LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Паливний комплекс України: сучасний стан та перспективи розвитку


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ


ЧУКАЄВА Ірина Костянтинівна


УДК 662.6/9ПАЛИВНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУСпеціальність 08.07.01 – економіка промисловості

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наукК и ї в – 2006
Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України

Національної академії наук України


Науковий консультант:

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Дорогунцов Сергій Іванович, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, завідувач кафедри розміщення продуктивних сил.Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Недін Ігор Валентинович, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України, професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем;


доктор економічних наук, професор Столяров Василь Федосійович, Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України, головний науковий співробітник


доктор економічних наук Ященко Юрій Петрович, Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут нетрадиційної енергетики та електротехніки, директор.Провідна установа:

Науково-дослідний економічний інститут Мінекономіки України, відділ розвитку паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження, м. Київ


Захист відбудеться 19 червня 2006 р. об 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, Київ-32, бульвар Т.Шевченка.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, Київ-32, бульвар Т.Шевченка, 60.

Автореферат розісланий “ “ травня 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор економічних наук,

професор Л.В.Дейнеко


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України

Національної академії наук України

Науковий консультант:


доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Дорогунцов Сергій Іванович, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, завідувач кафедри розміщення продуктивних сил.


Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Недін Ігор Валентинович, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України, професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем;


доктор економічних наук, професор Столяров Василь Федосійович, Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України, головний науковий співробітник;


доктор економічних наук Ященко Юрій Петрович, Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут нетрадиційної енергетики та електротехніки, директор.


Провідна установа:

Науково-дослідний економічний інститут Мінекономіки України, відділ розвитку паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження, м. Київ.


Захист відбудеться 19 червня 2006 р. об 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, Київ-32, бульвар Т.Шевченка, 60.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ради по вивченню

продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, Київ-32,

бульвар Т.Шевченка, 60.


Автореферат розісланий “ “ травня 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор економічних наук, професор Л.В.Дейнеко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми.Збереження і зміцнення національної безпеки України залежить в першу чергу від стану базових галузей економіки. До них відноситься паливно-енергетичний комплекс, рівень розвитку якого значною мірою визначає місце і роль держави в світі.

На початку ХХI століття в паливно-енергетичному комплексі України ще залишились невирішеними цілий ряд надзвичайно складних проблем. Перш за все треба сказати, що ПЕК України був сформований як складова частина ПЕК колишнього СРСР. Тому він не відповідає вимогам, які висуваються до енергокомплексу незалежної держави. Враховуючи сьогоденну важку ситуацію з енергозабезпеченням країни, потрібна багатогранна структурна перебудова паливно-енергетичного комплексу, всієї економіки країни з врахуванням енергетичного фактору.

Теоретичні та прикладні проблеми розвитку і реформування паливно-енергетичного комплексу та його складових, енергетичної безпеки країни досліджено в наукових працях відомих учених-економістів і практиків. Вагомий внесок у розробку цих проблем зробили Алимов О.М., Амоша О.І., Бар’яхтар В.Г., Бабушкін В.М., Воропай М.І., Дорогунцов С.І., Іванов М.І., Кантарович В.Л., Макаров О.О, Мелент’єв Л.О., Мельник В.І., Недін І.В., Потапов В.І., Піріашвілі Б.З., Решетняк О.О., Рильський В.О., Столяров В.Ф., Федорищева А.М., Шидловський А.К., Ященко Ю.П. та інші.

Проте проблеми розвитку галузей паливної промисловості в умовах реформування економіки потребують подальшого дослідження, оскільки докорінно змінились внутрішні і зовнішні умови економічного розвитку країни. Передусім це стосується теоретико-методологічних підходів до довгострокового прогнозування розвитку паливного комплексу, його реформування у відповідності з умовами ринкової економіки, визначення основних проблем і напрямів вдосконалення енергозабезпечення та підвищення рівня енергетичної безпеки країни. За цих умов дослідження даних проблем є виключно актуальним, а їх розв’язання сприятимє успішному вирішенню цих важливих загальнодержавних