LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств

підприємства складе

Незважаючи на те, що продуктивність праці на підприємстві
ТзОВ „Бучачхлібпром” вища, проте використання трудових ресурсів (витрати праці) на підприємстві ВАТ ”Чортківський хлібзавод” є ефективнішим. Показник порівняльної економії ресурсу (в першому дослідженні – фондовіддача, у другому – витрати праці) для ВАТ ”Чортківський хлібозавод” є вищим, ніж у
ТзОВ “Бучачхлібпром”.

Однак трапляються випадки, за яких порівняльні економії є протилежними за знаками чисел. Тоді зробити висновок про ефективність роботи кожного підприємства і порівняти її доволі складно. Для більш оптимального визначення ефективності роботи підприємства пропонується методика розрахунку порівняльної ефективності сукупного використання ресурсів за допомогою виробничих функцій залежності випуску товарної продукції від двох факторів (вартості основних виробничих фондів і витрат праці), а саме:

, (1)

де х1 – вартість основних виробничих фондів, тис. грн.; х2 – витрати праці, тис. люд.- год.; y – обсяг випуску товарної продукції підприємством, тис. грн.

Для полегшення розрахунків доцільно використовувати програмний продукт STADIA, за допомогою якого можна: а) розрахувати регресійну модель;
б) перевірити гіпотезу про адекватність моделі наявним спостереженням на основі обрахунку статистичних характеристик: множинного коефіцієнта кореляції R, коефіцієнта детермінації R2, стандартної похибки обчислень, значення статистики Фішера та рівня значущості нульової гіпотези про рівність нулю коефіцієнта множинної кореляції.

На основі звітних даних хлібопекарських підприємств Тернопільського регіону побудовані економіко-математичні моделі залежності обсягу випуску продукції від вартості виробничих фондів підприємства і витрат праці які є множинними регресійними залежностями ( табл. 1).

Таблиця 1

Множинні економіко-математичні моделі залежності обсягу випуску продукції

від вартості основних виробничих фондів підприємства і витрат праці

Підприємства

Економіко-математичні моделі, коефіцієнти детермінації

ТзОВ ”Тернопільхлібпром”

ТзОВ ”Бучачхлібпром”

ТзОВ ”Наздбруччя хліб”

ВАТ ”Микулинецький хлібозавод”

ВАТ ”Чортківський хлібозавод”


Будь-яке підприємство можна вважати функціональною економічною системою, в якій існують певні взаємозв’язки і залежності. Саме виробничі функції типу Кобба – Дугласа дають змогу математично описати існуючі взаємозалежності, а на основі показників степенів зробити аналіз стану економічної системи, що описується. Функції Кобба – Дугласа мають вигляд Якщо сума показників функції Кобба – Дугласа , то для економічної системи характерний позитивний розвиток; якщо , то система перебуває у стані стагнації; якщо , то для системи характерний стан рецесії.

За результатами проведеного дослідження діяльності хлібопекарських підприємств Тернопільського регіону було побудовано економіко-математичні моделі взаємозв’язку між обсягом випуску продукції (y, тис. грн.) і показниками – фондовіддачею (х1, грн.) та продуктивністю праці (х2, грн. / люд. - год.) (табл. 2).

Таблиця 2

Виробничі функції Кобба-Дугласа залежності обсягу випуску продукції підприємства від фондовіддачі та продуктивності праці

Підприємства

Економіко-математичні моделі

ТзОВ ”Тернопільхлібпром”

ТзОВ ”Бучачхлібпром”

ТзОВ ”Надзбруччя хліб”

ВАТ ”Микулинецький хлібозавод”

ВАТ ”Чортківський хлібозавод”


Зазначимо, що тільки в економічній системі ТзОВ ”Надзбруччя хліб” спостерігається прогресивний розвиток, оскільки

Слід мати на увазі те, що на економічну ефективність роботи підприємства безпосередньо впливає виробничий процес. Ефективність виробничого процесу певною мірою залежить від рівня розподілу ресурсів (фінансові, трудові, сировина і матеріали, устаткування і технології). У роботі запропоновано модель оптимізації виробничої програми підприємства для випуску різних видів продукції на основі наявних трудових і виробничих ресурсів, умов ринкового попиту та виконання умов щодо запланованих поставок продукції. За основу критерію економічної ефективності було взято мінімальні витрати праці на виготовлення певного виду продукції (табл. 3).

Для організації виробництва i видів продукції (, де n – кількість видів продукції) за допомогою j технологічних ліній (, де m – кількість ліній) необхідно визначити план роботи однієї зміни хлібопекарського підприємства.
При цьому використовується інформація про кількість виробничого персоналу (kj, чоловік), які обслуговують кожну технологічну лінію, тривалість робочої зміни (t, год.), витрати праці на виготовлення одиниці продукції і-го виду на j – й технологічній лiнії (aij, люд. год.), обсяги виходу I – го виду продукції з одного циклу роботи j–ї технологічної лінії (bij, шт.), витрати часу на випікання відповідного виду продукції (сі), ринковий попит на всі види продукції,стале замовлення на певні види продукції (Мі).


Таблиця 3

Вихідні показники для побудови оптимізаційної моделі виробничої програми підприємства

Показники

Види продукції

Технологічні лініїІ

ІІ

ІІІ

IV

Вихід продукції з одного циклу роботи на відповідній технологічній лінії, шт.

Хліб “Подільський подовий”

630

450


Батон “Подільський”

450

640


Хліб “Білий формовий”

720


Хліб “Тернопільський особливий”

280

400

Кількість працівників

у зміні,