LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та розвиток конкурентоспроможності промислових підприємств

ринку; графічний метод – для оцінювання конкурентоспроможності підприємств; метод експертних оцінок – для визначення вагомості показників конкурентоспроможності процесів діяльності та конкурентоспроможності продукції підприємств.

Інформаційною основою дослідження є праці вітчизняних та іноземних вчених з проблем конкурентоспроможності підприємств, нормативно-правові акти законодавчих та виконавчих органів України, статистичні та звітні дані про діяльність підприємств олігополістичного ринку, вітчизняні та закордонні періодичні видання.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому:

вперше:

обґрунтовано підхід та розроблено положення щодо оцінювання резерву підвищення конкурентоспроможності підприємства на підставі розрахунку відхилень значень складових конкурентоспроможності від відповідних їм значень серед досліджуваних підприємств, що сприятиме повнішому виявленню невикористаних резервів конкурентоспроможності підприємств;

удосконалено:

визначення поняття конкурентоспроможності продукції, в якому, на відміну від наявних, одночасно враховано: відповідність потребам споживачів, порівняння з аналогами, які випускають конкуренти, розмір витрат на задоволення потреби під час споживання цього продукту та часовий чинник;

систему забезпечення розвитку конкурентоспроможності підприємства, функціонування якої, на відміну від наявних, що не використовують взаємодію з чинниками конкурентоспроможності, класифікованими за ознакою природи походження, ґрунтується на взаємодії із запропонованим переліком чинників конкурентоспроможності підприємства та використовує удосконалений підхід до оцінювання конкурентоспроможності підприємства.

дістало подальший розвиток:

обґрунтування місця конкурентоспроможності продукції та процесів діяльності підприємства в конкурентоспроможності підприємства, в якому, на відміну від відомих, що визначають конкурентоспроможність підприємства безпосередньо з урахуванням значень показників, які характеризують конкурентоспроможність, запропоновано визначати конкурентоспроможність підприємства за допомогою попереднього оцінювання конкурентоспроможності його базових складових, на основі чого сформульовано дефініцію поняття конкурентоспроможності підприємства та перелік дій для оцінювання його конкурентоспроможності;

положення щодо класифікації чинників конкурентоспроможності підприємств через формування розширеної системи ознак класифікації, що дало змогу ідентифікувати особливу ознаку класифікації “вплив на рівень вхідного бар’єра на ринок”.

Практичне значення одержаних результатів полягає в удосконаленні автором підходу до розвитку конкурентоспроможності підприємства, що дає змогу промисловому підприємству оцінити свою конкурентоспроможність та резерви її підвищення, визначити найважливіші чинники конкурентоспроможності для подальшого використання впливу на них для підвищення конкурентоспроможності, сформувати на підприємстві систему забезпечення розвитку конкурентоспроможності.

Отримані результати впроваджено на підприємствах Львівщини: ТзОВ “Торговий дім “Жидачівський паперовий комбінат” (акт від “03” лютого 2004 р.), ТзОВ “Львівпромліс” (довідка № 15/17 від “15” лютого 2004 р.), що засвідчило можливість використання одержаних в дисертації результатів на промислових підприємствах.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею. Усі наукові результати, викладені у дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використані лише ті напрацювання, які становлять індивідуальний внесок здобувача.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати досліджень доповідались на ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції “Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (Львів, 2000), Міжнародній науково-прикладній конференції “Менеджмент і міжнародне підприємництво” (Львів, 2001), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Теорія та практика управління у трансформаційний період” (Донецьк, 2001), ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (Львів, 2002), V Міжнародній науково-практичній конференції “Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (Львів, 2004).

Обґрунтовані в дисертації положення використовуються в навчальному процесі НУ “Львівська політехніка” як матеріал для навчально-методичного забезпечення дисциплін “Промисловий маркетинг” та “Маркетингові дослідження” для студентів базового напряму 6.0501 “Економіка і підприємництво”, спеціальності 05.01.08 “Маркетинг” (довідка № 68-14-565 від “31” серпня 2005р.)

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 14 наукових робіт, із них 9 у фахових наукових виданнях (зокрема 7 одноосібних), загальним обсягом 5,88 др.ар., з них особисто належать автору 5,26 др.ар.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Результати дослідження викладено на 192 сторінках, який містить 81 таблицю та 37 рисунків, 5 додатків обсягом 18 с., 293 назви використаних джерел на 19 с., основний текст обсягом 142 с.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У першому розділі Теоретично-методичні засади оцінювання та розвитку конкурентоспроможності підприємств” досліджено категорійний апарат конкурентоспроможності, класифіковано чинники конкурентоспроможності підприємств, розглянуто сучасні методики оцінювання конкурентоспроможності підприємств та відомі підходи до розвитку конкурентоспроможності, а також визначено головні складові системи забезпечення розвитку конкурентоспроможності підприємств.

Дослідження теоретичного доробку дало змогу уточнити визначення понять конкурентоспроможності продукції та підприємства. Поняття конкурентоспроможності продукції розглянуто як комплексну характеристику, що відображає відмінність від товарів-конкурентів за рівнем відповідності конкретній потребі споживачів та за рівнем витрат на задоволення потреби, у конкретний момент часу. Конкурентоспроможність підприємства формується з двох складових: конкурентоспроможності продукції та характеристик різних видів діяльності підприємства: виробничої, збутової, господарської, маркетингової, логістичної, постачальницької, організації праці. Тому на підставі узагальнення запропоновано власне визначення поняття “конкурентоспроможності підприємства” – це комплексна характеристика, що показує відмінність від підприємств - конкурентів за рівнем ефективності діяльності та конкурентоспроможності продукції, в конкретний проміжок часу. Здебільшого ефективною можна вважати прибуткову діяльність підприємства, тобто критерієм ефективності найчастіше є прибутковість.

Перспективним є використання положень щодо оцінювання конкурентоспроможності для промислових підприємств на олігополістичних ринках у зв’язку з наявністю на ринку визначеної кількості схожих учасників. Як приклад вибрано целюлозно-паперову галузь України, майже всі ринки якої є олігополіями, що доводять показники концентрації ринків галузі (табл. 1).

Таблиця 1

Показники концентрації вітчизняних ринків
у целюлозно-паперовій промисловості (2004р.)


 

Показник

Індекс концентрації, %

Індекс Херфіндаля–Хіршмана

Індекс ентропіїCR1

CR2

CR3

CR4

ННІ1

ННІ2

ННІ3

ННІ4

Е1

Е2

Е3

Е4

1

Целюлозно-паперова галузь України (вітчизняне виробництво)

29

49

68

86

893

1261

1620

1948

0,4

0,7

0,99

1,3

2