LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Паливний комплекс України: сучасний стан та перспективи розвитку

паливно-енергетичного комплексу України та формування енергетичної стратегії // Стратегія економічного розвитку України. Наук. зб. - К: КНЕУ, 2001.- № 6. - С. 220-234.

13. Чукаєва І.К., Круть В.Ф. Екологічні аспекти функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу // Економіка природокористування і охорони довкілля. Зб. наук. праць. К: РВПС України НАН України, 2001.-С.164-169. Внесок автора: дослідженні екологічні питання функціонування підприємств паливного комплексу.

14. Чукаєва І.К. Нафтогазовий комплекс України: сучасний стан та перспективи розвитку // Економіка промисловості України. Зб. наук. праць. - К.: РВПС України НАН України, 2001. – С. 108-116.

15. Чукаєва І.К. Оптимізація паливно-енергетичного балансу як фактор прискорення економічного розвитку України // Стратегія економічного розвитку України. Наук. зб.- К: КНЕУ, 2001.- № 5.- С. 75-81.

16. Чукаєва І.К. Розвиток ресурсної бази газової промисловості як один з напрямів підвищення енергетичної безпеки України // Стратегія економічного розвитку України. Наук. зб. - К: КНЕУ, 2002.- № 1 (8).- С. 238-249.

17. Чукаєва І.К. Проблеми та перспективи реформування газової промисловості // Економіка розвитку. - 2002. -№ 4 (24). – С.20-22.

18. Чукаєва І.К. Нормативно-правові проблеми функціонування паливно-енергетичного комплексу України в умовах перехідної економіки // Економіка та право. - 2002.- № 2 (3). - С. 53-56.

19. Чукаєва І.К. Екологічні аспекти енергозбереження // Економіка природокористування і охорони довкілля. Зб. наук. праць. - К.: РВПС України НАН України, 2002. - С. 116-122.

20. Чукаєва І.К. Сучасний стан та перспективи розвитку газової промисловості // Економіка промисловості. – 2002. - №3 (17). - С.88-94.

21. Піріашвілі Б.З.,Чиркін Б.П., Чукаєва І.К. Основні тенденції формування паливно-енергетичного балансу за 1999-2000 рр. і прогноз до 2030 р. // Енергетика: економіка, технології, екологія.- 2002.- №2. - С.4-10. Внесок автора: визначено тенденції формування перспективного паливно-енергетичного балансу.

22. Чукаєва І.К. Енергозбереження – основна складова енергетичної безпеки України // Економіка та право. - 2003.- № 1(5). - С. 25-30.

23. Чукаєва І.К. Сучасний стан вугільної промисловості України // Продуктивні сили і регіональна економіка. Зб. наук. праць. - К.: РВПС України НАН, 2003. - С. 98-105.

24. Чукаєва І.К. Деякі аспекти використання вугільної продукції як засіб підвищення ефективності вугільної промисловості та енергетичної безпеки України // Економіка промисловості. – 2003. - № 3 (21). – С.74-79.

25. Чукаєва І.К. Зрушення в структурі енергоспоживання та вимоги які висуваються до паливної бази в перспективі // Економіка промисловості.- 2004.- № 2(24). - С.63-69.

26. Чукаєва І.К. Сучасний стан нафтопереробної промисловості України // Економіка промисловості України. Зб. наук. праць. - К.: РВПС України НАН України, 2004. – С.208-214.

27. Чукаєва І.К. Ресурсна база вугільної промисловості України // Продуктивні сили і регіональна економіка. Зб. наук. праць. - К.: РВПС України НАН, 2004. - С.139-144.

28. Чукаєва І.К. Формування ефективних пропорцій паливно-енергетичного балансу на перспективу як база енергетичної стратегії // Економіка та право.- 2004.- № 1 (8).- С. 97-101.

29.Чукаева И.К Тенденции в структуре энергопотребления и требования, предъявляемые к топливной базе Украины в перспективе // Стратегія розвитку України. - 2004.- № 1-2 .- С. 342-350.

Матеріали наукових конференцій


30. Піріашвілі Б.З., Чукаєва І.К. Методичні основи прогнозування потреби України в паливно-енергетичних ресурсах // Матеріали наук.-метод.конф. “Фундаментальні соціально-економічні проблеми”.- Київ: РВПС України НАН України.- 1999.-С.42.-43. Внесок автора: розроблено пропозиції щодо методичного підходу до прогнозування потреби України в енергоресурсах за ринкових умов.

31. Чукаева И.К. Проблеми эффективного использования энергии в Украине // Матеріали міжнар.наук.-практ.конф. “Політичні, економічні та екологічні проблеми енергетичної безпеки і транспортування енергоресурсів в Україні”.- Київ: РВПС України НАН України. – 2001. - С.203-205.

32. Чукаєва І.К. Проблеми законодавчого забезпечення інвестиційної діяльності в паливно-енергетичному комплексі України в умовах ринкових відносин // Матеріали міжрегіон. наук.-практ. конф. “Антикризове управління підприємством: проблеми і шляхи вирішення в умовах України” . – МАУП. – 2001.- С.52-55.

33. Чукаева И.К. Занятость шахтеров: социально-экономические проблемы и перспективы // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки”. – Київ: РВПС України НАН України. – 2001. – С.529-535.

34. Піріашвілі Б.З., Чиркин Б.П., Чукаєва І.К. Енергетика – основа економічної безпеки і розвитку продуктивних сил. // Матеріали наук.-практ. конф. “Внесок академіка В.Вернадського в дослідження проблем розвитку і розміщення продуктивних сил”.- Київ: РВПС України НАН України. – 2003. – С. 79-83. Внесок автора: досліджено сучасний стан галузей паливної промисловості.


АНОТАЦІЯ


Чукаєва І.К. Паливний комплекс України: сучасний стан та перспективи розвитку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.07.01 – економіка промисловості. – Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Київ, 2006.

Дисертація присвячена актуальним проблемам сучасного стану та перспективного розвитку паливного комплексу України. Визначена його роль в економіці країни. Обґрунтовується необхідність подальшого розвитку паливного комплексу як основи зміцнення економічної та енергетичної безпеки країни. Розроблені теоретико-методологічні і прикладні підходи щодо визначення перспектив довгострокового розвитку паливного комплексу в умовах трансформації економіки.

Здійснено аналіз ресурсної бази та сучасного техніко-економічного стану паливного комплексу. Визначені особливості формування ринку енергоресурсів.

Досліджені чинники, що впливають на функціонування та розвиток галузей паливної промисловості.

Розроблено теоретико-методологічні засади концепції розвитку паливно-енергетичного комплексу в нових геополітичних та економічних умовах України.

З метою визначення впливу на енергоємність ВВП різних альтернатив формування ресурсів проведено комплекс варіантних розрахунків видових паливно-енергетичних балансів на період до 2030 р. У дисертаційній роботі розроблено пріоритетні напрями удосконалення розвитку паливно-енергетичного комплексу в перспективному періоді.

Ключові слова: паливний комплекс, енергетична безпека, економічна безпека, енергетична політика,