LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання фінансової стійкості підприємства з урахуванням руху капіталу

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Орєхова Катерина Віталіївна
УДК 330.142.23
ОЦІНювання фінансової стійкості підприємства

з урахуванням руху капіталуСпеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Харків – 2008

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Тридід Олександр Миколайович,

директор Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ),

завідувач кафедри фінансів

Офіційні опоненти: доктор економічний наук, професор

Клебанова Тамара Семенівна,

Харківський національний економічний університет

Міністерства освіти і науки України,

завідувач кафедри економічної кібернетики


кандидат економічних наук, доцент

Рябушка Людмила Борисівна,

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»,

доцент кафедри фінансів


Захист відбудеться «09» жовтня 2008 року о 13 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.055.01 в Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, провул. Інженерний, 1-а.
Автореферат розіслано «05» вересня 2008 року
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.М. Ястремська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. В умовах ринкового середовища фінансова стійкість підприємств набуває суттєвого значення. Це насамперед обґрунтовується такими положеннями. По-перше, від фінансової стійкості підприємств залежить їх спроможність оновлювати техніку та технологію, формувати резерв виробничих потужностей, запаси товарно-матеріальних цінностей тощо. Тобто фінансова стійкість здатна забезпечити життєздатність підприємств, їх конкурентоспроможність та можливість розвитку в короткостроковій та довгостроковій перспективах. По-друге, фінансово стійкі підприємства мають переваги перед іншими підприємствами цієї ж галузі в залученні інвестицій, у виборі постачальників, у підборі кваліфікованих кадрів. По-третє, фінансово стійкі підприємства не вступають у конфлікт з державою по перерахуванню податків та неподаткових платежів та з суспільством – по виплаті заробітної плати, дивідендів.

Однак у 2007р. 32,5% вітчизняних підприємств (не враховуючи малі підприємства) працювали збитково. Питома вага їх власного капіталу в структурі пасивів становила 43,6%. Окрім того, вони формували 86,0% оборотних активів за рахунок поточних зобов’язань, що свідчило про їх низьку ліквідність, неплатоспроможність та значну фінансову залежність від зовнішніх кредиторів та інвесторів. Оскільки мінливість та невизначеність ринкового середовища істотно впливають на фінансово-господарську діяльність вітчизняних підприємств, тому має велике значення і є надзвичайно актуальним питання щодо оцінювання їхньої фінансової стійкості. Це обґрунтовується тим, що визначення її рівня дозволить фінансовим менеджерам підприємства розробити заходи щодо зниження ризикованості фінансово-господарської діяльності, підвищення її ефективності та забезпечення фінансового розвитку.

Значний вклад в оцінювання фінансової стійкості підприємства внесли відомі вітчизняні та закордонні вчені: Бланк І.О., Брігхем Є.Ф., Ван Хорн Д.К., Ковальов В.В., Савицька Г.В., Шеремет А.Д., Хелферт Е. та ін. Вирішення цієї проблеми також знайшло відображення в роботах Азаренкової Г.М., Гінзбурга А.І., Гриньової В.М., Гудзь О.Є., Єрмошенка М.М., Забродського В.А., Кизима М.О., Клебанової Т.С., Костирки Л.А., Пономаренка В.С., Терещенка О.О., Тридіда О.М. та ін.

Аналіз наукових досліджень цих авторів виявив неоднозначність у визначенні поняття «фінансова стійкість», класифікації її факторів та методичних підходів до її оцінювання, які більшою мірою мають обмежену сферу застосування, зокрема, спрямовані на виявлення ознак банкрутства, рівня інвестиційної, приватизаційної привабливості, кредитоспроможності та враховують лише особливості майнового стану підприємства, його ліквідності, фінансової незалежності, ділової активності, рентабельності, не зважаючи на статичні та динамічні риси руху капіталу – підґрунтя фінансово-господарської діяльності підприємства. Відтак існує потреба в розробці інших та удосконаленні наявних методичних підходів до оцінювання фінансової стійкості підприємства, результати застосування яких дадуть більш повну інформацію про рівень фінансової стійкості та дозволять приймати якісно нові рішення щодо зниження ризикованості фінансово-господарської діяльності, підвищення її ефективності та забезпечення фінансового розвитку.

Актуальність, практична значущість, недостатня розробленість та недослідженість вказаних питань зумовили вибір теми дисертаційної роботи, визначили її мету та завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота відповідає основним напрямам наукових результатів, теоретичних положень та висновків наукових досліджень, проведених за безпосередньою участю автора на кафедрі фінансів Харківського національного економічного університету за темами: «Управління ефективністю фінансово-господарської діяльності підприємства» (номер державної реєстрації 0104U000927), згідно з якою автором розроблено методичний підхід до експрес-оцінювання фінансової стійкості підприємства; «Використання методик оцінювання фінансового стану підприємств для забезпечення прозорості їхнього функціонування» (номер державної реєстрації 0105U006380), у якій автору належить розділ «Оптимізаційне моделювання фінансів підприємства», в якому розроблено методичне