LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств

конкурентоспроможності хлібопекарських підприємств;

– удосконалити методичні рекомендації з ціноутворення на хлібопекарську продукцію;

– сформувати пропозиції щодо вдосконалення системи ефективної збутової діяльності хлібопекарських підприємств.

Об’єктом дослідження є процес формування параметрів оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади і прикладні методи оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності хлібопекарських підприємств.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, праці зарубіжних і вітчизняних науковців. У процесі дослідження використано положення нормативних і законодавчих актів.

Вирішення поставлених у дисертаційній роботі завдань здійснено з використанням методів системного і порівняльного аналізу (при дослідженні регіонального ринку хліба і хлібобулочних виробів – Розділ 2. підр. 2.2; при порівнянні ефективності використання основних фондів і трудових ресурсів на хлібопекарських підприємствах – Розділ 2, підр. 2.2), експертного і графічного аналізу (при дослідженні рівня конкурентоспроможності хлібопекарських підприємств - Розділ 3, підр. 3.1; при дослідженні напрямків підвищення економічної ефективності збутової діяльності підприємства – Розділ 3, підр. 3.3), економіко-математичного аналізу (при побудові взаємозв’язку між обсягом випуску продукції і показниками фондовіддачі і продуктивності праці – Розділ 2, підр. 2.2).

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні та розвитку вже відомих і обґрунтуванні низки нових теоретичних і методичних положень, які в комплексі визначають напрямки оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності хлібопекарських підприємств, зокрема:

вперше:

– запропоновано використовувати при побудові моделі оптимізації виробничої програми підприємства такі чинники, як наявні запаси ресурсів (трудових і виробничих), умови ринкового попиту та виконання планових замовлень, що дозволить мінімізувати витрати праці на підприємстві для випуску різних видів хлібопекарської продукції й ефективно використати технологічні лінії;

удосконалено:

– методичні рекомендації з ціноутворення на хлібопекарську продукцію, які на відміну від існуючих положень містять критерії вибору та застосування адекватних методів ціноутворення з урахуванням рівня монополізації ринку, використання ресурсів, конкурентоспроможності продукції;

– систему збуту хлібопекарської продукції як специфічного товару, яка відрізняється від чинних систем тим, що дає змогу підвищити ефективність функціонування підприємств за рахунок зменшення транспортних витрат на основі оптимізації каналів розподілу та просування продукції;

набули подальшого розвитку:

  • методологічні та методичні положення щодо оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі, які на відміну від існуючих передбачають визначення рівня конкурентоспроможності підприємства на основі узагальнювального показника, що дасть змогу більш об’єктивно враховувати специфічні характеристики досліджуваного товару;

  • теоретико-методологічні засади формування системи економічних показників для оцінювання виробничої, фінансової і збутової діяльності підприємства. Це дало можливість на відміну від чинних систем показників врахувати особливості діяльності хлібопекарських підприємств.

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні рекомендацій щодо оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності хлібопекарських підприємств на основі підвищення ефективності використання трудових і виробничих ресурсів підприємства; підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства; вдосконалення існуючих методичних рекомендацій щодо ціноутворення і забезпечення ефективної системи збуту продукції підприємств.

Розроблені теоретичні і практичні рекомендації використані у діяльності ТзОВ “Тернопільхлібпром” (довідка № 736 від 17.11.2005 р.), ТзОВ “Надзбруччя хліб” (довідка № 224 від 9.01.2006 р.), ВАТ “Чортківський хлібзавод” (довідка
№ 596 від 24.11.2005 р.). Окремі науково-методичні положення дисертації використовуються в навчальному процесі Тернопільського державного економічного університету при викладанні дисциплін “Економіка підприємства”, “Управління ефективністю фірми”, “Конкурентоспроможність фірми”, “Промисловий маркетинг” для студентів економічних спеціальностей (довідка
№ 126-06/333 від 20.02.06 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана здобувачем самостійно. Отримані наукові результати з теоретичних і практичних питань щодо оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств є його особистим внеском у розвиток хлібопекарської промисловості зокрема й економічної науки взагалі.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та практичні результати дослідження розглянуті та одержали позитивний відгук на: Міжнародній науковій конференції “Актуальні проблеми розвитку відкритої економіки України” (м. Київ, 2002 р.); науково-практичній конференції “Стратегія розвитку вітчизняних підприємств” (м. Тернопіль, 2003 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Стратегія інноваційного розвитку підприємств України” (м. Київ, 2003 р.); всеукраїнській науково-практичній конференції “Трансформація системи державного регулювання економіки на завершенні ХХ століття”
(м. Тернопіль, 2001 р.).

Публікації. За результатами виконаних досліджень опубліковано 10 наукових праць (наукові статті, тези доповідей), у тому числі 6 у фахових виданнях.

Обсяг і структура дисертації. Загальний обсяг дисертації становить 200 сторінки, її основний зміст викладений на 170 сторінках основного тексту, який складається зі вступу, трьох розділів і висновків. Робота містить 22 таблиці, 27 рисунків ( на 20 сторінках), перелік використаних джерел (199 назв) та 8 додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, окреслено мету та основні завдання, предмет і об’єкт, теоретичну й методологічну базу дослідження. Відображено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі “Теоретичні засади оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств” проаналізовано існуючі підходи до визначення понять “економічна