LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та прогнозування кон'юнктури ринку пива України

дослідження експериментально апробовані та впроваджені в практику діяльності Микулинецького ВАТ “Бровар” та ВАТ “Буський пивоварний завод” (довідки про впровадження № 105 від 20.04.2006, № 12 від 27.04.2006). Окремі результати використовуються при викладанні навчальних дисциплін “Стратегічний аналіз”, “Економічний аналіз” на кафедрі економічного аналізу та дисциплін “Маркетинговий аналіз“ і “Маркетингові дослідження” на кафедрі міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин та маркетингу Тернопільського державного економічного університету (акт про впровадження № 126-28 / 686 від 12.04.2006).

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї і положення, що є результатом особистої праці здобувача. Конкретний внесок здобувача у ці праці вказаний у переліку основних публікацій за темою дисертації.

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження обговорювались з керівниками та спеціалістами пивоварних підприємств України, а також доповідались та отримали позитивну оцінку на шістьох міжнародних та всеукраїнських конференціях, зокрема на Міжнародній науково-практичній конференції “Фінансово-кредитне регулювання ділової активності господарюючих суб’єктів” (26–27 вересня 2002р., м. Львів), ІІ Міжнародній науковій конференції “Розвиток підприємницької діяльності в Україні: історія та сьогодення” (10–11 червня 2004р., м. Тернопіль), Міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформатизації суспільства” (21–23 жовтня 2004р., м. Мукачеве), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації” (24–25 лютого 2005р., м. Тернопіль), Всеукраїнській науковій конференції “Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу” (12–14 квітня 2005 р., м. Донецьк), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації” (23–24 лютого 2006 р., м. Тернопіль).

Публікації. Результати дисертаційної роботи викладені в 10 наукових працях загальним обсягом 2,11 друк. арк., в тому числі в фахових виданнях опубліковано 5 робіт загальним обсягом 1,16 друк. арк.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг роботи 239 сторінок машинописного тексту, у тому числі 24 таблиці на 12 сторінках, 27 рисунків на 11 сторінках, 17 додатків на 71 сторінці.

Список використаних літературних джерел становить 185 найменувань і займає 14 сторінок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі – “Теоретико-організаційні основи оцінювання та прогнозування кон’юнктури ринку” – досліджено суть і зміст поняття “кон’юнктури ринку” як економічної категорії та конкретизовано роль кон’юнктурних досліджень ринку в системі маркетингового управління підприємством; розроблено та обгрунтовано систему факторів та показників ринкової кон’юнктури, необхідних для комплексного дослідження ринкової ситуації; охарактеризовано методичні підходи до оцінювання та прогнозування кон’юнктури ринку з врахуванням сучасних вимог ринку до швидкозмінних в часі складних об’єктів дослідження.

На сучасному етапі розвитку ринку, який в більшості випадків характеризується нестабільністю, невизначеністю і випадковістю, стало зрозумілим, що досвіду та інтуїції керівників недостатньо для прийняття своєчасного і якісного управлінського рішення. Тому актуальними є питання вивчення та прогнозування кон’юнктури ринку як невід’ємної умови для прийняття відповідних ефективних рішень в усіх напрямках маркетингової діяльності, а також як однієї з умов адаптації підприємств до реальних обставин господарювання.

Акцентовано увагу на тому, що питання визначення природи кон’юнктури ринку завжди було одним з найбільш дискусійних і складних. З врахуванням існуючих підходів, характерних ознак та напряму дослідження автор уточнив трактування “кон’юнктури ринку” з урахуванням реалій сьогодення і визначив її як конкретну економічну ситуацію, що склалася на ринку в даний момент або за обмежений відрізок часу під впливом сукупності кон’юнктуроутворюючих чинників, і характеризується рівнем збалансування попиту і пропозиції на ринку, а також рівнем та співвідношенням цін. Під поняттям “маркетингове дослідження кон’юнктури ринку” автор розуміє систематичний, цілеспрямований збір і аналіз даних про стан та динаміку кон’юнктури ринку, які дозволяють обґрунтувати стратегію і тактику маркетингової діяльності підприємств.

У дисертаційному дослідженні окреслено комплекс завдань, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Загалом вони поділені на два етапи. На першому запропоновано оцінити кон’юнктуру з характерними для неї масштабами і типологією ринку, поведінкою основних суб’єктів, головними пропорціями.

Щодо другого етапу, то автором доведено, що ціль кон’юнктурного дослідження не вичерпується констатаційними оцінками фактично сформованої ринкової ситуації, а полягає у її прогнозі як науково обґрунтованому передбаченні розвитку ринку в майбутньому на основі вивчення причинно-наслідкових зв’язків, тенденцій та закономірностей. З практичної точки зору кон’юнктурні прогнози забезпечують необхідні знання для поведінки на ринку, озброюють умінням раціонально маневрувати наявними ресурсами, продавати товар за вигідними цінами, розширювати або скорочувати виробництво товару відповідно до очікуваного стану ринку, тобто приймати адекватні управлінські рішення, що враховують зміни ринкової ситуації.

За умов відсутності єдиної думки вчених-економістів щодо інтегральної оцінки кон’юнктури ринку та з метою подальшого удосконалення методичного забезпечення досліджень кон’юнктури, автором систематизовано кон’юнктурні показники за власним критерієм, який передбачає уникнення як повторного їх аналізу, так і другорядності та малоінформативності, що зустрічається в загальноприйнятій системі, та згруповано їх відповідно до обсягових показників пропозиції, попиту, цін та показників тенденцій розвитку ринку, його стійкості та циклічності (рис. 1).

Запропоновані кон’юнктурні показники, на переконання автора, є найважливішими індикаторами ринкової ситуації і відображають основні аспекти функціонування ринкового механізму, що дозволяє не лише з достатньою точністю визначити сучасний стан і перспективи розвитку кон’юнктури товарного ринку, а й суттєво зменшити витрати часу на збір другорядної інформації та дослідницькі процедури в умовах стихійності та динамічності розвитку ринку.

Автором підкреслено, що