LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та регулювання інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур


Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка“

Кулініч Тетяна ВолодимирівнаУДК 338.24:658.152:336
ОцінЮвання та РЕГУЛЮВАННЯ

іНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР
Спеціальність: 08.02.03 -

Організація управління, планування і регулювання економікою
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Львів – 2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі менеджменту організацій Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник –

доктор економічних наук, професор

Петрович Йосиф Михайлович,

Національний університет “Львівська політехніка”,

завідувач кафедри менеджменту організацій


Офіційні опоненти

доктор економічних наук, професор

ЛАПКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА,

Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості НАК “Нафтогаз України” (м. Київ),

начальник управління економічних досліджень у нафтогазовій галузі


кандидат економічних наук

ІЩУК СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА

Інститут регіональних досліджень НАН України (м. Львів),

докторант


Провідна установа

Інститут економіки промисловості НАН України,

відділ проблем економіки підприємств (м. Донецьк)

Захист відбудеться “_7_” _липня_2004 року об “ 1100 ” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.052.03 в Національному університеті “Львівська політехніка”

за адресою 79013, м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12, IV корпус, ауд. 301б.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” за адресою: 79013, м. Львів, вул. Професорська, 1.


Автореферат розісланий “__5__” _червня__2004 р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради К 35.052.03,

к.е.н., доцентІ.Н.Пащенко

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Здатність суб‘єкта господарювання в повному обсязі залучити необхідні для розвитку інвестиції є визначальною складовою його успіху в умовах динамічного середовища. Для вітчизняних господарюючих суб‘єктів вирішення проблеми інвестиційної привабливості ускладнюється наслідками невдалих реструктуризаційних процесів у період переходу до ринку та недостатньо сприятливим сучасним інвестиційним кліматом в країні, диспропорціями в підготовленості до ефективного використання капіталовкладень її регіонів та галузей.

Основним засобом пожвавлення інвестиційної діяльності в країні й активізації конкурентної боротьби за капітальні ресурси є забезпечення необхідного рівня інвестиційної привабливості суб‘єктів господарювання, а умовою оптимального використання отриманих інвестицій є тісна інтеграція таких суб‘єктів з метою створення єдиних цілісних організмів у вигляді виробничо-господарських структур.

Вагомий науковий внесок у висвітлення теоретичних та прикладних аспектів формування інвестиційної привабливості суб‘єктів господарювання, розроблення методології ефективної реалізації на них інвестиційних проектів (програм), формування інвестиційного портфеля з привабливих цінних паперів підприємств зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці як О. Амоша, Г. Александер, В. Беренс, Г. Бірман, І. Бланк, Є. Бойко, Є. Брігхем, Дж.К. Ван Хорн, М. Герасимчук, В. Геєць, С. Галуза, В. Єлейко, В. Козик, О. Кузьмін, О. Лапко, Г. Марковиць, О. Махмудов, В. Мікловда, Д. Норкотт, О. Орлов, Д. Пен, Й. Петрович, Я. Плоткін, Я. Побурко, І. Продіус, Б. Райзберг, Є. Савельєв, П. Хавранек, Е. Хелферт, Д. Черваньов, У. Шарп, В. Шеремет, І. Школа, А. Яковлєв та інші. Незважаючи на значні досягнення в теорії й практиці управління інвестиційною привабливістю суб‘єктів господарювання, є низка проблем, які залишаються предметом дискусій і обговорень вчених-економістів. Зокрема, мова йде про застосування комплексного підходу до оцінювання інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур та забезпечення необхідного її рівня. Такий підхід повинен враховувати не тільки результати діяльності виробничо-господарських структур за кожною їхньою функціональною сферою, але й вплив на результат оцінювання інвестиційної привабливості цих структур їх регіонального (територіального) розміщення та галузевої приналежності. Малодослідженими залишаються інші питання забезпечення та регулювання інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур: проведення систематичного моніторингу такої привабливості, обґрунтування стратегій розвитку цих структур, розроблення методів управління ризиками інвестування.

Необхідність теоретичного обґрунтування та методичного забезпечення достовірного оцінювання, а на його основі – регулювання і досягнення необхідного рівня інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур зумовили актуальність і вибір теми, визначили мету та завдання дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках наукового напряму “Проблеми узгодження функціонування економічних, організаційних та мотиваційних механізмів господарювання і регулювання їх впливів на використання виробничого, корпоративного та особистісного потенціалів“ кафедри економіки підприємства і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка” при виконанні таких тем: “Розробка системи ринкового управління інноваційними процесами на основі моніторингу показників діяльності та конкурентноздатності підприємства” (ДБ/54 “ВОК”, номер державної реєстрації 0198U007871), затвердженої рішенням НТР ДУ “Львівська політехніка”, протокол №11 від 12. 11. 1998 р.; "Проблеми управління процесом інтенсифікації використання та оновлення виробничого потенціалу підприємств регіону в сучасних умовах" (ДБ/54“Регіон”, номер державної реєстрації 0101U000870), затвердженої рішенням НТР ДУ “Львівська політехніка”, протокол №11 від 7. 11. 2000 р. Результати дослідження використані при формуванні розділу V теми ДБ/54 “ВОК” “Удосконалення механізму інтенсифікації використання та оновлення виробничого потенціалу підприємства” та розділів ІІ “Використання та оновлення виробничого потенціалу в Україні на сучасному етапі реформування економіки” і IV “Інноваційний процес в Україні та його роль в оновленні виробничого потенціалу підприємств” теми ДБ/54“Регіон”.

Мета і завдання