LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та регулювання інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур

дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних положень та методичних рекомендацій щодо оцінювання та регулювання інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур.

Згідно з визначеною метою в роботі були поставлені такі завдання:

 • обґрунтувати теоретичні засади та визначити прикладні аспекти забезпечення інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур;

 • провести аналіз і систематизацію сучасних видів інвестицій у виробничо-господарські структури з позицій їхньої привабливості для різних суб‘єктів інвестиційного процесу;

 • систематизувати й уточнити склад факторів середовища, які впливають на інвестиційну привабливість виробничо-господарських структур; визначити показники оцінювання впливу цих факторів;

 • розробити методичні вказівки щодо визначення та оцінювання показника рівня інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур з урахуванням комплексного впливу факторів середовища;

 • обґрунтувати необхідність побудови моніторингової системи для забезпечення інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур через систематичне оцінювання і регулювання її рівня; розробити рекомендації щодо формування оптимальних стратегій розвитку виробничо-господарських структур, які б дозволили забезпечити необхідний рівень інвестиційної привабливості цих структур, базуючись на результатах моніторингу їхньої інвестиційної привабливості;

 • визначити пріоритетні шляхи управління ризиками інвестицій у виробничо-господарські структури.

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є процес забезпечення інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур. Предметом дослідження є теоретичні та прикладні засади оцінювання, регулювання і забезпечення інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур.

Теоретичні й методологічні засади дослідження. Для вирішення поставлених завдань застосовувались загальнонаукові прийоми і методи дослідження: методи якісного аналізу (для оцінювання рівня інвестиційної привабливості суб‘єктів господарювання та для встановлення найбільш загрозливих ризиків при їхньому інвестуванні); системного аналізу (для оцінювання впливу макросередовища на інвестиційну привабливість виробничо-господарських структур); статистичного аналізу (для дослідження впливу інвестиційної привабливості регіону і виду економічної діяльності на інвестиційну привабливість виробничо-господарських структур); структурно-логічного аналізу (для обґрунтування необхідності уточнення поняття “інвестиційна привабливість суб‘єктів господарювання”); порівняльного аналізу (для систематизації і узагальнення розроблених класифікацій інвестицій; при виборі показників оцінки інвестиційної привабливості; при обґрунтуванні бази для порівняння інвестиційно-привабливих об‘єктів); експлікативний метод (при виборі стратегії виробничо-господарських структур за результатами оцінки їх привабливості для інвесторів) тощо.

Методологічну основу дослідження складають наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, в яких висвітлено основні положення теорії і практики інвестування і бізнес-планування; оцінювання інвестиційної привабливості галузей, регіонів, суб‘єктів господарювання; використання виробничо-господарськими структурами зовнішніх джерел фінансових ресурсів для проведення фінансового, техніко-технологічного й інноваційно-структурного оздоровлення та підвищення їх конкурентоспроможності.

Інформаційну базу досліджень становлять статистичні джерела Держкомстату України, Львівського обласного управління статистики; дані, зібрані за участю автора; фінансова і статистична звітність суб‘єктів господарювання; довідкова та монографічна вітчизняна і зарубіжна література.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні і висвітленні теоретичних і прикладних засад базових понять і їх елементів та розробці на основі цього методології оцінювання, регулювання і забезпечення необхідного рівня інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур:

 • обґрунтовано доцільність комплексного дослідження інвестиційної привабливості виробничо-господарської структури, що полягає у встановленні результатів впливу на процес забезпечення інвестиційної привабливості аналізованого об‘єкта його територіальної і галузевої приналежності, стану функціональних сфер його діяльності, потенціалу його розвитку, проявленого через характеристики пропонованих до реалізації на ньому проектів;

 • набула подальшого розвитку класифікація інвестицій, у яку вперше введено такі ознаки, як вибір напряму стратегічних змін та розгалуженість структури пропонованих до реалізації інвестиційних проектів; головним призначенням проведеної систематизації видів інвестицій є прийняття обґрунтованого рішення щодо вибору певного виду вкладення капіталу з урахуванням його недоліків, переваг і обмежень у застосуванні, а також пріоритетів об‘єкта і суб‘єкта інвестиційного процесу;

 • з нових позицій представлено теоретичне обґрунтування диференційованого формування складу факторів середовища та показників, що їх характеризують, залежно від суб‘єктів і цілей оцінювання інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур;

 • розроблено методичні рекомендації щодо визначення комплексного показника рівня інвестиційної привабливості виробничо-господарської структури, в якому враховано активний стан різних факторів її макро- і мікросередовища та обґрунтовано склад груп показників внутрішніх функціональних сфер діяльності аналізованої структури і привабливості для інвесторів країни, регіону і виду економічної діяльності, до яких ця структура належить;

 • визначено сутність і основні елементи системи моніторингу інвестиційної привабливості виробничо-господарської структури, яка дозволяє динамічно відстежувати і адекватно відображати зміни стану об‘єкта інвестування відповідно до сформованого складу факторів його середовища; запропоновано методичні рекомендації щодо регулювання і забезпечення необхідного рівня інвестиційної привабливості цієї структури за результатами такого моніторингу на основі формування оптимальної стратегії її розвитку;

 • дістала подальшого розвитку методологія оцінювання та управління ризиками при інвестуванні у виробничо-господарські структури, яка базується на систематизації ризиків, притаманних діяльності конкретної структури, через визначення ймовірностей їх прояву та регулюванні впливу найбільш витратних з них на результати реалізації інвестиційного проекту, що дозволить забезпечити додаткове корегування рівня інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур.

Практичне значення одержаних результатів дослідження. Розроблені методичні рекомендації щодо оцінювання, регулювання та забезпечення інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур можуть бути використані в практичній діяльності суб‘єктів господарювання, інвесторів та інвестиційних посередників.