LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання фінансової стійкості підприємства з урахуванням руху капіталу

що обумовило необхідність їх критичного аналізу. В результаті чого було встановлено, що до складу внутрішніх факторів фінансової стійкості машинобудівних підприємств належать 49 факторів, які було поділено на 9 груп, а саме: «технологія», «устаткування», «матеріали та енергія», «продукція», «персонал», «організація», «система управління», «методи роботи» та «стиль управління». Зовнішні фактори фінансової стійкості машинобудівних підприємств було поділено на мезо- та макро- та визначено, що до складу мезофакторів відносяться 21 фактори, які було поділено на 8 груп, а саме: «конкуренти», «інвестори», «банки», «постачальники», «споживачі (замовники)», «посередники (проектні інститути, маркетингові агентства тощо)», «податкова служба» та «органи місцевого самоврядування». До складу макрофакторів фінансової стійкості підприємства належить 60 факторів, які також було поділено на 8 груп: «економічні», «політичні», «технологічні», «технічні», «науково-дослідницькі», «соціально-культурні», «географічні» та «міжнародні» умови господарювання.

Враховуючи те, що на сьогодні у фінансово-економічній літературі існує значна кількість методик оцінювання фінансової стійкості підприємства, в дисертації було виконано аналіз підходів науковців до застосування принципів здійснення цього процесу. В результаті чого було встановлено, що загальними принципами оцінювання фінансової стійкості підприємства є: транспарентність, конструктивність, системність, безперервність, динамічність, об’єктивність, оптимальність та комплексність.

Оскільки фундаментальною ознакою фінансової стійкості є рух капіталу, в дисертації було виконано аналіз його принципів та встановлено, що спеціальними принципами оцінювання фінансової стійкості підприємства є: принцип формування капіталу, принцип розподілу капіталу та принцип використання капіталу.

Узагальнені та запропоновані принципи оцінювання фінансової стійкості підприємства представлено на рис. 1.

Оскільки основою методичного забезпечення оцінювання фінансової стійкості підприємства є його принципи, то їхній розвиток уможливив перегляд та можливе удосконалення методичних підходів до здійснення цього процесу.

У другому розділі «Дослідження сучасних методичних підходів до оцінювання фінансової стійкості підприємства» виявлено проблеми методик оцінювання фінансової стійкості підприємства, встановлено прийнятну з них, з точки зору фінансових менеджерів машинобудівних підприємств, виконано її апробацію та обґрунтовано необхідність удосконалення.

Розгляд методичних підходів до оцінювання фінансової стійкості підприємства дозволив встановити, що її основними напрямами є: горизонтальний та вертикальний аналіз балансу; аналіз майнового стану (коефіцієнт зносу основних фондів, їхнього оновлення та вибуття); аналіз відносних показників ліквідності (коефіцієнт покриття, швидкої та абсолютної ліквідності); аналіз відносних показників фінансової незалежності (власний оборотний капітал, коефіцієнт забезпечення оборотних активів власним оборотним капіталом, автономії, фінансової залежності та маневреності власного капіталу); аналіз структури та динаміки фінансових результатів; аналіз рентабельності (рентабельність активів за чистим прибутком, власного капіталу, реалізованої продукції та основної діяльності); аналіз ділової активності (коефіцієнт оборотності основних фондів, оборотних активів, запасів, дебіторської заборгованості та період її погашення, кредиторської заборгованості та власного капіталу).


Рис. 1. Принципи оцінювання фінансової стійкості підприємства


Доведено, що нормативні значення перелічених вище показників не є однаковими та визначаються вибором методичного підходу до оцінювання фінансової стійкості підприємства (табл. 1).


Таблиця 1

Нормативні значення фінансових показників підприємства

Показник

Методика

КП

КШЛ

КАЛ

КЗОА

КА

КФЗ

КМВК

Брігхем Є.Ф.

4

-

2,1

-

-

-

-

Ковальов В.В.

> 2

> 1

-

0,1

0,05 – 0,1

-

-

Шеремет А.Д.

> 2

> 1

-

-

> 0,2

-

> 0,5

Гінзбург А.І.

1 – 3

-

0,4 – 2,1

-

0,3 – 1,5

0,4 – 0,5

-

Савицька Г.В.

> 2

-

> 0,7

-

-

-

-

Гриньова В.М.

2 – 2,5

-

0,7 – 0,8

-

0,2 – 0,25

< 1,5

-

Павловська О.В.

> 2

-

> 0,7

-

> 0,2

< 1

> 0,3

Ізмайлова К.В.

1 – 1,5

> 1

-

-

> 0,5

< 2

> 0,1

Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій

> 1

-

> 0,2

0,25 – 0,35

> 0,1

> 0,5

-

-

ДПАУ

2 – 2,5

> 1

0,25 – 0,3

-

> 0,5

< 0,5

-

Продовження табл. 1

Показник

Методика

КП

КШЛ

КАЛ

КЗОА

КА

КФЗ

КМВК

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

1 – 1,5

-

0,25 – 0,35

-

> 0,5

-

-

Міністерство фінансів України

> 2

> 1

> 0,2

> 0,2

-

-

-

Правління НБУ

> 2

> 0,5

> 0,2

-

-

-

>