LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення

Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка“Лісовська Лідія СтепанівнаУДК 338.246.025.2+339.137.2ОцінЮвання та регулювання

конкурентоспроможності

продукції промислового призначенняСпеціальність: 08.02.03 -

Організація управління, планування і регулювання економікою


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наукЛьвів – 2003

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі економіки підприємства і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України

Наукові керівники – доктор економічних наук, професор Плоткін Яків Данилович, Національний університет “Львівська політехніка” доктор економічних наук, професор Петрович Йосиф Михайлович, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри економіки підприємства і менеджменту

Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор ЄРМОШЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, Національна академія управління завідувач кафедри маркетингу та підприємництва кандидат економічних наук, старший науковий співробітник КОМАРНИЦЬКИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ Інститут регіональних досліджень НАН України, докторант

Провідна установа – Інститут економіки, відділ теоретичних проблем регулювання економіки, Національна академія наук України, м. Київ


Захист відбудеться “ 28 ” лютого 2003 року о “ 15 ” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.052.03 в Національному університеті “Львівська політехніка” за адресою 79013, м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12, IV корпус, ауд. 301б.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” за адресою: 79013, м. Львів, вул. Професорська, 1.

Автореферат розісланий “ 27 ” січня 2003 року.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, к.е.н., доцент І.Н.Пащенко

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Конкурентоспроможність продукції є визначальною складовою успіху суб'єкта господарювання на ринку і формує кінцеві результати його діяльності. Особливої гостроти набуває проблема конкурентоспроможності щодо продукції промислового призначення, яка характеризується високою конструктивною складністю, великим діапазоном особливостей, зумовлених призначенням та можливостями її міжгалузевого, галузевого та персоніфікованого використання, порівняно тривалим терміном служби, що викликає необхідність постійного професійного її обслуговування.

Усистемі управлінняпромисловимпідприємством одним з найбільш відповідальних завдань є визначення кількісного рівня (оцінювання) конкурентоспроможності продукції та систематизація й впорядкування (регулювання) діяльності, яка спрямована на досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності продукції.

Питанням управління конкурентоспроможності продукції присвячені численні наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів. Вагомий науковий внесок у вирішення проблем конкурентоспроможності продукції зробили П.Бєлєнький, Б.Буркінський, В.Герасимчук, М.Герасимчук, М.Долішній, М.Єрмошенко, О.Запунний, О.Кузьмін, Є.Крикавський, П.Перерва, Й.Петрович, Я.Плоткін, А.Старостіна, Ф.Хміль, Е.Голубков, Г.Азгальдов, Г.Багієв, Б.Берман, А.Глічев, П.Зав'ялов, Б.Карлофф, Ф.Котлер, Ж.-Ж.Ламбен, Е.Райхман та інші. Роботи цих економістів, в яких визначались показники, фактори та умови забезпечення конкурентоспроможності продукції, методи її оцінювання, є науково-теоретичною основою для поглиблення досліджень з проблем конкурентоспроможності продукції і, зокрема, продукції промислового призначення. Незважаючи на значні досягнення в теорії й практиці управління конкурентоспроможністю продукції, є низка проблем, які залишаються предметом дискусій і обговорень вчених-економістів. Так, у більшості наукових робіт вітчизняних та зарубіжних вчених використовується універсальний підхід при розгляді конкурентоспроможності товарів без урахування їхнього призначення. Недостатньо обґрунтовані тлумачення поняття та визначення рівня конкурентоспроможності продукції, мало дослідженими залишаються питання регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення.

Відмінності між товарами споживчого та промислового призначення, а також нетотожність понять “товар“ і “ продукція“ зумовлюють актуальність формування диференційованого підходу до оцінювання та регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення. Необхідність теоретичного обґрунтування та методичного забезпечення достовірного оцінювання й регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення зумовили актуальність і спричинили вибір теми дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах наукового напряму "Проблеми узгодження функціонування економічних, організаційних та мотиваційних механізмів господарювання і регулювання їх впливів на використання виробничого, корпоративного та особистісного потенціалів" кафедри економіки підприємства і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка" при виконанні теми "Розробка системи ринкового управління інноваційними процесами на основі моніторингу показників діяльності таконкурентноздатності підприємства" (ДБ/54 "ВОК", номер державної реєстрації 0198U007871), затвердженої рішенням НТР ДУ "Львівська політехніка", протокол № 11 від 12.11.1998 р.

Мета і завдання дослідження. Метою даного дослідження є розробка теоретичних положень та методичних рекомендацій щодо оцінювання рівня та регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення.

Згідно з визначеною метою в роботі були поставлені такі завдання:

  • уточнити поняття конкурентоспроможності продукції промислового призначення та визначити показники її оцінювання;

  • обґрунтувати теоретичні засади та визначити прикладні аспекти оцінювання та регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення, провести аналіз та систематизацію сучасних методів оцінювання конкурентоспроможності продукції;

  • дослідити зв'язок між факторами конкурентоспроможності продукції та побудувати її гіпотетичну криву протягом етапів економічного циклу життя, визначити пріоритетні види діяльності та їх цілі у сфері регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення для кожного етапу;

  • розробити рекомендації щодо використання аналогів для проведення оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції промислового призначення й методику визначення та оцінювання показника рівня конкурентоспроможності продукції промислового призначення;

  • побудувати модель регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення шляхом регламентування значень показників корисності продукції у стандартах підприємства;

  • розробити методичні рекомендації щодо вартісного регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення через