LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та прогнозування кон'юнктури ринку пива України

прямого зв’язку між попитом та ціною. Згідно із побудованою моделлю, крива попиту на пиво виглядає як крива пропозиції, що можна пояснити зміною не лише чинників ціни, але й інших чинників, таких, як культура споживання пива, смаки та переваги споживачів, якість продукції. Автор вважає, що отримані результати є підтвердженням переходу ринку пива на вищий рівень розвитку, коли попит на пиво визначатиметься не його ціною, а якістю пива і його рекламою.

З метою виявлення особливостей формування цінових та кількісних пропорцій розвитку ринку в роботі запропоновано використати обсяговий показник товарообіг, динаміка компонентів якого (зміна кількості проданих товарів та динаміка цін), на думку автора, може дати непряму оцінку зміни кон’юнктури ринку та рівня збалансування попиту і пропозиції.

Дисертант вважає, що ринкова ціна як компонент товарообігу є багатофункціональним економічним явищем, важливою ринковою категорією, глибокий аналіз закономірностей та тенденцій зміни якої є важливою складовою оцінювання кон’юнктури ринку. Оскільки суттєвою ознакою цін як елемента ринкового механізму є їх постійне коливання в часі і просторі, які відображають мінливу ситуацію на ринку, то автором проведено варіаційний та дисперсійний аналіз ринкових цін: розраховано середні ринкові ціни (за простою арифметичною та середньою арифметичною зваженою), узагальнюючі показники варіації цін виробників на ринку (середні лінійні відхилення, середні квадратичні відхилення, симетричність розподілу, коефіцієнти варіації), показники дисперсії (загальної, міжгрупової (факторної), середньогрупової (випадкової), коефіцієнти детермінації та кореляції).

Автором проаналізовано динаміку товарообігу за допомогою індексного методу, який дозволив виявити відносну та абсолютну зміни товарообігу і побудувати мультиплікативну та адитивну моделі впливу ринкових факторів на них. За результатами моделювання автор дійшов висновку, що використання індексного методу дає досить загальну оцінку пропорційності розвитку ринку та його збалансованості і не враховує впливу багатьох ринкових факторів, в тому числі й сезонних, які є визначальними для ринку пива. Тому, оцінивши поточну кон’юнктуру ринку пива України з характерними для неї масштабами і типологією, поведінкою основних суб’єктів, головними пропорціями, автором перейшов до другого, найважливішого етапу кон’юнктурного дослідження – вивчення причинно-наслідкових зв’язків, тенденцій, закономірностей, циклічних характеристик ринку та розробки на їх основі науково обгрунтованого кон’юнктурного прогнозу з метою прийняття підприємством ефективних стратегічних і тактичних управлінських рішень в умовах стихійності ринку.

У третьому розділі – “Регулювання стихійності ринку на засадах кон’юнктурного прогнозування” – удосконалено методику аналізу динамічних, варіаційних і циклічних характеристик ринку пива та розроблено кон’юнктурний прогноз з використанням екстраполяційного підходу; розроблено адаптивну модель короткострокового прогнозування збуту продукції з метою збалансування попиту і пропозиції, уточнення стратегії поведінки на ринку та здійснення тактичних заходів відповідно до випадкових та непередбачуваних коливань ринкових чинників.

Виявлено, що в Україні, на відміну від високорозвинених європейських держав, де споживання пива протягом року рівномірне, яскраво виражена внутрішньорічна циклічність споживання (сезонність), яка повторюється з року в рік і відображається в купівельному попиті (збуті). Враховуючи дану обставину та зважаючи на особливості сучасного етапу розвитку ринку пива України (політика підприємств залежить не стільки від власних виробничих можливостей, скільки від потреб потенційних покупців), дисертант запропонував найбільшу увагу приділити найважливішому кон’юнктурному індикаторові – попиту та його внутрішньорічним коливанням під впливом основних груп факторів (природно-кліматичних, соціально-побутових, економічних і демографічних). Даний підхід дозволить виявити підсумковий вектор впливу цих факторів на ринкову ситуацію, зрозуміти, наскільки впевнено почуває себе ринок і куди він рухається. Побудована автором мультиплікативна факторна модель коливання попиту дозволяє визначити коефіцієнти частки коливань попиту за рахунок факторів тренду, сезонності та випадкових факторів (рис.2).

Результати аналізу тенденцій розвитку ринку, його стійкості та циклічності мають велике практичне значення для усвідомлення підприємствами реального стану ринку та чинників, що його визначають, а екстраполяційний підхід, обраний для моделювання варіаційних і динамічних процесів на ринку, є виправданим, і може використовуватися для розробки середньострокового (річного) кон’юнктурного прогнозу.

З метою вдосконалення методики прогнозування кон’юнктури ринку та з урахуванням варіаційних і динамічних процесів, властивих ринку пива України, автор побудував систему взаємопов’язаних прогнозних трендових адитивних моделей виробництва, експорту та імпорту з включенням в них елементів гармонік Фур’є, за допомогою якої спрогнозував можливі обсяги попиту на пиво на наступний рік по місяцях та розрахував довірчі інтервали, в яких можливі стихійні коливання ринку (рис.3).


Розроблений середньостроковий прогноз основних параметрів ринку дозволяє дати приблизну, орієнтовну характеристику можливого розвитку ринкової ситуації в наступному році та дає змогу побудувати загальну стратегію поведінки на ринку.

Виходячи з основних положень стратегічного управління, зазначено, що в його процесі ніщо не є закінченим, і всі попередні дії повинні коригуватись залежно від трансформації навколишнього середовища або появи нових можливостей, здатних поліпшити стратегію. Тому інтерес дисертанта до тактичного управління у короткостроковому кон’юнктурному (до місяця) періоді зумовлений наступними причинами: усвідомленням того, що будь-яка організація є відкритою системою, і головні джерела її успіху знаходяться в зовнішньому середовищі; в умовах загострення конкурентної боротьби тактичні заходи управління у короткостроковому періоді є одним з вирішальних засобів її виживання і процвітання, оскільки дозволяють адекватно реагувати на фактори невизначеності і ризику. Розроблений кон’юнктурний прогноз ринкової ситуації показав, що довірчі інтервали, в яких може коливатись попит на пиво під впливом ринкових факторів, є досить широкий, а особливий розмах простежується в літні місяці, за які продається більше 60% виробленої за рік продукції (рис. 4).


Зазначено, що подібні непередбачувані стихійні коливання попиту можуть негативно вплинути на збалансованість ринку, призвести до дефіциту або надлишку продукції, що невигідно як виробникам пива, так і його споживачам.

Оскільки ринкову ситуацію