LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання фінансової стійкості підприємства з урахуванням руху капіталу

підприємств можна визначити як фінансово стійкий, а у 17 – як фінансово нестійкий. Це насамперед обґрунтовується відсутністю на підприємствах фінансової політики щодо розподілу та використання їх капіталу.

Застосування розробленого методичного підходу до експрес-оцінювання фінансової стійкості в практичну діяльність підприємств дозволить достовірно оцінити не тільки їхню фінансово-господарську діяльність, а й існуючих та потенційних контрагентів, конкурентів тощо. З іншого боку, він базується лише на спеціальних принципах оцінювання фінансової стійкості підприємства та принципах транспарентності, системності, безперервності, динамічності, комплексності, об’єктивності та узгодженості, не зважаючи на принцип конструктивності. Тому в дисертації було розроблено технологію поглибленого аналізу фінансової стійкості підприємства.


0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02d602e606040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0002e606000036c20000fc5b110004ee8339202078050c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d0000000100040000000000e606d50220001600040000002d010000030000000000

Рис. 2. Інтегральні показники фінансової стійкості машинобудівних підприємств за 2003 – 2006 рр.


Обґрунтовано, що для технології поглибленого аналізу фінансової стійкості підприємства замість правила 3х доцільно використовувати коефіцієнти варіації показників фінансової стійкості та вважати, що рух капіталу за цим етапом є компромісним, якщо , та агресивним, якщо .


, (4)

де - коефіцієнт варіації -го показника фінансової стійкості; - верхня межа припустимого інтервалу коливання коефіцієнта варіації -го показника фінансової стійкості, тобто 33%.


Незважаючи на зміну формули розрахунку , розрахунок інтегрального показника фінансової стійкості підприємства слід здійснювати за формулою (3) та розглядати його як фінансово стійке, якщо та як фінансово нестійке, яке вимагає вжиття низки певних заходів щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності, якщо > 3.

Порівняння результатів оцінювання фінансової стійкості за прийнятною для фінансових менеджерів машинобудівних підприємств методикою та за розробленою методикою довело, що вони суттєво відрізняються (табл. 2).


Таблиця 2

Результати оцінювання фінансової стійкості підприємств

Результати оцінювання фінансової стійкості за методикою, прийнятною для фінансових менеджерів машинобудівних підприємств

Результати оцінювання фінансової стійкості

за методикою здобувача

ВАТ «Автрамат»

Нестійкий фінансовий стан

Позитивні риси:

ліквідність, фінансова незалежність, ділова активність

Стійкий фінансовий стан

Позитивні риси:

низький рівень варіабельності частки власного капіталу, забезпечень наступних витрат та платежів, поточних зобов’язань, доходів майбутніх періодів, нематеріальних активів, основних фондів, запасів, дебіторської заборгованості, інвестицій, інших активів, доходності операційної та надзвичайної діяльності



Негативні риси:

необхідність оновлення обладнання та устаткування;

збитковість, переважно за рахунок значних інших витрат


Негативні риси:

недоліки в залученні довгострокових зобов’язань;

відсутність вільних грошових коштів;

прорахунки в інвестиційній та фінансовій діяльностях

ВАТ «Світло шахтаря»

Стійкий фінансовий стан

Позитивні риси:

ліквідність та фінансова незалежність

Нестійкий фінансовий стан

Позитивні риси:

низький рівень варіабельності власного капіталу, поточних зобов’язань, доходів майбутніх періодів, основних фондів, запасів, дебіторської заборгованості, інших активів, доходності операційної та надзвичайної діяльності



Негативні риси:

необхідність оновлення обладнання та устаткування;

зменшення ділової активності; рентабельності за рахунок збільшення інших операційних витрат


Негативні риси:

дефіцит у забезпеченні наступних витрат та платежів;

недоліки в залученні довгострокових зобов’язань;

різке придбання значної частини нематеріальних активів;

надмірне накопичення вільних грошових коштів;

відмова від інвестицій;

прорахунки в інвестиційній та фінансовій діяльностях


Так, наприклад, за прийнятною фінансовими менеджерами машинобудівних підприємств методикою фінансовий стан ВАТ «Світло шахтаря» слід вважати стійким, а за запропонованою здобувачем методикою – нестійким. Щодо інших протиріч (нестійке – стійке): за розробленою методикою фінансовий стан ВАТ «Автрамат» слід визнати стійким. Адже, незважаючи на певні проблеми у його фінансово-господарській діяльності, на підприємстві в цілому спостерігається безперервний та адаптований до ринкового середовища процес трансформації капіталу в капітальні блага.

Оскільки протягом аналізованого періоду інтегральний показник використання капіталу підприємств перевищував верхню межу припустимого інтервалу коливання, тобто одиницю (що свідчить про різке зменшення ефективності фінансово-господарської діяльності), та виявлено, що в 13 випадках з 36 – машинобудівні підприємства функціонували збитково, в дисертації було розроблено методичне забезпечення підвищення ефективності руху капіталу.

Аналіз фінансово-економічної літератури дозволив обрати в якості цільової функції фінансових результатів господарської діяльності підприємства коефіцієнт рентабельності його капіталу. Це було пояснено тим, що фінансово-господарська діяльність підприємств характеризується постійним кругообігом капіталу; метою їхнього функціонування є одержання відповідного прибутку; прибуток є абсолютним показником ефективності руху капіталу протягом певного періоду, відносним є коефіцієнт його рентабельності.

Застосування кореляційно-регресійного аналізу до показників оцінювання фінансової стійкості дозволило встановити, що основними з них щодо підвищення рентабельності капіталу є збільшення частки поточних зобов’язань , нематеріальних активів у валют