LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та прогнозування кон'юнктури ринку пива України

місце кон’юнктурних досліджень ринку в системі маркетингового управління підприємством;

 • розробити та обґрунтувати систему кон’юнктуроутворюючих чинників та показників ринкової кон’юнктури;

 • обґрунтувати методичні підходи до оцінки та прогнозування основних показників кон’юнктури ринку;

 • провести оцінювання поточної кон’юнктури ринку шляхом аналізу показників, які характеризують пропозицію, попит та ринкові ціни;

 • удосконалити методику аналізу динамічних, варіаційних і циклічних характеристик ринку та розробити кон’юнктурний прогноз з метою прийняття підприємством ефективних стратегічних і тактичних управлінських рішень в умовах стихійності ринку;

 • розробити модель короткострокового прогнозування збуту з метою збалансування попиту і пропозиції, уточнення стратегії поведінки на ринку та вжиття тактичних заходів відповідно до випадкових та непередбачуваних коливань ринкових чинників.

  Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти оцінювання та прогнозування кон’юнктури ринку на етапі становлення ринкових відносин.

  Об’єктом дослідження є процес оцінювання та прогнозування кон’юнктури ринку і методичне забезпечення організації їх проведення на прикладі ринку пива України.

  Методи дослідження. У процесі дисертаційного дослідження застосовувались як загальнонаукові, так і вузькоспеціальні методи пізнання. У роботі використовувалися системний аналіз (при розкритті змісту категорії “кон’юнктура”); методи індукції, дедукції, абстракції і формальної логіки (для визначення й уточнення економічної суті та змісту понятійного апарату); порівняння, групування (для опрацювання статистичних даних про масштаби виробництва, потенціал та інтенсивність конкуренції; структуру, динаміку та функціональні можливості попиту); метод середніх величин, варіаційний та дисперсійний аналіз (для аналізу варіації ринкових цін), індексний метод (для побудови мультиплікативних і адитивних моделей товарообігу); кореляційно-регресійний аналіз, аналітичне вирівнювання (для побудови двофакторної регресійної степеневої моделі еластичності попиту від доходу та ціни; мультиплікативної трендової моделі внутрішньорічних коливань попиту під впливом основних чинників; системи прогнозних трендових адитивних моделей виробництва, експорту та імпорту з використанням елементів гармонік Фур’є), адаптивні методи прогнозування (для побудови короткострокової моделі прогнозування попиту на продукцію, що поєднує ідеї експоненційного згладжування Брауна та факторні залежності).

  Інформаційною базою дисертаційного дослідження є законодавчі та нормативні акти, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань економічної теорії, менеджменту, маркетингу, математичної статистики, матеріали наукових конференцій, дані статистичної звітності підприємств пивоварної промисловості України.

  Наукова новизна одержаних результатів полягає у подальшому розвиткові теоретичних положень і методичних засад оцінювання та прогнозування кон’юнктури ринку для оптимізації прийняття управлінських рішень за умов стихійності та випадкової поведінки ринкових чинників.

  Найбільш суттєві результати, що містять наукову новизну і виносяться на захист, полягають у такому:

  Вперше:

  • розроблено алгоритм оцінювання кон’юнктури ринку та її прогнозування, який грунтується на системному дослідженні основних кон’юнктурних показників з врахуванням сучасних вимог ринку до швидкозмінних складних об’єктів дослідження і дозволяє не лише з достатньою точністю визначити поточний стан і перспективи розвитку кон’юнктури ринку, а й оптимізувати витрати часу на збір інформації та дослідницькі процедури в умовах стихійності та динамічності ринкових процесів;

  • на основі моделювання споживання пива населенням за допомогою кореляційно-регресійної моделі реакції ринку на маркетингові збудники виявлено ознаки нетипової поведінки кривої попиту на пиво при зростанні ціни, за якою вона наближається за формою до кривої пропозиції, що є підтвердженням переходу вітчизняного ринку пива на якісно новий рівень розвитку, коли попит на продукцію визначатиметься неціновими факторами;

  • розроблено адаптивну модель короткострокового прогнозування попиту на продукцію, яка поєднує в собі ідеї експоненційного згладжування Брауна та факторні залежності, і може використовуватись як оперативний інструмент коригування виробничо-збутової стратегії підприємств шляхом усунення диспропорцій між виробництвом та споживанням пива, що призведе до зменшення ризику дефіциту або надлишку продукції на ринку та оптимізує розподіл наявних ресурсів виробників, тобто дозволить адекватно реагувати на фактори невизначеності і ризику, властиві зовнішньому середовищу підприємства.

  Удосконалено:

  • теоретико-організаційні засади оцінювання та прогнозування кон’юнктури ринку, зокрема уточнено економічну суть поняття “кон’юнктура ринку”, а також конкретизовано її місце в процесі маркетингового управління як однієї з визначальних функцій, що дозволяє знизити невизначеність прийнятих рішень та регулювати ступінь ризику, зумовленого стихійністю ринкових процесів;

  • порядок виявлення основних тенденцій розвитку показників кон’юнктури, їх стійкості та внутрішньорічної циклічності, розрахунок частки коливань яких під впливом ринкових факторів допоможе підприємству краще орієнтуватись у конкурентному середовищі й розробляти стратегії поведінки відповідно до ринкових тенденцій;

  • методику прогнозування кон’юнктури ринку шляхом побудови системи взаємопов’язаних екстраполяційних моделей прогнозування виробництва, експорту та імпорту з включенням в них елементів гармонік Фур’є, яка дозволить підприємству спрогнозувати ринкову ситуацію та розрахувати довірчі інтервали, в яких можливі стихійні коливання ринку.

  Набули подальшого розвитку:

  • методичні положення щодо аналізу і прогнозування основних показників кон’юнктури ринку на основі використання економіко-статистичних методів, які базуються на кількісних показниках, що дозволяє подолати суб’єктивізм експертної оцінки;

  • рекомендації з удосконалення методики оцінювання конкурентної ситуації на ринку шляхом застосування індексів концентрації продавців, що дозволить виявити рівень монополізації ринку пива та допоможе у розробці стратегій позиціонування підприємств на ринку.

  Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що їх використання дозволяє підприємствам своєчасно реагувати на зміни кон’юнктури ринку та більш ефективно планувати свою стратегію і тактику на ринку в умовах ризику та невизначеності. Впровадження результатів дослідження дасть змогу своєчасно здійснити більш точну і коректну оцінку кон’юнктури товарного ринку, прогнозувати її основні показники, розробити рекомендації з підтримки прийняття стратегічних і тактичних управлінських рішень, отримання конкурентних переваг, зниження ризиків і невизначеності та конкурентоспроможності підприємства в умовах ринку.

  Результати


 •