LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання фінансової стійкості підприємства з урахуванням руху капіталу

472/088-Л від 17.09.2007р.).

Основні положення дисертаційної роботи використано в навчальному процесі на кафедрі фінансів Харківського національного економічного університету при викладанні дисципліни «Фінансовий менеджмент» (довідка 83/02-300 від 08.10.07р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною, завершеною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до оцінювання фінансової стійкості підприємства з урахуванням руху капіталу. З наукових праць, виконаних у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї, положення й розрахунки, які є результатом особистої роботи здобувача та становлять індивідуальний внесок, а саме: в роботі [1] особистий внесок здобувача полягає в удосконаленні визначення поняття «фінансова стійкість підприємства»; [2] – виконанні аналізу фінансової стійкості підприємств комунального машинобудування в Україні; [3] – виборі прийнятної для фінансових менеджерів машинобудівних підприємств методики оцінювання фінансової стійкості та обґрунтуванні необхідності її удосконалення; [4] – розробці показників фінансової стійкості підприємства та визначенні методів її експрес-оцінювання; [5] – визначенні максимально можливої при сучасних умовах ринкового середовища ефективності фінансово-господарської діяльності; [6] – обґрунтуванні факторів рентабельності капіталу підприємства; [7] – систематизації принципів оцінювання фінансової стійкості підприємства та їх поділенні на загальні та спеціальні; [8] – розробці комплексної цільової програми управління рухом капіталу підприємства; [15] – з’ясуванні проблем методичного забезпечення оцінювання фінансової стійкості підприємства; [16] – застосуванні методу сигмальних відхилень для підвищення ефективності руху капіталу підприємства; [17] – встановленні особливостей поглибленого аналізу фінансової стійкості підприємства.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати виконаного дослідження оприлюднені на VI Міжвузівській всеукраїнській науково-практичній конференції аспірантів та студентів «Проблеми розвитку фінансової системи України та Криму» (м. Сімферополь, 24 – 28 березня 2004 року); V Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми науки та освіти» (м. Алушта, 30 квітня – 10 травня 2004 року); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Динаміка наукових досліджень ’2004» (м. Дніпропетровськ, 21 – 30 червня 2004 року); VI Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Системний аналіз та інформаційні технології» (м. Київ, 1 – 3 липня 2004 року); ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції вчених, викладачів та практичних працівників «Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій» (м. Вінниця, 14 – 15 жовтня 2004 року); III Міжнародній науково-практичній конференції «Управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Ялта, 4 – 6 жовтня 2007 року).

Публікації. Основні результати та висновки дисертаційної роботи опубліковані в 17 наукових працях (10 статей у наукових виданнях, що визнані ВАК України фаховими з економіки, 6 тез доповідей на науково-практичних конференціях та 1 інформаційний листок) загальним обсягом 3,88 ум.-др. арк., з яких особисто автору належить 2,98 ум.-др. арк.

Структура та обсяг роботи. Дисертація викладена на 230 сторінках машинописного тексту. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 4 додатків – на 19 сторінках, списку використаних джерел із 207 найменувань – на 24 сторінках. Матеріали дисертації проілюстровано 55 таблицями – на 22 сторінках, з них 6 таблиць займають 7 повних сторінок, та 13 рисунками – на 7 сторінках, з них 2 рисунки відповідають 2 повним сторінкам. Обсяг основного тексту дисертації становить 178 сторінок.


Основний зміст роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано її мету, завдання, об’єкт та предмет; розкрито наукову новизну одержаних результатів, їхнє теоретичне значення та практичну цінність.

Перший розділ «Теоретичні підходи до оцінювання фінансової стійкості підприємства» присвячений визначенню місця, призначення та ролі руху капіталу підприємства в оцінюванні його фінансової стійкості, визначенню поняття «фінансова стійкість підприємства»; встановленню факторів, які істотно на неї впливають в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища та обґрунтуванню принципів її оцінювання.

В дисертації доведено, що в оцінюванні фінансової стійкості вітчизняних підприємств значна увага має приділятися визначенню особливостей руху капіталу. Це насамперед обґрунтовується такими положеннями. По-перше, збитковість підприємств в основному обумовлена їх фінансовою залежністю від зовнішніх кредиторів та інвесторів, оскільки питома вага їх власного капіталу в структурі пасивів на сьогодні дорівнює 43,6%. По-друге, підприємства в основному формують свої оборотні активи за рахунок поточних зобов’язань, що свідчить про їх низьку ліквідність та неплатоспроможність. По-третє, сучасне планування та бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємств базується на визначенні їх фінансових результатів, тобто на використанні капіталу, не зважаючи, при цьому, на особливості його формування та розподілу – підґрунтя фінансово-господарської діяльності.

На основі практики господарювання та морфологічного аналізу підходів науковців до визначення фінансової стійкості підприємства було виявлено, що ознаками цього поняття є: співвідношення між власним та позиковим капіталом (формування капіталу), необоротними та оборотними активами (розподіл капіталу), перевищення доходів над витратами (використання капіталу), низький рівень ризикованості фінансово-господарської діяльності. Це дозволило сформулювати фінансову стійкість підприємства як безперервний та адаптований до просторово-часових змін процес трансформації капіталу (джерел фінансування господарської діяльності) в капітальні блага (матеріальні ресурси, готову продукцію, грошові кошти). Відмінними рисами визначення цього поняття від існуючих є: врахування руху капіталу; зважання на необхідність та достатність адаптації фінансово стійкого підприємства до простору та часу.

Зважаючи на необхідність та достатність адаптації фінансово стійкого підприємства до простору та часу, в дисертації було проведено аналіз підходів вчених до класифікації його факторів та встановлено, що найбільшого розповсюдження в теорії та практиці фінансового менеджменту машинобудівних підприємств отримала класифікація факторів фінансової стійкості підприємства за джерелами походження (тобто на внутрішні та зовнішні). Аналіз підходів науковців з цього приводу визначив, що вони суттєво відрізняються один від іншого складом та структурою факторів фінансової стійкості підприємства,