LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Паливний комплекс України: сучасний стан та перспективи розвитку

нового технологічного рівня та активізації інноваційної діяльності.

8. Пріоритети України в паливно-енергетичному комплексі спрямовані на реалізацію чіткої, обгрунтованої стратегії його реформування і розвитку, яка була б тісно пов’язана зі стратегією економічного розвитку держави. В дисертації визначені варіанти макроекономічних параметрів розвитку економіки до 2030 р., як прогностичних факторів оцінки розвитку паливного комплексу. Реалізація прогнозних параметрів розвитку економіки до 2030 р. має дати наступні результати: економічне зростання, затухання інфляційних процесів, формування сприятливого економічного середовища, підвищення рівня життя населення. Варіанти потреби в енергетичних ресурсах на період до 2030 р. визначені з урахуванням реалізації основних завдань з енергозбереження.

9. В умовах дефіцитності органічного палива, великої енергоємності ВВП і значного негативного впливу паливно-енергетичного комплексу на навколишнє середовище енергозбереження є одним з найбільш ефективних напрямів енергетичної діяльності. В роботі визначено пріоритетність енергозберігаючих заходів, запропоновано шляхи їх практичної реалізації та здійснені базові оцінки економії паливних ресурсів на прогнозований період.

10. В дисертації визначені перспективи розвитку галузей паливної промисловості. У вугільній промисловості найбільш доцільним є варіант розвитку галузі, який базується на використанні значної частки наявного ресурсного потенціалу галузі, передбачає завершення розпочатих робіт з будівництва і реконструкції шахт, введення нових горизонтів та закриття найбільш збиткових шахт. Це потребує вжиття невідкладних заходів зі стабілізації ситуації в галузі та залучення необхідних інвестицій. При такому варіанті розвитку вугільної промисловості забезпечення потреб країни у вугіллі можливе за рахунок власних ресурсів.

У нафтогазовій промисловості в перспективі можливе зростання обсягів видобутку нафти та газу за рахунок значного розширення пошуково-розвідувальних робіт і впровадження новітніх технологій. Ресурси газового палива можуть бути збільшені за рахунок метану вугільних родовищ Донбасу. Перспективна потреба в нафті визначається доцільністю виробництва нафтопродуктів на власних нафтопереробних заводах при суттєвому поліпшенні їх техніко-економічних показників.

11. Для виходу з енергетичної кризи необхідно вже у найближчий час визначитись в питаннях формування енергетичної політики на базі чітко сформульованої соціально-економічної концепції розвитку України. В основу довгострокової стратегії розвитку енергетики повинен бути покладений головний принцип - замість моделі кількісного розвитку, ми повинні перейти на принципи сталого розвитку паливного комплексу, на який переходять сьогодні розвинуті країни світу. Імпорт паливних ресурсів повинен йти на покриття дефіциту, а не заміщення їх власного видобутку та виробництва.

12. Отримані комплексні оцінки варіантів потреби в ПЕР, зважені можливості нарощування їх видобутку, переробки і генерації дають підстави вважати, що визначені за допомогою інструментарію формування альтернативних варіантів показників ресурсної частини перспективних ПЕБ забезпечують різнопланове визначення основних кількісних контурів розвитку енергетики як вихідних параметрів розробки Національної енергетичної програми розвитку ПЕК в перспективі до 2030 р.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії

1. Чукаєва І.К. Природний газ в економіці України / Відп.ред. Дорогунцов С.І. - К.: Наукова думка, 2002. - 354 с. (Рецензія: О.М. Алимов. Комплексне дослідження економічних проблем розвитку газової промисловості України // Економіка України. - 2003.- № 12.- С.88-89 ).

2. Паливно-енергетичний комплекс / Б.З.Піріашвілі, Я.М.Хакімов, Р.О.Ведмеденко, М.М.Ворочук, Є.М.Бочкарьова, Л.Г.Крупкіна, О.І. Щепець, І.К.Чукаєва, В.Є.Щулипенко, І.Є.Плюта, В.О.Короїд, В.П.Овчиннікова, В.М.Куранда // Продуктивні сили України: аналіз і короткостроковий прогноз розвитку: У 2-х т. – К.: РВПС України НАН України, 1999. – Т.1. - С.79-90. Внесок автора: здійснено аналіз сучасного стану нафтогазового комплексу.

3. Паливно-енергетичний комплекс / Б.З.Піріашвілі, Я.М.Хакімов, Р.О.Ведмеденко, М.М.Ворончук, Є.М.Бочкарьова, І.К.Чукаєва, О.М.Гудима, В.Є.Щулипенко // Продуктивні сили України: прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 р: У 2-х т. – К.: РВПС України НАН України, 2000.- Т.1. - С.223-241. Внесок автора: розроблено прогноз розвитку вугільної промисловості.

4. Паливно-енергетичний комплекс /Б.З.Піріашвілі, Б.П.Чиркін Р.О.Ведмеденко, М.М.Ворончук, Є.М.Бочкарьова, І.К.Чукаєва, В.Ф.Круть // Методичні рекомендації по розробці схеми (прогнозу) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів на тривалу перспективу.- К.: РВПС України НАН України, 2001. - С.105-146. Внесок автора: автором запропоновані методологічні та методичні підходи щодо розробки прогнозу розвитку ПЕК як складової частини економіки України.

5. Піріашвілі Б.З., Чиркін Б.П., Чукаєва І.К. Перспективний паливно-енергетичний баланс – основа формування Енергетичної стратегії України до 2030 р.К.: Наукова думка. - 2002. - 236 с. Внесок автора:

розроблено прогноз потреби в паливних ресурсах економікою України на період до 2030 р., запропонована схема комплексного визначення основних показників перспективних паливно-енергетичних балансів і досліджені альтернативні варіанти формування та розподілу паливно-енергетичних ресурсів.

6. Паливно-енергетичний комплекс: сучасний стан та перспективи розвитку / Б.З.Піріашвілі, І.К.Чукаєва // Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Підручник. За ред. д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України С.І.Дорогунцова. – К.: КНЕУ, 2005. – 988 с. Внесок автора: розд.3, тема 2.

Статті в наукових фахових виданнях


7. Чукаєва І.К. Ефективність енергоспоживання та енергетична безпека України // Енергетика: економіка, технології, екологія.- 2000.- № 2. - С.16-19.

8. Чукаєва І.К. Формування українського ринку вугілля і проблеми ціноутворення на вугільну продукцію // Економіка промисловості. - 2001.- № 1 (11). - С. 34-40.

9. Чукаева И.К. Экономические, финансовые и коммерческие проблемы угольной промышленности в условиях рынка // Економіка промисловості України. Зб. наук. праць. - К.: РВПС України НАН України, 2000. – С.138-147

10. Чукаєва І.К. Теоретичні аспекти регіонального прогнозування потреби у паливно-енергетичних ресурсах // Продуктивні сили і регіональна економіка. Зб. наук.праць. - К.: РВПС України НАН України, 2001. – С.193-199.

11. Чукаева И.К. Формирование украинского рынка нефти и нефтепродуктов // Экономика Украины.- 2001.- №2. – С.82-85.

12. Чукаєва І.К. Перспективи розвитку