LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення

протягом десяти років і лише 10% є гармонізованими з міжнародними та європейськими нормами і правилами. За таких умов пріоритетним видом діяльності для оперативного регулювання КСП можна визнати стандартизацію на рівні підприємства. Рівень рекомендаційних вимог (набір і глибина) в стандартах підприємства переважно визначається на основі консенсусу виробників та споживачів продукції.

У роботі пропонується здійснювати регулювання КСП через вимоги стандартів підприємства за допомогою моделі оптимізації управлінських рішень за економічним критерієм. Вихідною інформацією для побудови такої моделі є: вимоги до показників корисності продукції, які регламентовані міжнародними та національними стандартами; вимоги до показників корисності продукції, які визначені споживачами; фактичні показники корисності продукції; граничний рівень показників корисності продукції; ступінь взаємозалежності вимог стандартів, що визначають показники корисності продукції; комплексність стандартизації, обумовлена взаємозв'язком стандартів; обов'язковість стандартів, яка виражена через рівень їх застосовуваності; динамізм стандартів, що характеризується інтервалами їх перегляду та залежністю регламентованих вимог від часу. Інформаційне забезпечення моделі управління КСП шляхом стандартизації показників корисності продукції повинно здійснюватися на основі масивів даних, які описуються матрицями.

Початковим етапом реалізації моделі є оцінювання відповідності вимог стандартів показникам корисності продукції з боку споживачів, схема якої наведена на рис.2.
Рис. 2. Схема оцінювання відповідності стандартів вимогам споживачів


У роботі запропоновано до процесу зміни вимог чинних стандартів включати такі етапи: порівняння показників стандартів із фактично досягнутими на підприємстві показниками корисності продукції; порівняння показників стандартів із гранично можливими показниками корисності продукції; розрахунок оптимальних показників стандартів.

Для розрахунку оптимальних значень показників рівня корисності продукції в дисертації розроблена модель оптимізації співвідношення показників рівня корисності продукції та показників вартості її продажу за період впровадження і дії стандартів підприємства.

Для виробника економічним критерієм оптимальності моделі регулювання КСП через стандарти підприємства є збільшення (принаймні – не зменшення) прибутку від продажу продукції із рівнем корисності, зумовленим цими стандартами. При цьому зроблено висновок, що ціна продажу стандартизованої продукції (В2прод) повинна формуватися на основі таких складових:

, (6)

де а – коефіцієнт відносного зменшення витрат на одиницю корисного ефекту в споживача, безр. вел.; В2прод, В1прод – ціна продажу одиниці продукції із рівнем корисності відповідно після та до проведення стандартизації, грн./шт; Пкор - комплексний показник підвищення рівня корисності продукції, регламентований стандартами підприємства, порівняно із попереднім рівнем її корисності; Пкор >1.

Теоретичне значення коефіцієнта а може знаходитись у межах а(0;1]. Виходячи з економічного критерію, а також інтересів споживача, визначається інтервал оптимальних значень коефіцієнта а:

Пропонована модель регулювання КСП через стандарти підприємства передбачає регламентування показників корисності продукції, яке не супроводжується значними змінами у технології її виготовлення. При цьому витрати виробника включають лише вартість розробки і впровадження стандартів підприємства. Згідно із законодавством України витрати підприємства, пов'язані з розробленням стандартів, відносяться до витрат на науково-технічне забезпечення їх господарської діяльності і включаються до складу загальновиробничих витрат в управлінському й бухгалтерському обліку та до валових витрат у податковому обліку. Використання товаровиробником моделі забезпечить досягнення необхідного рівня КСП та вищого ступеня задоволеності вимог споживачів.


Висновки

1. Ефективність діяльності вітчизняних промислових підприємств визначається рівнем конкурентоспроможності їх продукції. З огляду на специфіку продукції промислового призначення особлива увага повинна приділятись диференціації підходів до розроблення методології оцінювання та регулювання КСП.

2. Дослідженням визначено поняття та встановлено систему показників КСП, уточнено класифікацію методів оцінювання конкурентоспроможності продукції, обґрунтовано пріоритети регулювання КСП. Отримані результати можуть використовуватися для подальшого вдосконалення методів управління КСП.

3. Розроблені рекомендації щодо вибору аналогів, які диференціюються за цілями оцінювання, та визначення комплексного показника рівня КСП можуть бути використані в господарській діяльності промислових підприємств.

4. Розроблену автором модель оптимізації споживчих вимог до показників продукції та їх регламентування у стандартах підприємства запропоновано для використання керівникам на підприємствах, що випускають продукцію промислового призначення. Запропонований підхід до зміни вимог стандартів може бути використаний і в системі національних стандартів.

5. Для підвищення ефективності вартісного регулювання КСП спеціалістам з управлінського та фінансового обліку приладобудівних підприємств пропонується застосовувати рекомендації з обліку та аналізування витрат на забезпечення якості продукції.

6. Членам Ради з питань якості при голові Львівської облдержадміністрації пропонується використовувати при формуванні методичного забезпечення “Регіональної програми впровадження систем управління якістю на підприємствах (організаціях) Львівської області” пропозиції щодо регулювання КСП методами стандартизації на рівні підприємства.

7. Міністерству промислової політики України сприяти використанню розроблених в дисертації методів оцінювання рівня КСП та регулювання витрат на якість продукції як пріоритетних важелів галузевого управління діяльністю промислових підприємств, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції; Державному комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики сприяти оперативному регламентуванню вимог споживачів до показників продукції в системі стандартів підприємства як гнучкого та мобільного інструменту регулювання конкурентоспроможності продукції.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

Публікації у фахових виданнях

1. Лісовська Л.С.Зарубіжний досвід забезпечення конкурентоспроможності продукції – для України. // Вісник ДУ “Львівська політехніка“: Проблеми економіки та управління. – Львів: Вид-во ДУ “Львівська політехніка“, 1998. –№345. – С.117-124.

2. Лісовська Л.С.Співвідношення міжкатегоріями “корисність“ і “вартість“ в маркетингових дослідженнях конкурентоспроможності продукції. // Вісник ДУ “Львівська політехніка“: Проблеми економіки та управління. –Львів: Вид-во ДУ “Львівська політехніка“, 1998. – №353. – С.72-75.

3. Лісовська Л.С. Податкова політика України як фактор забезпечення конкурентоспроможності продукції. // Вісник ДУ “Львівська політехніка“: Проблеми економіки та управління. –Львів: вид-во ДУ “Львівська політехніка“, 1998. - №331. - С.96-101.

4. Плоткін Я.Д., Лісовська Л.С. Забезпеченняконкурентоспроможності продукції