпання запасів сировини, матеріалів та готової продукції. Положення дозволяють функціональним структурам машинобудівних підприємств оцінити рівень очікуваних витрат вичерпання запасів і на підставі цього коректувати параметри системи постачання, збуту, управління запасами, просторовим розвитком.

 • Доповнено ознаки та розвинуто процедуру структуризації логістичних витрат шляхом адаптації системи АВС-рахунку до умов формування, розподілу та оцінювання логістичних витрат. Зокрема, в роботі встановлено повний перелік елементів цієї системи: носіїв витрат дій (операцій) та засобів (ресурсів), об’єктів витрат. Розроблені положення АВС-рахунку витрат дозволять економічним структурам машинобудівних підприємств знизити частку непрямих витрат шляхом переведення їх у ранг прямих і таким чином сприятимуть об’єктивізації оцінювання рентабельності продажу товарів, рентабельності клієнтів і постачальників.

 • Обґрунтовано положення щодо нормування логістичних витрат в системі обслуговування ключових клієнтів. Поданий приклад розрахунків показує, що окремі ключові клієнти, які вважалися рентабельними, фактично приносять не так багато прибутку підприємству, а інколи можуть і не бути прибутковими. Положення дозволяють машинобудівному підприємству узалежнити відповідні транспортні, управлінські витрати та витрати запасів (витрати утримання запасів як визначник наявності запасів, витрати вичерпання запасів як визначник відсутності запасів) відповідним рівнем логістичного обслуговування шляхом акцептації ціни та умов продажу відповідному клієнтові.

 • На підставі результатів дисертаційного дослідження пропонується:

  • Міністерству промислової політики України та Міністерству економіки України при розробленні нормативних документів для галузі машинобудування використовувати положення щодо оцінювання слабоструктурованих складових логістичних витрат, що дозволить підвищувати обґрунтованість управлінських рішень з точки зору їх ефективності.

  • Міністерству фінансів України розробити положення щодо паралельного використання системи АВС-рахунку витрат та прийняти рекомендації щодо вдосконалення існуючої системи бухгалтерського обліку витрат для здійснення об’єктивного оцінювання логістичних витрат, переведення непрямих витрат у ранг прямих задля віднесення їх на відповідні об’єкти витрат.

  • Міністерству освіти і науки України при підготовці фахівців з економіки і менеджменту використати положення щодо коректного оцінювання логістичних витрат у навчальних програмах дисциплін логістичного спрямування.

  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  Публікації у наукових фахових виданнях:

 • Мартиненко С.М.1 Економічна оцінка логістичної діяльності підприємств / С.М. Нікшич // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” Логістика. – №526. – 2005. – С. 112-121.

 • Мартиненко С.М. Проблеми формування конкурентних переваг у витратах / Януш Гаврись, Є.В. Крикавський, С.М. Мартиненко // НАН України Інститут економіко-правових досліджень Міністерство освіти і науки України Донецький економіко-гуманітарний інститут ПРОМЕТЕЙ Регіональний збірник наукових праць з економіки. - Випуск 1(16). – 2005. – С. 162-167. [Особистий внесок автора: визначено форми партнерських відносин між споживачами та постачальниками енергоресурсів].

 • Мартиненко С.М. Оцінка капітальних витрат запасів / С.М. Мартиненко Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми управління ефективністю інновацій у регіоні. (Збірник наукових праць) НАН України, Інститут регіональних досліджень. Редкол.: Відп. ред. акад. НАН України М. І. Долішній. – Львів, 2005. – Вип. 1 (LI). – С. 266-275.

 • Мартиненко С.М. Страхові запаси у формуванні доступності товарів / С.М. Мартиненко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Програмування і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону. Вип. 4 (LIV). (Збірник наукових праць) / НАН України, Ін-т регіональних досліджень. Редкол.: Відп. ред. акад. НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2005. – С.283-291.

 • Нікшич С.М. Джерела ризиків у ланцюгу поставок / С.М. Нікшич // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” Логістика. – №552. – 2006. – С. 105-110.

 • Нікшич С.М. Оцінювання ефективності логістичних витрат на основі АВС-рахунку / С.М. Нікшич // Вісник НУВГП Збірник наукових праць Економіка Частина 4 Використання виробничих ресурсів підприємств і регіонів України. - Випуск 4 (36). – 2006. – С. 113- 118.

 • Нікшич С.М. Контролінг як чинник підвищення стійкості комерційного банку / Є.В. Крикавський, С.М. Нікшич // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Євроінтеграційний курс України: фінансовий вимір. (Збірник наукових праць) / НАН України, Інститут регіональних досліджень. Редкол.: Відп. ред. акад. НАН України М. І. Долішній. – Львів, 2006. – Вип. 3 (LIХ). Ч. 1 – С.342 - 351. [Особистий внесок автора: проаналізовано елементи контролінгу з метою підвищення ефективності діяльності комерційного банку].

 • Нікшич С.М. Об’єкти логістичних витрат на підприємстві / С.М. Нікшич // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” Логістика. – №594. – 2007. – С. 477-483.

  Публікації у інших виданнях:

 • Мартиненко С.М. Аналітична оцінка витрат запасів / С.М. Мартиненко // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. (Львів, 7-9 жовтня 2004) – Львів: Видавництво національного університету „Львівська


 •