LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та регулювання інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур

капіталу.

Таблиця 2

Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування

у фактичних цінах, млн. грн.

Показники

1999 р.

2000 р.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

(прогноз)

2004 р.

(прогноз)

Капітальні вкладення – всього, з них:

17552

23629

32573

37178

45090

57525

за рахунок бюджетів різних рівнів

2027

2185

3081

3228

3576

4175

власні кошти суб‘єктів господарювання

12370

16198

21770

24470

29111

35963

іноземні інвестиції

677

1400

1413

2068

3014

4395

кредити банків та інші позики

132

391

1400

1985

3857

5206

інші кошти

2346

3455

4909

5427

5532

7786

У результаті проведених досліджень в дисертації обґрунтовано оптимальний набір складових оцінки інвестиційної привабливості ВГС, який враховує глобалізаційні тенденції в сучасній економіці та динамічність світових економічних процесів. Такий набір складових дозволяє не тільки комплексно охарактеризувати результати діяльності виробничо-господарської структури за кожною функціональною сферою (фінансовою, маркетинговою, інноваційною тощо) та визначити перспективи реалізації на базі цієї структури певних інвестиційних проектів, але й врахувати вплив на інвестиційну привабливість структури її галузевої приналежності та територіального розміщення. Оптимізація складу груп показників для визначення інвестиційної привабливості ВГС залежить від вимог суб‘єкта інвестування, крім того, умовою реалізації оптимальної оцінки такої привабливості є взаємовигідність умов капіталовкладень як для ВГС, так і для інвестора.

Вивчення сучасних пріоритетів інвестора і ВГС в процесі інвестування, виявлення основних внутрішніх факторів, що здатні забезпечити її привабливість для інвестора, аналіз перспектив розвитку ВГС, виражених в різноплановості інвестиційних проектів на її базі, дослідження впливу приналежності ВГС до певної країни, регіону та виду економічної діяльності на рішення інвестора дали змогу сформувати систему показників для оцінювання інвестиційної привабливості ВГС. Така система показників включає два рівні (макро- і мікроекономічний) і п‘ять напрямів оцінювання інвестиційної привабливості країни, регіону і виду економічної діяльності, до яких належить ВГС, а також інвестиційної привабливості внутрішніх функціональних сфер діяльності ВГС та проектів, пропонованих до реалізації на її базі. Для кожного напряму в роботі обґрунтовані відповідні групи показників.

Залежно від цілей оцінювання інвестиційної привабливості ВГС, суб‘єкта інвестування та вибору бази для порівняння може бути здійснена персоніфікація системи показників. Головним критерієм вибору бази порівняння інвестиційної привабливості кількох ВГС є їхня приналежність до однієї категорії за обсягом господарського обороту і чисельністю працівників.

Аналізування існуючих класифікацій інвестицій, їх доповнення та узагальнення численних літературних джерел дало змогу з‘ясувати умови інвестиційної привабливості кожного із сучасних видів інвестування у ВГС, що дозволяє інвестору і суб‘єкту господарювання прийняти якісніше попереднє взаємовигідне рішення щодо вибору найбільш компромісного виду інвестування (див. схему на рис.1).

Взаємодія суб‘єкта і об‘єкта інвестицій зводиться не тільки до вибору виду інвестування і до проведення оцінювання інвестиційної привабливості ВГС на поточний момент, але й передбачає аналіз перспектив реалізації певних інвестиційних проектів на базі цих структур. В дисертації формалізовано взаємоузгодження запропонованих ВГС інвестиційнопривабливих інвестиційних проектів та способів їх реалізації за допомогою різних видів інвестицій у ці ВГС.

У результаті була отримана така функціональна залежність:

, (1)

де IП с(Пi1), IП с(Піj),…, IП с(Піm) - складові комплексної оцінки інвестиційної привабливості відповідно 1-го, j-го, m-го проектів, якщо розглядається m проектів до впровадження на с-му ВГС, ; f(BI 1j), f(BI ij),…,f(BI nj) - відповідно характеристики 1-го, i-го, n-го виду інвестування, якщо порівнюється n різних альтернатив, .

Аналіз формалізованого процесу прийняття рішень про вибір способу ефективного фінансування інвестиційного проекту на базі ВГС дозволяє поставити у відповідність m проектам n видів інвестицій, дослідити процес зміни j-м проектом своєї інвестиційної привабливості відповідно до вибору для реалізації і-го виду інвестування та знайти оптимальну їх комбінацію, яка задовольнить інтереси як інвестора, так і виробничо-господарської структури.


Рис.1. Класифікація інвестицій та умов їх привабливості з погляду інвестора й виробничо-господарської структури.


Рівень інвестиційної привабливості ВГС може змінюватись залежно від впливу макрофакторів: покращання або погіршення інвестиційного клімату в країні і в регіоні, до яких вона належить, від ефективності, швидкості реалізованості і окупності відповідного виду економічної діяльності. Крім того, цей рівень може бути сформовано через визначення умов функціонування внутрішніх сфер діяльності цієї структури, розробку відповідних інвестиційних проектів на її базі та вибір оптимальних способів їх реалізації.

У дисертаційній роботі обґрунтовується доцільність реалізації забезпечення необхідного рівня інвестиційної привабливості ВГС через такі заходи: запровадження моніторингової системи для періодичного аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища, що задає і визначає інвестиційну привабливість такої структури; формування відповідної стратегії розвитку оцінюваної ВГС за результатами моніторингу існуючого рівня її інвестиційної привабливості.

У другому розділі – “Методи оцінювання рівня інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур“ – запропоновано методологію оцінювання рівня інвестиційної привабливості ВГС, зокрема аргументовано використання бази для порівняння залежно від цілей оцінювання і суб‘єкта інвестування, формалізовано визначення комплексного показника інвестиційної привабливості ВГС.

Процес оцінювання інвестиційної привабливості ВГС складається із сукупності операцій, що дозволяють кількісно визначити рівень інвестиційної привабливості цієї структури. Обумовлена цілями та завданнями методологія оцінювання такого рівня включає: встановлення системи показників інвестиційної