LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення

підприємств.// Економіка України. - 1999. – №2. – С.84-86. (Особистий внесок автора: розроблення загальних умов забезпечення конкурентоспроможності продукції; розроблення спеціальних умов підвищення якості продукції; аналіз досвіду політики забезпечення конкурентоспроможності продукції західних країн).

5. Лісовська Л.С.Сучасні методи оцінювання конкурентоспроможності продукції. // Вісник ДУ “Львівська політехніка“: Проблеми економіки та управління. – Львів: Вид-во ДУ “Львівська політехніка“, 1999. – №363. – С.128-134.

6. Лісовська Л.С.Європейська модель оцінювання діяльності в галузі якості. //Вісник ДУ “Львівська політехніка“: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів: Вид-во ДУ “Львівська політехніка“, 2000. – №384. – С.304-308.

7. Лісовська Л.С.Вплив контролю якості продукції на її конкурентоспроможність. //Вісник ДУ “Львівська політехніка“: Проблеми економіки та управління. – Львів: Вид-во ДУ “Львівська політехніка“, 2000. – №391. – С.90-94.

8. Дубодєлова А.,Янковська Л., Лісовська Л. Стан оздоровчого менеджменту на вітчизняних промислових підприємствах. // Регіональна економіка. – 2000. – №3. – С. 192-196. (Особистий внесок автора: розроблення переліку питань анкети щодо заходів зниження собівартості продукції на промислових підприємствах; аналіз заходів щодо зниження собівартості продукції).

9. Коношенкова Т.Б., Лісовська Л.С. Концептуальний підхід до визначення конкурентоспроможності промислової продукції. // Вісник НУ “Львівська політехніка“: Проблеми економіки та управління. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка“, 2001. – №425. – С.253-257.(Особистий внесок автора: обґрунтування та визначення показників конкурентоспроможності продукції промислового призначення, аналізування відмінностей товарних ринків).

10. Лісовська Л.С. Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції. //Вісник НУ “Львівська політехніка“: Логістика. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка“, 2001. – №416. – С.187-191.

11. Теребух А.А., Лісовська Л.С. Підходи до оцінювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення. //Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Економічні проблеми розвитку виробництва регіону – Львів: Вид-во Інституту регіональних досліджень НАН України. – 2001. – випуск ХХХІ. – С. 210-218. (Особистий внесок автора: формування критеріїв прийняття рішення про придбання продукції промислового призначення).

12. Лісовська Л.С. До проблеми забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємств України. //Вісник НУ “Львівська політехніка“: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка“, 2001. – №417. – С.131-136.

13. Коношенкова Т.Б., Лісовська Л.С. Управління конкурентоспроможністю продукції промислового призначення через вимоги стандартів підприємств. //Вісник НУ “Львівська політехніка“: Логістика. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка“, 2002. №446. С.189-193. (Особистий внесок автора: розроблення моделі оптимізації вимог споживачів).

14. Петрович М.Й., Коношенкова Т.Б., Лісовська Л.С. Інформаційне забезпечення оптимізації вимог до показників корисності продукції. //Вісник НУ “Львівська політехніка“: Проблеми економіки та управління. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка“, 2002. – №448. – С. 257-263. (Особистий внесок автора: обґрунтування та побудова матриць інформаційного забезпечення).


Додаткові публікації

15. Теребух А.А., Ковалишин П.В., Лісовська Л.С. Методичні рекомендації для вивчення курсу “Управління банківською діяльністю" для студентів базового напряму “Менеджмент”. – Львів, Вид-во НУ “Львівська політехніка“, 2001. – 27 с. (Особистий внесок автора: розроблення показників оцінювання кредитоспроможності позичальника).

16. Лісовська Л.С. Економічний цикл життя і конкурентоспроможність продукції. // Тези доп. ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг та логістика в системі менеджменту" (м. Львів, листопад 2000 р.). – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”. – С. 185 – 187.Анотація

Лісовська Л.С. – Оцінювання та регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02. - Організація управління, планування і регулювання економікою. – Національний університет “Львівська політехніка“, Львів, 2003.

Дисертація присвячена вирішенню проблем управління конкурентоспроможністю продукції промислового призначення, зокрема розробці методів визначення її кількісного рівня та регулювання.

На основі дослідження особливостей продукції промислового призначення обґрунтовано показники оцінювання рівня її конкурентоспроможності та визначено пріоритетні види діяльності у сфері регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення.

Доповнено класифікацію методів оцінювання конкурентоспроможності продукції та розроблено методичний підхід до визначення комплексного показника рівня конкурентоспроможності продукції промислового призначення, в основу якого покладено співвідношення між групами показників корисності та вартості продукції. Для кількісного визначення рівня конкурентоспроможності продукції промислового призначення запропоновано використання аналогів за цілями оцінювання та групами показників конкурентоспроможності продукції.

Для підвищення ефективності регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення запропоновано використовувати вдосконалені методи оцінювання витрат на забезпечення якості приладобудівної продукції. В дисертації також розроблено метод оптимізації вимог споживачів за економічним критерієм та їх регламентування у стандартах підприємства.

Ключові слова: конкурентоспроможність продукції промислового призначення, показники конкурентоспроможності продукції, оцінювання конкурентоспроможності продукції, показники конкурентоспроможності продукції, пріоритетні види діяльності, регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення.


Summary

Lisovska L.S. Evaluation and regulation of industrial purpose production competitiveness. - Manuscript.

The thesis for scientific degree of the candidate of economic sciences by speciality 08.03.02.- Organization of management, planning and regulation by economy - National Lviv Polytechnic University, Lviv, 2003.

The dissertation is devoted to problems of determination of a quantitative level of competitiveness of industrial purpose production, and substantiation of methods it of regulation. Because of researches of features of industrial purpose production are reasonable parameters of an evaluation of its competitiveness and the priority kinds of activity in an orb of regulation of industrial purpose production competitiveness are certain.

Is extended a classification of methods of an evaluation of production competitiveness and the methodical approach to an evaluation of a parameter of a level of industrial purpose production competitiveness is developed, in which basis the ratio between groups of parameters of usefulness of production and groups of cost indexes is necessary. For