LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та регулювання інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур

Зокрема, результати такого оцінювання дають змогу регулювати забезпечення необхідного рівня інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур. Вони знайшли практичне застосування в діяльності ТзОВ „Інвестиційна компанія „Українські інвестиції” (акт № 5 від 10.06.2003 р.) та при оцінюванні і регулюванні рівня інвестиційної привабливості Корпорації “Енергоресурс-інвест” (довідка № 757/01 від 16.10.2003 р.).

Окремі результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі під час викладання дисциплін “Фінанси підприємств”, “Основи статистики”, “Стратегічний менеджмент”, “Інноваційний менеджмент”, “Управління ризиками в організаційно-виробничих системах”, “Інвестиційний менеджмент”, а також при виконанні курсових та дипломних проектів студентами спеціальності “Менеджмент організацій” у Національному університеті “Львівська політехніка” (Довідка № 68-14-514 від 29.10.2003 р.).

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом його особистого дослідження.

Апробація та впровадження результатів роботи. Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідались та схвалені на Міжнародній науково-практичній конференції (МНПК) “Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання” (Чернівці, 1997 р.), ІІ МНПК “Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (Львів, 1998 р.), ХІ МНПК “Машиностроение и техносфера на рубеже ХХІ века” (Донецьк, 1998 р.), VI МНПК “Теорія управління організацією: стан та перспективи” (Київ-Трускавець, 2000 р.), ХI МНПК “Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації” (Чернівці, 2000 р.), МНПК ”Економіко-математичне і екологічне моделювання та інформаційні технології у ринковій економіці” (Луганськ, 2000 р.), ІІІ Міжнародній науковій конференції молодих вчених-економістів “Экономика третьего тысячелетия” (Донецьк, 2000 р.), МНПК “Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку” (Львів, 2000 р.), МНПК “Менеджмент і міжнародне підприємництво” (Львів, 2001 р.), IV МНПК “Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (Львів, 2002 р.), а також на наукових семінарах кафедри менеджменту організацій Національного університету "Львівська політехніка".

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 16 наукових праць загальним обсягом5,5 друк. аркушів (в тому числі – 5,15 д.а. належать особисто автору), серед них – 9 у фахових наукових виданнях.

Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, що становить 168 сторінок основного тексту (у тому числі 23 таблиці, 6 рисунків); списку використаних джерел з 178 найменувань, розміщених на 15 сторінках, з них 26 іноземних джерел; 11 додатків.

Основний зміст дисертаційної роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми, проаналізовано сучасний стан розроблення проблеми та доведено необхідність поглиблення досліджень інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур. Сформульовано мету і завдання дисертаційної роботи, її предмет та об‘єкт, розкрито наукову новизну одержаних результатів, наведено форми апробації наукових результатів у навчальному процесі та в діяльності вітчизняних суб‘єктів господарювання й інвесторів.

У першому розділі - “Теоретико-прикладнізасади оцінювання та забезпечення інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур” – уточнено поняття інвестицій-ної привабливості виробничо-господарських структур і встановлено умови привабливості різних видів інвестування у суб‘єкти господарювання; досліджено загальні теоретичні та прикладні засади оцінювання інвестиційної привабливості таких структур, а також вплив факторів макрооточення на результати оцінювання; обґрунтовано основні показники такого оцінювання; сформульовано пріоритетні напрями забезпечення інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур.

В роботі обґрунтовано, що під інвестиційною привабливістю виробничо-господарської структури (ВГС) слід розуміти відносну характеристику цієї структури, яка базується на порівнянні значень показників оцінювання її інвестиційної привабливості з базовими значеннями.

Привабливість ВГС для інвесторів не може бути досягнута лише завдяки факторам її внутрішнього стану, оскільки її територіальна приналежність, а саме сприятливість інвестиційного клімату держави, регіону тощо також впливають на рух і спрямування капіталу. Так, тенденція до покращання інвестиційного клімату в Україні, яка спостерігається в оцінках з боку Міжнародних рейтингових агентств, знайшла своє відображення у збільшенні кумулятивного притоку прямих іноземних інвестицій в нашу країну, який, за даними державного комітету статистики, за період з 1991 до 2003 р. склав 5,3 млрд. доларів США з постійним збільшенням річних внесків капіталу нерезидентів (див.табл.1).

Таблиця 1

Динаміка і структура прямих іноземних інвестицій в Україну

Показники

Роки

Середньо-річний темп приросту, %


1999

2000

2001

2002


Чистий притік прямих іноземних інвестицій (з урахуванням курсової різниці), млн. дол. США

437,2

583,7

531,2

783,7

21,48

Збільшення капіталу нерезидентів – всього, млн. дол. США, у т. ч. за рахунок внесків у формі:

754,8

792,2

813,6

1074,8

12,50

цінних паперів

112,7

48,9

7,0

44,8

-26,47

реінвестування доходів

0,5

2,4

1,5

1,8

53,26

рухомого і нерухомого майна

217,5

240,3

231,0

373,2

19,72

нематеріальних активів

2,3

2,3

2,9

25,7

123,56

грошових внесків

358,5

458,2

540,7

491,5

11,09

Наприкінці 2002 р. іноземні інвестиції не становили основну частку у структурі сукупності джерел фінансування капіталовкладень (5,6%), але прогнозується збільшення їхнього внеску до 7,6% (табл.2). Збільшення дефіциту бюджетних фінансових ресурсів за недостатньої суми власних коштів у суб‘єктів господарювання вимагає підвищення їхньої привабливості для інвесторів, що має позначитись на перерозподілі структури позикових джерел фінансування на користь залучення коштів потенційних позабюджетних вкладників