LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств

30


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Навольська Наталія Володимирівна


УДК 338.45:664.6ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ


Спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Львів – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі економіки підприємств і корпорацій Тернопільського державного економічного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Гринчуцький Валерій Іванович, Тернопільський державний економічний університет, завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Швець Ірина Борисівна,

Донецький національний технічний університет, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці

кандидат економічних наук

Двуліт Зоряна Петрівна,

Національний університет харчових технологій, доцент кафедри менеджменту


Провідна установа: Львівський національний університет

імені Івана Франка, кафедра економіки підприємства, МОН України, м. ЛьвівЗахист відбудеться “14“ червня 2006 року о 16.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.052.03 у Національному університеті “Львівська політехніка” за адресою: 79013 м. Львів, вул. С. Бандери, 12, IV навчальний корпус, ауд. 209-А.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” за адресою: 79013 м. Львів, вул. Професорська, 1.

Автореферат розісланий “12” травня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради І. В. Алєксєєв


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Трансформація економіки України в сучасних ринкових умовах викликає необхідність формування принципово нових підходів у діяльності хлібопекарських підприємств, оскільки традиційні системи не забезпечують їх ефективного розвитку. Для здійснення ефективної діяльності підприємствам слід зменшити витрати у виробництві, підвищити конкурентоспроможність, сформувати ефективну систему збуту продукції тощо.

Особливості хлібопекарського виробництва вимагають зменшення транспортних, енергетичних та інших витрат, оптимізації шляхів просування продукції, обґрунтованого ціноутворення тощо. Необхідно забезпечити умови, при яких будуть ефективніше використовуватись технологічні лінії хлібопекарського виробництва, мінімізуватись витрати праці всіх категорій працівників. Значну увагу слід звернути на те, що хлібопекарські підприємства функціонують в умовах жорсткого державного регулювання, що є суттєвим чинником при формуванні систем ефективної діяльності підприємств.

Значний внесок у вирішення проблеми підвищення економічної ефективності діяльності підприємств зробили як зарубіжні, так і вітчизняні вчені-економісти:
Л.І.Абалкін, С.Л.Брю, Б.Голд, З.П.Двуліт, С.Ейлон, Л.Л.Єрмолович, Д.Г.Заруба, І.Я.Кац, О.Є.Кузьмін, К.Б.Лейкіна, К.Р.Макконнелл, Б.М.Мізюк, С.В.Мочерний, В.К.Мухопадов, Я.Д.Плоткін, Р.Ю.Покровський, С.Ф.Покропивний, М.Д.Путілова, В.М.Рибін, Ю.Сезан, В.К.Черник, І.Б.Швець та інші. В опублікованих працях висвітлено погляди авторів на сутність поняття “економічна ефективність”, досліджено підходи до оцінювання економічної ефективності, запропоновано методи вимірювання економічної ефективності діяльності підприємств тощо.

Серед дослідників, які займаються проблемами економічної ефективності діяльності хлібопекарських підприємств, слід відзначити таких, як В.Белік, Л.Дейнеко, В.В. Бурцев, А.О.Заїнчковський, Л.І.Караушенко, Д.Б.Костюков, Т.Мокрова, С.О.Нікітін, В.Семенюк, С.П.Федюніна, А.Цимбалюк, А.Б.Чернова, О.Шмаглій, В.В.Щербетенко. У наукових працях названих авторів досліджено стан розвитку хлібопекарської промисловості України; обґрунтовано напрямки підвищення ефективності діяльності хлібопекарських підприємств тощо.

Однак вимагають подальшого розвитку теоретико-методологічні основи оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності хлібопекарських підприємств на основі ефективного використання трудових і виробничих ресурсів підприємств, розширення асортименту продукції за результатами маркетингових досліджень, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції, формування економічно ефективної системи збуту та практична значущість цінової політики в умовах конкуренції зумовили актуальність теми дисертаційної роботи, її мету і завдання дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Дисертаційна робота виконана згідно з тематикою кафедральної науково-дослідної роботи Тернопільського державного економічного університету “Підвищення ефективності виробництва”(номер державної реєстрації 0101U002353), розділ “Вдосконалення внутрішньовиробничого економічного механізму”. Матеріали дисертаційного дослідження використано при розробці кафедральної науково-дослідної роботи “Обґрунтування шляхів підвищення ефективності функціонування підприємств в умовах трансформації економіки України”(номер державної реєстрації 0102U002562), розділ “Формування показників ефективності функціонування підприємства при переході до ринку”(довідка № 126-06/22 від 11.01.2006 р.).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення теоретико-методологічних та методичних положень з оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств у ринкових умовах. Відповідно до мети було поставлено такі завдання методологічного, науково-методичного і прикладного характеру:

  • розробити систему економічних показників для оцінки ефективності діяльності хлібопекарських підприємств;

  • здійснити аналізування економічної ефективності діяльності хлібопекарських підприємств за допомогою економіко-математичних методів та розробити модель оптимізації виробничої програми підприємства;

– розглянути теоретичні положення щодо визначення рівня