LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення

витрати на якість продукції.

У процесі дослідження використовувались матеріали щорічних статистичних збірників, монографій, довідкової та періодичної вітчизняної й зарубіжної літератури з питань конкурентоспроможності продукції. При написанні дисертаційної роботи застосовувалися загальнонаукові прийоми і методи дослідження: експертний - для оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції промислового призначення; математичного моделювання - для побудови економіко-математичної моделі оптимізації вимог споживачів у стандартах підприємства; аналогії - для систематизації методів оцінювання конкурентоспроможності продукції; математичної статистики - для оцінювання зміни співвідношення між показниками корисності продукції та показниками її вартості; формалізації та порівняння - для обґрунтування використання аналогів.

Об'єктом дослідження є конкурентоспроможність продукції промислового призначення. Предметом дослідження є теоретичні та методичні проблеми оцінювання та регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у послідовному розкритті базових понять і елементів, що відображають диференційований підхід до оцінювання та регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення, яка відрізняється специфікою її корисних характеристик, особливостями потреби та попиту промислових споживачів, засобами маркетингового сприяння її збуту. Дисертантом отримано наукові результати, що відображають особистий внесок автора у розробку даної теми і виносяться на захист, а саме:

  • обґрунтовано доцільність відокремленого дослідження конкурентоспроможності продукції промислового призначення на основі встановлення й аналізу відмінностей ринку продукції промислового призначення порівняно з ринком споживчих товарів та визначено концептуальні засади оцінювання й регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення, які базуються на встановленні причинно-наслідкових зв'язків та інформаційних потоків між такими взаємопов'язаними елементами, як вимоги споживачів, пріоритетні види діяльності у сфері регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення, показники конкурентоспроможності цієї продукції;

  • дістала подальшого розвитку класифікація методів оцінювання конкурентоспроможності продукції, зокрема розширено класифікаційні ознаки (за характеристикою оцінювання конкурентоспроможності продукції, принципом побудови показника та визначення вагомості показників оцінювання конкурентоспроможності продукції, способом здійснення оцінювання, видами показників оцінювання, критерієм зміни в часі показників конкурентоспроможності продукції), що створює передумови обґрунтованого вибору методу оцінювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення її виробником;

  • розроблено методичний підхід до визначення комплексного показника рівня конкурентоспроможності продукції промислового призначення, який розраховується як відношення комплексного показника рівня корисності продукції промислового призначення до комплексного показника рівня її вартості, та обґрунтовано доцільність використання при оцінюванні рівня конкурентоспроможності продукції промислового призначення різних баз порівняння, які диференціюються за цілями оцінювання та групами показників конкурентоспроможності продукції промислового призначення, що дозволяє підвищити достовірність та об'єктивність результатів такого оцінювання;

  • вперше розроблено модель регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення через стандарти підприємства, в основу якої покладено оптимізацію співвідношення комплексного показника підвищення рівня корисності продукції, регламентованого в стандартах підприємства, та ціни продажу одиниці продукції із підвищеним рівнем корисності;

  • науково обґрунтовано та запропоновано методичні рекомендації щодо регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення на основі вдосконалених методів оцінювання витрат на забезпечення якості приладобудівної продукції.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені методичні пропозиції щодо оцінювання та регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення доведені до рівня конкретних рекомендацій і можуть бути використані в практичній господарській діяльності підприємницьких структур. Окремі результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Національного університету “Львівська політехніка” при викладанні дисциплін “Інноваційний менеджмент”, “Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції підприємств обробної промисловості“, “Управління конкурентоспроможністю організацій сфери послуг” (довідка № 68-14-450 від 03.07.2002 р.).

Ряд рекомендацій щодо оцінювання рівня та визначення пріоритетів регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення знайшли практичне застосування, зокрема у діяльності Дочірнього підприємства “Мікроприлад-07” ВАТ „Мікроприлад” (м. Львів) (акт про впровадження № 157 від 20.05.2002р.); пропозиції з оптимізації вимог споживачів через їх регламентування у стандартах підприємства рекомендовані до застосування Львівським державним центром стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України (акт про впровадження № 1908 від 15.05.2002р.).

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи автора.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідались та схвалені на ІІ-й міжнародній науково-практичній конференції ”Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (м. Львів, 22-24 жовтня 1998 р.); ІІ-й міжнародній конференції докторантів, аспірантів та студентів “Економіка, фінанси, державне управління” (м. Львів, 18-22 листопада 1998 р.); науково-практичній конференції ”Теорія і практика державотворення в Україні: історія та сучасність” (м. Львів, 7 травня 1999 р.); міжнародній науково-практичній конференції ”Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку” (м. Львів, 23-26 березня 2000 р.); ІІІ-й міжнародній науково-практичній конференції ”Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (м. Львів, 9-11 листопада 2000 р.); науково-прикладній конференції „Менеджмент і міжнародне підприємництво” (м. Львів, 27 грудня 2001 р.).

Наукові результати дослідження обговорені й отримали позитивну оцінку на наукових семінарах кафедри економіки підприємства і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка“.

Публікації. За результатами проведених досліджень автором опубліковано 16 наукових праць, з них – 14 у фахових виданнях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків загальним обсягом 158 сторінок (у тому числі - 17 таблиць, 10 рисунків), списку використаної літератури із 117 найменувань і 2 додатків.Основний зміст дисертаційної роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми, проаналізовано сучасний стан розроблення наукової проблеми та доведено необхідність поглиблення досліджень