LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та розвиток конкурентоспроможності промислових підприємств


міністерство освіти і науки україни

національний університет “львівська політехніка”титаренко валерій євгенійовичудк 658.011.2:334.716.009.02


ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ08.06.01- економіка, організація і управління підприємствами


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук
ЛЬВІВ - 2005

Дисертацією є рукопис


Робота виконана на кафедрі маркетингу та логістики в Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор

КРИКАВСЬКИЙ Євген Васильович,

Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри маркетингу та логістики


Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор,

ШТЕФАНИЧ Дмитро Андрійович,

Інститут економіки і підприємництва, завідувач кафедри маркетингу


кандидат економічних наук, доцент,

ЗОЗУЛЬОВ Олександр Вікторович,

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", доцент кафедри промислового маркетингу


Провідна установа:

Харківський національний економічний університет, кафедра бізнесу та підприємництва, Міністерство освіти і науки України, м. ХарківЗахист відбудеться “21” жовтня 2005 р. о 1600 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.052.03 в Національному університеті “Львівська політехніка” (79013, м. Львів-13, вул. С.Бандери, 12, ІV н.к., ауд. 301б).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” (79013, м. Львів-13, вул. Професорська, 1).


Автореферат розісланий “20” вересня 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

д.е.н., проф.

Алєксєєв І.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Об’єктивний процес формування ринкового середовища висуває на перший план проблему забезпечення ефективного функціонування промислового підприємства та його швидкої адаптації до нових умов. Актуальність питання забезпечення конкурентоспроможності підприємств зростає внаслідок інтеграції України в міжнародні організації та становлення ринкової економіки, що посилює нестабільність зовнішнього середовища. Розвиток здатності до ефективного ведення конкурентної боротьби у промислових підприємств ускладнюється потребою у своєчасній реакції на зміни в зовнішньому середовищі, а це, своєю чергою, зумовлює доцільність формування підходів до забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Розроблення таких підходів визначає необхідність дослідження конкурентоспроможності, методів її аналізу та оцінювання, шляхів її формування та розвитку.

Значний науковий внесок у дослідження проблем конкурентоспроможності підприємства зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені: М.І.Долішній, В.М.Геєць, О.Є.Кузьмін, Є.В.Крикавський, І.В.Алєксєєв, Й.М.Петрович, Н.І.Чухрай, Л.Г.Ліпич, Д.А.Штефанич, О.В.Зозульов, В.М.Гриньова, Ю.В.Іванов, Я.Д.Плоткін, К.Макконел, С.Брю, Ф.Котлер, М.Портер, М.Трейсі, Ф.Вірсема, Г.Хемел, К.Прахалад, Е.Демінг, Л.Раменський, Г.К.Азоєв, А.П.Челенков, Г.Л.Багієв, Р.А.Фатхудінов, А.Ю.Юданов. В їх працях розглянуто питання діяльності підприємства в умовах конкуренції, розвитку та оцінювання конкурентоспроможності підприємства та його продукції, класифікації чинників конкурентоспроможності. Водночас необхідно відзначити, що в літературі виділено лише окремі аспекти проблеми управління конкурентоспроможністю промислового підприємства, тобто відсутній комплексний підхід до розвитку конкурентоспроможності, який ґрунтувався би на структуризації оцінювання конкурентоспроможності підприємства та ідентифікації системи чинників конкурентоспроможності.

Необхідність розвитку конкурентоспроможності промислових підприємств через активне використання чинників конкурентоспроможності та обґрунтування відповідних положень щодо оцінювання конкурентоспроможності підприємства в умовах становлення та розвитку національної економіки стали основою для вибору теми дисертаційного дослідження, визначили його мету та завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали дослідження використано для розроблення держбюджетної теми НУ“Львівська політехніка” ДБ87ВГС “Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур” (2004-2005рр.), розділ “Формування комплексу управлінських методів для забезпечення реалізації механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур”, номер державної реєстрації №0104U002289, протокол №4 від 24.04.2003р. Тема роботи відповідає науковому напряму кафедри маркетингу та логістики НУ “Львівська політехніка” “Маркетинг і логістика в системі інноваційних концепцій менеджменту”, затвердженому науково-технічною Радою НУ “Львівська політехніка” (протокол №10 від 02.10.2002р.)

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розроблення методичних положень щодо оцінювання рівня конкурентоспроможності та обґрунтування практичних засад розвитку конкурентоспроможності підприємства на основі використання чинників конкурентоспроможності. Для досягнення мети в роботі було поставлено такі завдання:

– дослідити співвідношення понять “конкуренція”, “конкурентоспроможність продукції”, “конкурентоспроможність підприємства” для визначення найважливіших складових конкурентоспроможності продукції та підприємства;

– визначити чинники конкурентоспроможності підприємства та основні ознаки їх класифікації, сформувати систему актуальних чинників конкурентоспроможності промислових підприємств;

– узагальнити теоретичні засади та практичний досвід для удосконалення методичних підходів щодо розвитку конкурентоспроможності підприємства;

– дослідити відомі підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства та обґрунтувати основні етапи для реалізації її оцінювання та резерву її підвищення;

– обґрунтувати положення щодо впровадження удосконаленого підходу забезпечення розвитку конкурентоспроможності із застосуванням оцінювання конкурентоспроможності підприємства та чинників конкурентоспроможності на прикладі промислових підприємств.

Об’єктом дослідження є процес управління конкурентоспроможністю підприємства.

Предметом дослідження є теоретичні та прикладні підходи до оцінювання та розвитку конкурентоспроможності промислових підприємств.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять загальні та спеціальні методи наукового пізнання: метод теоретичного узагальнення та порівняння – для удосконалення та впорядкування термінології в понятійному апараті конкурентоспроможності підприємства; кореляційно-регресійний аналіз для визначення впливу зовнішнього середовища на обсяги виробництва та збуту продукції промислового підприємства; критичний аналіз – для виділення проблем, не вирішених у відомих методиках оцінювання конкурентоспроможності та підходах до розвитку конкурентоспроможності підприємств; системно-структурний аналіз – для уточнення, впорядкування та систематизації чинників конкурентоспроможності підприємства, визначення переліку критеріїв оцінювання його конкурентоспроможності та аналізу структури системи забезпечення розвитку конкурентоспроможності підприємства; факторний аналіз – для дослідження чинників конкурентоспроможності підприємств олігополістичного