LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та прогнозування кон'юнктури ринку пива України

побудованою моделлю, крива попиту на пиво виглядає як крива пропозиції, що можна пояснити зміною не лише чинників ціни, а й інших чинників, таких як культура споживання пива, смаки та переваги споживачів, якість продукції. Отримані результати є підтвердженням переходу ринку пива на вищий рівень розвитку, коли попит на пиво визначатиметься не його ціною, а якістю пива та його рекламою.

6. З метою виявлення тенденцій розвитку ринку та його циклічних характеристик побудована мультиплікативна трендова модель, компоненти якої відображають ступінь коливань ринкового попиту під впливом факторів тренду, сезонності та випадкових факторів. Результати моделювання свідчать, що найбільший вплив на попит має сезонність споживання пива, яка на 71% обумовлює внутрішньорічні коливання попиту. Щодо факторів тренду та випадкових факторів, то їм належить відповідно 25% та 4% впливу, що є свідченням достатньої передбачуваності ринку пива України, і підтверджує правильність застосування екстраполяційного підходу та можливості його використання при кон’юнктурному прогнозуванні.

7. З метою вдосконалення методики прогнозування кон’юнктури ринку та з врахуванням варіаційних та динамічних процесів, які властиві ринку пива України, слід використовувати систему взаємопов’язаних прогнозних трендових адитивних моделей виробництва, експорту та імпорту з включенням в них елементів гармонік Фур’є, за допомогою якої можна спрогнозувати можливі обсяги попиту на пиво на наступний рік за місяцями та розрахувати довірчі інтервали, в яких можливі стихійні коливання ринку. Розроблений середньостроковий прогноз основних параметрів ринку дозволяє дати приблизну, орієнтовну характеристику можливого розвитку ринкової ситуації в наступному році та побудувати загальну стратегію поведінки на ринку.

8. Результати кон’юнктурного прогнозування попиту вказують, що довірчі інтервали, в яких можливі коливання попиту під впливом ринкових чинників, є досить широкими, а особливий розмах простежується в літні місяці, за які продається більше 60% виробленої за рік продукції. Подібні непередбачувані стихійні внутрішньорічні коливання попиту можуть негативно відобразитись на збалансованості ринку, призвести до дефіциту або надлишку продукції, що невигідно як виробникам пива так і його споживачам.

З урахуванням складності прогнозування кон’юнктури ринку в короткостроковому періоді та малоефективності використання трендового моделювання доцільно використовувати адаптивні ситуаційні методи, які дозволяють при побудові моделей прогнозування більшою мірою враховувати поточну інформацію і меншою – минулу. З цією метою розроблено адаптивну модель короткострокового прогнозування попиту, яка створює умови для прийняття адекватних тактичних управлінських рішень з урахуванням ситуативних чинників.


СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті в наукових фахових виданнях

 • Окрепкий Р. Аналіз виробництва та реалізації продукції // Наукові записки: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Вип. 11., – Ч. 2. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – С. 157–158.

 • Окрепкий Р. Маркетинговий аналіз в управлінні діяльністю підприємства // Наукові записки: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Вип. 12., – Ч. 2. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – С. 96–97.

 • Окрепкий Р. Застосування трендового моделювання в ринкових дослідженнях // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2004. – № 3. – С. 184–189.

 • Окрепкий Р. Удосконалення методики аналізу товарної стратегії підприємства // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – С. 139–144.

 • Окрепкий Р. Б. Методи аналізу конкуренції в ринкових дослідженнях // Інститут регіональних досліджень НАН України “Регіональна економіка”. – 2005. – №1. – С. 263 – 269.

  Статті в інших виданнях

 • Шкарабан С., Окрепкий Р. Вплив економічних факторів на випуск і реалізацію продукції підприємства (економіко-математична модель) // “Фінансово-кредитне регулювання ділової активності господарюючих суб’єктів” / За ред. Є. В. Мниха. – Львів: Інтереко, 2002. – 456 с. – (Формування ринкової економіки в Україні.– Спецвип. 11). – С. 417–422. Особистий внесок здобувача: побудовано економіко-математичну модель.

 • Окрепкий Р. Використання індексів економічної кон’юнктури в ринкових дослідженнях // Збірник матеріалів Міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції: “Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформатизації суспільства”. – Тернопіль. – 2004. – С. 235–238.

 • Окрепкий Р. Використання екстраполяційного підходу в прогнозуванні кон’юнктури товарного ринку // Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених: “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації”. – Ч. 2. – Тернопіль: Економічна думка. – 2005. – С. 392–394.

 • Окрепкий Р. Б. Оцінка динамічних та варіаційних характеристик ринкових індикаторів як складова частина аналізу кон’юнктури товарного ринку // Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу: Тези доповідей і виступів ІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. – Донецьк; ТОВ “Юго-Восток ЛТД”, 2005. – С. 58–59.

 • Окрепкий Р. Дослідження кон’юнктури ринку в контексті стратегічного і тактичного управління організацією // Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених: “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації”. – Ч. 1. – Тернопіль: Економічна думка. – 2006. – С. 325–327.

  АНОТАЦІЯ

  Окрепкий Р. Б. Оцінювання та прогнозування кон’юнктури ринку пива України. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. – Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006.

  У роботі розглянуті теоретичні, методичні та практичні проблеми оцінювання та прогнозування кон’юнктури товарного ринку, проаналізовано суть категорії “кон’юнктура ринку”, уточнено поняття “маркетингові дослідження кон’юнктури ринку” та висвітлено їх значення у процесі управління підприємством в умовах стихійності та непередбачуваності розвитку ринку.

  Розроблено алгоритм оцінювання кон’юнктури ринку та її прогнозування, який грунтується на системному дослідженні основних кон’юнктурних показників з врахуванням сучасних вимог ринку до швидкозмінних в часі складних об’єктів дослідження і дозволяє не лише з достатньою точністю визначити поточний стан і перспективи розвитку кон’юнктури ринку, а й оптимізувати витрати часу на збір інформації та дослідницькі процедури в умовах стихійності та динамічності ринкових процесів. Згідно з цими положеннями проведено оцінювання поточної кон’юнктури ринку та розроблено середньостроковий кон’юнктурний прогноз з виявленням


 •