LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та прогнозування кон'юнктури ринку пива України

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОКРЕПКИЙ РОСТИСЛАВ БОГДАНОВИЧ
УДК 339.13:658.8
ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ПИВА УКРАЇНИ
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наукТернопіль – 2006

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Тернопільському державному економічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України

Шкарабан Степан Іванович,

Тернопільський державний економічний університет,

завідувач кафедри економічного аналізу.


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Точилін Віктор Олександрович,

Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”,

завідувач відділу секторальних прогнозів та

кон’юнктури ринків;


кандидат економічних наук, доцент

Морохова Валентина Олександрівна,

Луцький державний технічний університет,

завідувач кафедри менеджменту та маркетингу.


Провідна установа: Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра маркетингу, м. Донецьк


Захист відбудеться “ 12 “ жовтня 2006 р. об 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 Тернопільського державного економічного університету за адресою: 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус 11, зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського державного економічного університету: 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 6.

Автореферат розісланий “ 11 “ вересня 2006 р.


Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, к.е.н., доцент


З. В. Задорожний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Труднощі, які виникають на підприємствах України, показують, що досвід та інтуїція керівників не можуть повною мірою забезпечити прийняття своєчасного і якісного управлінського рішення в умовах сучасного ринку, який в більшості випадків характеризується нестабільністю, невизначеністю і випадковістю. В цих умовах постає важлива проблема оптимізації прийняття управлінських рішень в умовах стихійності та випадкової поведінки ринкових чинників. Інструментом, що може обмежити негативний вплив ринкової стихійності шляхом її регулювання або пристосування до неї, є оцінювання та прогнозування кон’юнктури ринку, які дають змогу отримати об’єктивну інформацію про себе і конкурентів, провести порівняння, правильно оцінити ситуацію на ринку і спрогнозувати її розвиток, а отже, одержати конкурентні переваги і тим самим знизити рівень комерційного ризику, знайти для себе відповідний сегмент ринку і ринкову нішу, обрати правильний напрямок диверсифікації, встановити оптимальний рівень цін. Тому дослідження кон’юнктури є невід’ємною функцією управління будь-якої підприємницької структури, що працює в умовах ринку.

Теоретичні і практичні аспекти вивчення та прогнозування економічної кон’юнктури – як загальногосподарської, так і кон’юнктури окремих товарних ринків – знайшли своє відображення у наукових працях зарубіжних учених-економістів Г. Касселя, П. Момберта, В. Репке, У. К. Мітчелла, Е. Хансена, І. Ансоффа, М. Портера, Ж. Ж. Ламбена, Г. Дж. Болта, П. Друкера, Ф. Котлера, П. Гейка, Р. Харрода, С. Кузнєца, Р. Б .Прескотта. Серед представників наукової думки країн колишнього СРСР варто виділити таких авторів, як Н. Д. Кондратьєв, Ф. Г. Піскоппель, В. Є. Рибалкін, І. К. Бєляєвський, Г. Д. Кулагіна, Ф. М. Лєвшин, С. Г. Свєтуньков, Е. П. Пєшкова, Є. П. Голубков, С. Ю. Румянцева. Питання кон’юнктурних досліджень ринку висвітлені у роботах вітчизняних науковців В. О. Точиліна, С. С. Гаркавенко, А. О. Старостіної, А. В. Войчака, Л. Г. Ліпич, Є. В. Крикавського, В. О. Морохової, В. Р. Кучеренка, В. А. Карпова, А. І. Бутенка, А. М. Єріної, Н. С. Косара, О. В. Кощій.

Незважаючи на значний науковий доробок у сфері кон’юнктурних досліджень, питання теоретичного та методичного забезпечення оцінювання та прогнозування кон’юнктури ринку залишаються дискусійними та вимагають подальших досліджень. Переважна більшість сучасних публікацій присвячується здебільшого принципам, формам і видам як маркетингових досліджень в цілому, так і кон’юнктурних досліджень зокрема: описується процес і дизайн маркетингових досліджень, розкриваються лише деякі з основних найбільш відомих методів. Щодо зарубіжних наукових праць, присвячених маркетинговим дослідженням кон’юнктури ринку, то вони переповнені елементарними й поверхневими прикладами практичного застосування цих методів, що пояснюється бажанням зарубіжних вчених довести процес прийняття рішення до рівня рефлексії, коли при появі в економічній практиці стандартної проблеми пропонується готовий стандартний спосіб її розв’язання. На жаль, в умовах трансформації економіки України, підприємствам доводиться зіштовхуватись зі значною кількістю нестандартних ситуацій і проблем, готових схем розв’язання яких немає.

Отже, недостатня теоретична розробка та особливе практичне значення вказаних положень у сучасних умовах господарювання зумовили вибір теми дисертаційної роботи, постановку її мети та завдань.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Тернопільського державного економічного університету за темами “Організація оперативного економічного аналізу діяльності підприємств в умовах ринкової економіки” (державний реєстраційний номер 0101U002352); “Дослідження методологічних основ управління маркетингом підприємств (організацій) різних форм власності” (державний реєстраційний номер 0105U005411). Особисто автором розроблено ряд теоретичних положень та методичних рекомендацій щодо оцінювання кон’юнктури ринку та її прогнозування.

Мета та завдання дослідження. Основною метою дисертаційної роботи є теоретичне обґрунтування та розробка методичних рекомендацій щодо оцінювання кон’юнктури ринку та її прогнозування для прийняття ефективних управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності.

Реалізація мети дослідження зумовила об’єктивну необхідність виявлення і розв’язання наступного комплексу завдань:

  • здійснити теоретичний аналіз концептуальних підходів щодо визначення сутності та значення кон’юнктури ринку, уточнити економічний зміст поняття “кон’юнктура” та конкретизувати роль і