LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств

ефективність”, “економічний ефект”; розглянуто основні принципи управління економічною ефективністю діяльності підприємств; досліджено теоретико-методичні засади оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств.

У сучасних ринкових конкурентних умовах особлива увага приділяється проблемі оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств. Огляд літературних джерел дає змогу виділити два напрями дослідження економічної ефективності: традиційний, який пов’язаний з розвитком класичної політекономії і особливо марксової економічної доктрини та тривав до кінця 90-х рр. ХХ ст.; реформаторський, що розпочався з процесами активної трансформації вітчизняної економіки на початку 90-х рр. ХХ ст.

Трактування, які дають вітчизняні і зарубіжні вчені, відповідає змісту поняття економічної ефективності. Однак кожен з авторів робить наголос на різних її аспектах. Економічна сутність цього поняття зумовлює важливість проблеми забезпечення економічної ефективності діяльності підприємства у практиці господарювання. “Забезпечення” слід розуміти як сукупність заходів і способів створення умов, які разом сприяють ефективному здійсненню економічних процесів, реалізації намічених планів для підтримки стабільного функціонування економічної системи. Оцінювання економічної ефективності діяльності підприємств можна здійснювати за допомогою таких методів: нормативний метод; багатофакторна модель; багатокритеріальний метод вимірювання результативності (продуктивності). Дані методи можуть бути використані при побудові системи показників для оцінювання економічної ефективності діяльності хлібопекарських підприємств.

Економічна ефективність діяльності підприємства залежить від раціонального використання кожного виду ресурсів та їхньої структури, яка визначається співвідношенням задіяних ресурсів різних факторів виробництва. Ці пропорції головним чином зумовлені специфікою виробництва, рівнем застосовуваної на підприємстві техніки, технології, організації виробництва і праці, співвідношенням екстенсивних та інтенсивних факторів розвитку виробництва. На структуру і часткову ефективність використання ресурсів підприємства значний вплив мають зовнішні фактори, зокрема ринки ресурсів, пропозиція і попит на окремі види ресурсів та урівноважені на них ціни тощо.

Для підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах необхідно залучати додаткові витрати на оновлення асортименту продукції на основі маркетингових досліджень ринку, підвищення конкурентоспроможності підприємства, вдосконалення системи збуту продукції. Однак, приріст результату має бути більшим за приріст використовуваних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності підприємства.

У другому розділі “Аналізування та оцінювання економічної ефективності діяльності підприємств” побудовано систему показників для оцінювання економічної ефективності діяльності хлібопекарських підприємств; досліджено сучасний стан хлібопекарської промисловості України взагалі і Тернопільського регіону зокрема; виявлено основні зовнішні і внутрішні фактори, які негативно впливають на обсяги виробництва хлібопекарської продукції; проведено порівняльний аналіз економічної ефективності діяльності хлібопекарських підприємств; запропоновано модель оптимізації виробничої програми підприємства для випуск різних видів хлібопекарської продукції.

Огляд літературних джерел дав змогу виокремити основні економічні показники, за допомогою яких можна провести аналіз економічної ефективності діяльності хлібопекарських підприємств. Запропоновану систему економічних показників побудовано на основі показників для: оцінювання виробничої діяльності (загальнооцінювальні показники ефективності; показники ефективності використання ресурсів); фінансової і збутової діяльності підприємств (показники ефективності збутової діяльності; ліквідності та фінансової стійкості).

Показники економічної ефективності є найважливішим інструментом реалізації економічної політики підприємства і ключовим засобом обґрунтування управлінських рішень, оптимізації витрат ресурсів, удосконалення цінової політики і підвищення конкурентоспроможності підприємства.

У результаті проведеного дослідження було виявлено тенденції динаміки обсягів виробництва хлібопекарської продукції підприємствами (у тому числі і малими підприємствами) м. Тернополя і Тернопільського регіону в 1990–2004 рр. (рис. 1, 2). Протягом досліджуваного періоду спостерігався стійкий стад виробництва продукції, що було спричинено як зовнішніми, так і внутрішніми факторами (зменшення чисельності населення, підвищення цін на сировину та паливно-мастильні матеріали, незадовільний технічний стан підприємств, невідпрацьована мережа збуту тощо).
Рис. 1. Виробництво хліба і хлібобулочної продукції в м. Тернополі

Рис. 2. Виробництво хліба і хлібобулочних виробів в Тернопільському регіоні


Основна частина хлібопекарської продукції Тернопільського регіону виробляється промисловими підприємствами (83,4%). На частку малих хлібопекарських підприємств припадає 16,6% від загального обсягу виробництва хліба і хлібобулочних виробів (рис. 3).


Рис. 3. Структура підприємств за обсягом у випуску продукції

в Тернопільському регіоні

Більш ґрунтовне дослідження ефективності діяльності хлібопекарських підприємств пропонується здійснювати на основі показника порівняльної економії (Ех ) ресурсу Х на підприємстві В порівняно з підприємством А за один і той самий період (або ж на одному підприємстві за різні періоди). Якщо ж Ех > 0, то ефективність використання ресурсу Х на підприємстві В більша, ніж на А. Проведено порівняльний аналіз ефективності роботи двох хлібопекарських підприємствВАТ ”Чортківський хлібзавод” і ТзОВ „Бучачхлібпром”, частка яких у загальному обсязі поставок хліба і хлібобулочних виробів на регіональний ринок становить 10,5%, за останніх сім років. Аналізуючи звітні дані підприємств (обсяг випуску продукції, фондовіддача, продуктивність праці), доходимо висновку що фондовіддача на підприємстві ВАТ ”Чортківський хлібзавод” вища, ніж на підприємстві ТзОВ „Бучачхлібпром”. Тому порівняльна економія основних фондів для першого року роботи (Е фонд. ) підприємства складе

Проте, продуктивність праці на підприємстві ТзОВ “Бучачхлібпром” вища, ніж на підприємстві ВАТ ”Чортківський хлібзавод”. Порівняльна економія трудових ресурсів (Е прац. ) за перший рік