LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та регулювання інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур

привабливості ВГС; обґрунтування методу, точності та засобів визначення значень показників цієї системи; встановлення їх граничних значень; формування бази для порівняння; вибору видів інвестицій у ВГС; визначення методів оцінювання рівня інвестиційної привабливості ВГС та способу подання результатів оцінки.

Інвестиційну привабливість виробничо-господарської структури належить оцінювати, поєднуючи два підходи: визначення рівня інвестиційної привабливості за результатами діяльності суб‘єкта господарювання за кожною його функціональною сферою і врахування впливу на результат оцінювання територіально-галузевої приналежності цього суб‘єкта.

Вплив макроекономічного рівня на прийняття інвестором певного рішення щодо ВГС повинен визначатись за допомогою комплексного поєднання результатів оцінювання інвестиційної привабливості країни, регіону, виду економічної діяльності, до яких належать ВГС. Якщо необхідно, склад факторів впливу макрооточення на інвестиційну привабливість ВГС може бути скорочено або доповнено, наприклад, такими складовими як: рівень розвитку інвестиційного ринку країни (об‘єднання країн); інвестиційна привабливість галузі, підгалузі економіки.

У дисертації розроблено метод визначення комплексного показника рівня інвестиційної привабливості ВГС (Lіпс), який охоплює результати оцінювання впливу різних факторів макро- і мікросередовища ВГС, і обчислюється за такою формулою:

, (2)

де Lmacro, Lmicro- макро- і мікроекономічна складові оцінки відповідно, безр. вел.; Lкр , Lрег , Lвед – комплексні показники відповідно рівня інвестиційної привабливості країни, регіону та ВЕД певного регіону, до яких належать оцінювані ВГС, безр. вел.; Lіп , Lіпр – комплексні показники відповідно рівня інвестиційної привабливості сукупності внутрішніх функціональних сфер діяльності ВГС та проектів, пропонованих до реалізації на базі цих ВГС, безр. вел.; aкр, aрег, aвед, aіп, aіпр - групові коефіцієнти вагомості відповідних комплексних показників, безр. вел., aкр+aрег+aвед+aіп+aіпр = 1.

Для оцінювання інвестиційної привабливості ВГС комплексний показник інвестиційної привабливості країни використовується тільки у разі порівняння об‘єктів інвестування, що належать до різних країн. В дисертації комплексний показник інвестиційної привабливості країни (Lкр) пропонується визначати шляхом нормування рейтингів інвестиційної привабливості аналізованих країн за розмахом їх варіації за допомогою такої формули:

, (3)

де bc - рейтинг інвестиційної привабливості країни, до якої належить с-та оцінювана виробничо-господарська структура, бали; Uкр.min , Uкр.mах - відповідно максимальний і мінімальний рейтинги інвестиційної привабливості серед усіх країн, що оцінювались у певному міжнародному річному звіті, бали; Uкр.minbcUкр.mах; Uкр.min має країна з найвищим серед оцінюваних рівнем інвестиційної привабливості.

На підставі вивчення вітчизняних й іноземних методів оцінювання інвестиційної привабливості регіонів в дисертації розроблено власний методичний підхід до обґрунтування факторів цієї складової інвестиційної привабливості ВГС та груп її показників. В основу формування показників оцінювання покладені фінансові аспекти функціонування регіональної інфраструктури й забезпечення підтримки державою загальноекономічного, ринкового та інноваційного розвитку регіону. Всі показники, використані для оцінювання інвестиційної привабливості регіонів, пронормовані спочатку за відносною чисельністю населення в кожному з них, а потім щодо розмаху варіації їхньої можливої величини. У розрахунку врахований потенціал зміни кожного показника через його коректування за допомогою коефіцієнта динаміки. Для розрахунку комплексного показника інвестиційної привабливості регіону (Lрег) об‘єднано результати розрахованих часткових рейтингів регіонів за чотирма групами показників за допомогою формули:

, (4)

де Rjзер, Rjінн, Rjринк, Rjінфр - часткові рейтинги j-го регіону країни відповідно за групами показників загальноекономічного рівня розвитку регіону, безр.вел., інноваційного рівня розвитку регіону, безр.вел., потенціалу розвитку ринкових відносин в регіоні, безр.вел., рівня розвитку інвестиційної інфраструктури регіону, безр.вел.; aзер, aінн, aринк, aіінфр - групові коефіцієнти вагомості відповідних груп показників, безр. вел., aкр+aрег+aвед+aіп+aіпр = 1 (з урахуванням побажань інвестора вагомості груп можуть бути взяті однаковими).

Результати розрахунку комплексних показників інвестиційної привабливості регіонів України на базі даних 2001 р., проведеного за запропонованими в дисертації групами показників (табл. 3), свідчать, що рівень інвестиційної привабливості регіонів -„лідерів” коливається від 0,251 до 0,804.


Таблиця 3

Розрахунок комплексних показників інвестиційної привабливості регіонів України

з/п

Область

Часткові рейтинги регіонів

за групами показників

Комплексний показник інвест. приваб-ливості

регіонузагальноеконо-мічного рівня

розвитку

рівня розвитку інвестиційної інфраструктури

рівня розвит-ку ринкових відносин

інновацій-ного рівня розвитку


1

АР