LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення

конкурентоспроможності продукції. Сформульовано мету і завдання дисертаційної роботи, її предмет та об'єкт, охарактеризовано наукову новизну одержаних результатів, наведено форми апробування наукових результатів у навчальному процесі та діяльності вітчизняних підприємств.

У першому розділі – “Теоретико-прикладні засади оцінювання та регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення“ – визначено поняття конкурентоспроможності продукції промислового призначення (КСП) та обґрунтовано показники її оцінювання, досліджено загальні методичні підходи до оцінювання рівня КСП та доповнено класифікацію сучасних методів оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції, встановлено пріоритетні види діяльності у сфері регулювання КСП.

КСП – це відносна характеристика продукції, що базується на порівнянні значень показників конкурентоспроможності оцінюваної продукції із базовими значеннями. Тому при оцінюванні та регулюванні КСП оперують поняттям “рівень КСП“.

У результаті проведеного в дисертації аналізування характеристик основних складових ринків товарів споживчого та промислового призначення (споживачів, потреб, попиту, продукції) доведено необхідність диференційованого підходу до дослідження конкурентоспроможності продукції промислового призначення. Проблема КСП виникає лише в конкурентному середовищі, обов'язковою умовою якого є наявність більше, ніж одного продуцента.

З урахуванням вимог конкретного ринку КСП обумовлюється оптимальним на даний час співвідношенням між рівнем якості продукції, рівнем її маркетингового просування, рівнем сервісу та витрат на її придбання й використання. Оптимальне співвідношення між цими показниками означає взаємовигідність умов продажу та використання продукції як для споживачів, так і для виробників.

Проведені дослідження дали змогу сформувати систему показників для оцінювання рівня КСП (табл.1). Показники якості продукції, якості сервісного обслуговування, маркетингового просування продукції характеризують корисність продукції, оскільки дозволяють оцінити ступінь задоволеності потреб споживача при її придбанні та використанні.

На відміну від показників корисності продукції група показників її вартості характеризує рівень витрат споживача, необхідних для задоволення його потреби.

Таблиця 1

Система показників рівня конкурентоспроможності продукції промислового призначення

Назва груп показників КСП Складові груп показників КСП

Показники корисності Показники якості продукції промислового призначення Експлуатаційні показники Показники призначення

Показники надійності

Ергономічні показники

Естетичні показники

Екологічні показники

Показники безпеки

Показники уніфікації

Обмежувальні показники Показники транспортабельності

Патентно-правові показники

Показники узгодження властивостей продукції із зовнішніми умовами її використання

Показники додаткових (сервісних) функцій Показники функцій, що спрощують процес експлуатації

Показники функцій, що розширяють кількість отримуваних вигод

Показники інших додаткових (сервісних) функцій

Показники якості сервісу продукції промислового призначення Показники якості інформаційного обслуговування

Показники якості організаційного обслуговування

Показники якості технічного обслуговування

Показники маркетингового просування продукції промислового призначення Показники реклами продукції

Показники паблік рилейшнз

Показники вартості продукції промислового призначення Показники вартості придбання продукції Вартість виготовленої продукції

Вартість маркетингового сприяння збуту продукції

Вартість інформаційного обслуговування

Вартість організаційного обслуговування

Показники вартості експлуатації продукції Вартість використання за призначенням

Вартість технічного обслуговування й ремонтів

Страхові платежі

Майнові, екологічні, ресурсні податки й збори


Залежно від цілей оцінювання КСП для кожного виду продукції може бути здійснена персоніфікація системи показників, які найбільш повно характеризують її конкурентоспроможність. Обґрунтування вибору системи таких показників повинно здійснюватися з урахуванням призначення та галузі застосування конкретної продукції. Кількість, зміст та значущість показників КСП за групами обумовлюється багатьма факторами (причиною виникнення попиту на продукцію; станом розвиненості та умовами конкурентної боротьби на ринку збуту продукції; особливостями споживачів та специфікою умов використання продукції; життєвими стадіями продукції або етапом економічного циклу життя продукції; суб'єктом оцінювання, ціллю та вимогами до точності проведення оцінювання КСП тощо). Отже, оцінювання КСП – це сукупність операцій (етапів), що дозволяють кількісно визначити рівень КСП. Обумовлена цілями та завданнями методологія оцінювання рівня КСП включає: комплексне дослідження ринку збуту; встановлення індивідуальної системи показників КСП; обґрунтування методу, точності та засобів визначення значень показників КСП; встановлення базових значень показників КСП; визначення методів оцінювання рівня КСП, способу та форми представлення результатів оцінювання КСП.

Вивчення способів, принципів та характеристик оцінювання конкурентоспроможності продукції, а також узагальнення літературних джерел дало можливість запропонувати класифікацію методів оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції за певними ознаками (рис.1). Вибір виробником методу оцінювання КСП повинен залежати від можливостей одержання достовірної вихідної інформації та етапу економічного циклу життя продукції.

Регулювання конкурентоспроможності продукції здійснюється через сукупність систематизованих та впорядкованих видів діяльності виробника, які спрямовані на забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності продукції на всіх етапах її створення й просування до споживача. Важливим аспектом ефективного регулювання конкурентоспроможності продукції є обґрунтування та вибір його пріоритетів, що зумовлюються конкретними організаційно-технічними, соціально-економічними, правовими та інших зовнішніми і внутрішніми чинниками функціонування підприємства.

При встановленні пріоритетів регулювання конкурентоспроможності продукції використовуються два підходи. Один з них, розроблений зарубіжними авторами, базується на пріоритетних факторах забезпечення конкурентоспроможності продукції, що є результатами різних видів діяльності у сфері її регулювання. Цей підхід не може бути використаний українськими товаровиробниками внаслідок відмінностей вітчизняних та західних підприємств, спричинених зовнішніми (стан розвитку ринкових відносин, рівень насиченості ринку, особливості цінової кон'юнктури, рівень споживчих потреб і попиту та інше), та внутрішніми (наявність ресурсів для розвитку і реалізації діяльності, рівень гнучкості системи управління тощо) чинниками їх функціонування. Тому для визначення пріоритетів регулювання конкурентоспроможності продукції необхідно використовувати підхід, який передбачає дослідження пріоритетних видів діяльності, спрямованих на досягнення визначених цілей регулювання конкурентоспроможності продукції. Проведені дослідження дали змогу зробити висновки, що до пріоритетів