LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання фінансової стійкості підприємства з урахуванням руху капіталу

0,5

Міністерство економіки України

> 1,5

-

-

> 0,1

-

-

-

Міністерство фінансів та Фонд державного майна

> 1

0,6 – 0,8

> 0

> 0,1

> 0,5

-

> 0

Аудиторська палата

> 1

0,6 – 0,8

> 0

0,25 – 0,5

-

> 0,5

-

> 0

Примітка: КП – коефіцієнт покриття; КШД - коефіцієнт швидкої ліквідності; КАЛ - коефіцієнт абсолютної ліквідності; КЗОА – коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними засобами; КА – коефіцієнт автономії; КФЗ – коефіцієнт фінансової залежності; КМВК – коефіцієнт маневреності власного капіталу.


Зважаючи на те, що сучасні методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості різняться напрямами її аналізу, ступенем їхньої деталізації, нормативними значеннями фінансових показників, у дисертації було обґрунтовано необхідність пошуку прийнятного з них з точки зору фінансових менеджерів машинобудівних підприємств. Для цього було застосовано метод аналізу ієрархій (МАІ) – Сааті Т.Л., який є найбільш доречним серед сучасних методів експертних оцінок, оскільки дозволяє не тільки проранжувати методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості підприємства, а й перевірити локальні та глобальні пріоритети експертів на узгодженість між собою.

Враховуючи те, що згідно МАІ для отримання достовірних результатів опитування кількість експертів не повинна перевищувати 7 ± 2, в дисертації для здійснення цього процесу було залучено 9 провідних фінансових менеджерів машинобудівних підприємств та були висунуті критерії, яким має відповідати обрана ними методика оцінювання фінансової стійкості – її загальні принципи, та встановлено, що прийнятною для них є методика Міністерства фінансів та Фонду державного майна.

Однак у процесі її апробації на машинобудівних підприємствах за 2003 – 2006 рр. було встановлено, що вона не достатньо повно враховує результати вертикального і горизонтального аналізу балансу та фінансових результатів; не використовує вагомість фінансових показників та не дає змогу визначити інтегральний рівень фінансової стійкості підприємства. Це обумовило необхідність удосконалення прийнятної для фінансових менеджерів машинобудівних підприємств методики оцінювання їх фінансової стійкості.

Третій розділ «Удосконалення методичних підходів до оцінювання фінансової стійкості підприємства» – містить розроблений методичний підхід до експрес-оцінювання фінансової стійкості, технологію її поглибленого аналізу та методичне забезпечення підвищення ефективності руху капіталу машинобудівних підприємств.

Згідно з принципами формування, розподілу та використання капіталу, а також принципів транспарентності, системності та безперервності в дисертації було розроблено таку систему показників експрес-оцінювання фінансової стійкості машинобудівних підприємств:

1 група: показники формування капіталу (частка власного капіталу, забезпечень наступних витрат та платежів, довгострокових зобов’язань, поточних зобов’язань та доходів майбутніх періодів у валюті балансу);

2 група: показники розподілу капіталу (частка нематеріальних активів, основних фондів, запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів, інвестицій та інших активів у валюті балансу);

3 група: показники використання капіталу (доходність операційної, інвестиційної, фінансової та надзвичайної діяльності).

Логіка побудови такого складу показників фінансової стійкості підприємства виходить із особливостей руху капіталу в процесі одного обороту та потреби підприємства в підвищенні ефективності його фінансово-господарської діяльності.

Щодо економічного змісту цих показників, то показники першої групи характеризують склад джерел формування капіталу підприємства, другої – напрями його розподілу. Метою розрахунку показників третьої групи є визначення співвідношення між доходами та витратами підприємства від звичайної (операційної, інвестиційної та фінансової) та надзвичайної діяльностей, що відображує їхню ефективність та є основою для забезпечення безперервності руху капіталу.

Відповідно до принципу оптимальності за МАІ (див. стор. 9) було визначено вагомість кожного показника фінансової стійкості підприємства в його групі та встановлено, що найбільш вагомою в групі показників формування капіталу підприємства є частка власного капіталу; в групі показників розподілу капіталу – частка основних фондів та в групі показників використання капіталу – доходність операційної діяльності.

Зважаючи на принципи конструктивності, динамічності та об’єктивності, користуючись методом сигмальних відхилень, у дисертації встановлено, що при оцінюванні фінансової стійкості підприємства слід приділяти значну увагу визначенню варіабельності певного показника фінансової стійкості в часі:


, (1)

де - варіабельність -го показника фінансової стійкості; - фактичне значення -го показника фінансової стійкості в -ому періоді; - середнє значення -го показника фінансової стійкості; - середньоквадратичне відхилення фактичного значення -го показника фінансової стійкості від середнього; , - кількість показників фінансової стійкості в межах певної групи; , - кількість періодів.


Встановлено, що варіабельність певного показника фінансової стійкості в часі є низькою, якщо ; середньою – ; високою – та – дуже високою:

Згідно з принципом комплексності, за результатами аналізу методів визначення інтегрального показника, означено, що розрахунок інтегральних показників руху капіталу, які характеризують його за етапами (): формування, розподіл або використання, слід здійснювати за формулою:


, (2)

де - інтегральний показник руху капіталу, який характеризує його формування, розподіл та використання; - вагомість в .


В дисертації доведено, якщо - підприємство використовує компромісний підхід до управління рухом капіталу за -тим етапом; - середньоагресивний; - надагресивний та - кризовий.

Для визначення інтегрального показника фінансової стійкості підприємства () запропоновано формулу його розрахунку та встановлено, якщо , то фінансовий стан є фінансово стійким; – нестійким; – кризовим та – гіперкризовим.


. (3)


Для підтвердження практичної значущості розробленого методичного підходу до експрес-оцінювання фінансової стійкості було виконано його апробацію на 9 машинобудівних підприємствах Харківської області (рис. 2). В результаті чого було встановлено, що за аналізований період у 22 випадках фінансовий стан