LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання слабоструктурованих складових логістичних витрат машинобудівних підприємств

політехніка”, 2004. – С. 205-207.

 • Мартиненко С.М. Концепція логістики в управлінні і дослідженні витрат / С.М. Мартиненко // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Київ, 24-27 березня 2004 р.). - С.91-92.

 • Мартиненко С.М. Переваги у вартості продукту для клієнта / Ян. Гаврись, Є.В. Крикавський, С.М. Мартиненко // Концептуальні засади формування менеджменту в Україні: Зб. Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Судак 20-22 вересня 2005 р.) – К.: МАУП, 2006. – С. 307-311. [Особистий внесок автора: обґрунтовано можливості отримання конкурентної переваги завдяки логістиці].

 • Мартиненко С.М. Логістичний аудит в системі управління підприємством / С.М. Мартиненко // ДНІ НАУКИ 2005: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ 15-27 квітня 2005 р.). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – с.10-12.

 • Мартиненко С.М. Ключові компетенції у створенні конкурентних переваг / Ян.Гаврись, Є.В. Крикавський, С.М. Мартиненко // Проблеми європейської інтеграції і транскордонного співробітництва : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 29-30 вересня 2005. - 542 с. - С. 176-178. [Особистий внесок автора: Запропоновано порядок створення ключових компетенцій задля отримання тривалих конкурентних переваг].

 • Мартиненко С.М. Необхідність та проблеми застосування АВС - рахунку витрат / С.М. Мартиненко // Економічні проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні : Міжнародна науково-практична конференція (Харків, 7-8 жовтня 2005 р.), Харків, ХНЕУ. - 2005. - С.63-65.

 • Нікшич С.М. Рахунок витрат дій (АВС) – передумова в досягненні підприємством стратегічної прибутковості / С.М. Нікшич // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції 13-14 квітня 2006 року. Рівне: НУВГП, 2006. – С.58-59.

 • Нікшич С.М. Управління запасами постачальником як елемент оптимізації функціонування ланцюга поставок / С.М. Нікшич // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 9-11 листопада 2006 р.) – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2006. – С. 244-245.

 • Нікшич С.М. Організація бізнес-процесів у системі обліку товарно-матеріальних потоків // Секція “Економіка та підприємництво” :.Матеріали звітної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та студентів. (Рівне, 12-13 квітня 2007 р.) – Рівне: РІС КСУ, 2007. – 80 с. – с.39-46.

 • Нікшич С.М. Система контролінгу у формуванні обліково-аналітичного забезпечення підприємств / С.М. Нікшич // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : Матеріали науково-практичної конференції. (Львів, 20-22 квітня 2007 р.) – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. –С.155-156.

 • Нікшич С.М. Засади оцінювання витрат вичерпання запасів / С.М. Нікшич, Крикавський Є.В. // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды : Сборник докладов V МНПК 4-6 октября 2007 г. / Отв. ред. М.Ю. Григорак, Л.В. Савченко. – К.: НАУ, 2007. – С. 224-231. [Особистий внесок автора: охарактеризовано напрями вичерпання запасів готової продукції та моделі їх оптимізації].

 • Нікшич С.М. Оптимальна величина одноразової закупівлі матеріалів // Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19-20 жовтня 2007 р.). – Львів: Львівська державна фінансова академія, 2007. - С.321-324.

 • Нікшич С.М. Управління логістичними витратами в системі АВС-рахунку / Є.В. Крикавський, С.М. Нікшич // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. (Тернопіль, 24-26 жовтня 2007 р.) / Відп. ред. С.І. Юрій. – Тернопіль, 2007. - С.217-219. [Особистий внесок автора: ідентифіковано принципові відмінності між традиційним та АВС-рахунком витрат].

 • Нікшич С.М. Оцінювання фінансово-господарських проблем утримання запасів / С.М. Нікшич // Управління у сфері фінансів, страхування та кредиту: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Львів, 8-10 листопада 2007 р.). – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2007. – С.240-242.


  АНОТАЦІЯ

  Нікшич С.М. Оцінювання слабоструктурованих складових логістичних витрат машинобудівних підприємств. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування). - Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2008.

  Дисертаційну роботу присвячено розвитку та вдосконаленню теоретичних та методичних засад оцінювання слабоструктурованих складових логістичних витрат машинобудівних підприємств.

  В роботі розглянуто теоретико-методичні засади ідентифікації логістичних витрат, досліджено логістичні витрати в структурі витрат машинобудівних підприємств, встановлено чинники їх формування та оцінено характеру впливу. Обгрунтовано можливість визначення логістичних витрат в системі сучасного обліку, показана потреба в його удосконаленні для прийняття коректних рішень.

  Проаналізовано рівень та динаміку структури витрат машинобудівних підприємств у змінних параметрах макро- та мікро середовища. Досліджено динаміку часток логістичних витрат у витратах операційної діяльності машинобудівних підприємств в Рівненській області за допомогою опосередкованого рознесення складових витрат. Розроблено положення щодо оцінювання витрат утримання запасів машинобудівних підприємств, запропоновано підходи щодо оцінювання очікуваних витрат вичерпання запасів.

  Обґрунтовано доцільність використання системи АВС-рахунку витрат до умов коректного розмежування логістичних витрат стосовно об’єктів рознесення, сформульовано положення щодо оцінювання ефективності логістичних витрат та нормування їх рівня в залежності від акцептованого споживачем рівня обслуговування.

  Ключові слова: оцінювання логістичних витрат, слабоструктуровані витрати, витрати утримання запасів, витрати вичерпання запасів, нормування логістичних витрат, АВС-рахунок витрат.


  АННОТАЦИЯ

  Никшич С. М. Оценивание слабоструктурированных составляющих логистических затрат машиностроительных предприятий. – Рукопись.

  Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук за специальностью 08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (машиностроение и приборостроение). - Национальный университет “Львовская политехника”, Львов, 2008.

  Диссертационная работа посвящена развитию и совершенствованию теоретических и методических аспектов оценивания слабоструктурированных составляющих


 •