LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Паливний комплекс України: сучасний стан та перспективи розвитку

завдань.

Головна ідея дисертаційної роботи полягає в тому, щоб на основі узагальнення існуючих теоретичних і практичних засад розвитку складних систем енергетики розробити основні методологічні і методичні положення та обгрунтувати практичні рекомендації щодо стратегії довгострокового розвитку паливного комплексу і підвищення рівня енергетичної безпеки в умовах соціально-економічної трансформації країни.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати, теоретичні положення й висновки дослідження тісно пов’язані з тематикою науково-дослідних робіт Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, зокрема: з темою 3.1.5.63 - “Схема (Прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів (областей) на тривалу перспективу” (розділ “Паливно-енергетичний комплекс”), номер державної реєстрації 0104U003168 (автором визначені основні тенденції і особливості розвитку нафтовидобувної та нафтопереробної галузей); темою 3.1.5.64 – “Проблеми сталого розвитку і основні напрями структурних трансформацій в економіці України” (розділ “Паливно-енергетичний комплекс”), номер державної реєстрації 0101U007881 (автором проаналізовано резерви енергетичного потенціалу України); темою 3.1.5.67 “Розробка засобів імітаційного моделювання економічних процесів для обґрунтування стратегії розвитку енергетики” (розділ “Паливно-енергетичний комплекс”), номер державної реєстрації 0101U007879 (автором запропоновані методологічні та методичні підходи щодо розробки прогнозу розвитку ПЕК як складової частини економіки України).

Результати дисертаційної роботи використано у темі “Розробка перспективного паливно-енергетичного балансу як основа для нової редакції Національної енергетичної програми до 2030 року”, номер державної реєстрації 0101U004176, яка виконувалась відповідно до договору з Міністерством палива і енергетики України. Участь автора у її виконанні полягала у розробці комплексу перспективних балансів виробництва та розподілу паливно-енергетичних ресурсів на період до 2030 р.

Крім того, результати дисертаційної роботи використано у темі “Прогнозування потреби в ПЕР, паливно-енергетичні баланси, імпортно-експортна політика”, номер державної реєстрації 0203U002685, яка виконувалась відповідно до договору з Інститутом загальної енергетики НАН України. У рамках вказаної роботи автором проведена оцінка потреби в первинних паливних ресурсах згідно з наміченими сценаріями соціально-економічного розвитку країни на період до 2030 р.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методологічних засад і науково-методичних підходів формування стратегії розвитку паливного комплексу в сучасних умовах, надання науково-практичних рекомендацій для її реалізації, а також визначення напрямів вдосконалення перспективного енергозабезпечення як основи енергетичної безпеки країни.

Відповідно до мети в роботі були поставлені наступні основні задачі:

- поглибити теоретико-методологічні підходи до дослідження проблем реформування енергетики з урахуванням сучасних тенденцій моделювання і прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу як складової частини економіки України за умов трансформації суспільно-економічних відносин;

- розробити методологічні підходи до імітаційного моделювання процесів формування видових та зведених паливно-енергетичних балансів;

- обгрунтувати концептуальні підходи до забезпечення енергетичної безпеки України;

- здійснити економічну оцінку сучасного ресурсного та техніко-економічного стану галузей паливного комплексу та з’ясувати основні проблеми їх подальшого розвитку;

- дослідити основні прогностичні фактори і врахувати їх вплив на перспективи розвитку паливного комплексу;

- удосконалити нормативно-правове забезпечення в енергетичній сфері;

- розробити прогноз довгострокового розвитку галузей паливної промисловості та визначити головні напрями їх реформування;

- обгрунтувати теоретико-методологічні засади розробки концепції розвитку паливно-енергетичного комплексу в нових геополітичних та економічних умовах України;

- здійснити економічну оцінку впливу на енергомісткість ВВП альтернативних варіантів формування ресурсної частини перспективних паливно-енергетичних балансів як інструменту енергетичної політики;

- розробити комплекс пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування галузей паливної промисловості.

Об’єктом дослідження є процеси розвитку і реформування паливного комплексу України в контексті формування раціональної структури паливно-енергетичного балансу в нових геополітичних та економічних умовах.

Предметом дослідження є методологічні, методичні і прикладні проблеми та підходи щодо формування стратегії розвитку паливного комплексу, спрямованої на досягнення необхідного рівня енергетичної безпеки держави.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи стали праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань теорії та практики розвитку ринкової економіки та паливно-енергетичного комплексу, його окремих складових; сучасні теорії інституціональних перетворень, класичні та сучасні розробки з інноваційного розвитку, системного аналізу, теорії управління та державного регулювання.

У проведеному дослідженні використовувались такі наукові методи: статистичний, економічного, порівняльного та структурного аналізу - для аналізу сучасного стану економіки та паливно-енергетичного комплексу України; аналогій – дослідження двох споріднених економічних систем; функціонального аналізу – для обґрунтування теоретичних засад розвитку економіки та паливного комплексу; економіко-математичні,

експертних оцінок - для розробки інструментарію визначення ефективності розвитку галузей економіки на довгострокову перспективу; сценарного моделювання – для складання варіантів прогнозів розвитку економіки, споживання паливних ресурсів та паливного комплексу; древа цілей – для оцінки значень окремих варіантів і на її основі вибору напрямів довгострокового розвитку досліджуваних об’єктів; балансовий – для визначення основних економічних зв’язків в економіці, темпів та пропорцій розвитку, структурних змін у виробництві та споживанні, важливих техніко-економічних показників відтворення в галузевому та територіальному розрізах; операційних досліджень та оптимізації – для динамічного або лінійного програмування. Як один із найважливіших методологічних і методичних підходів у роботі застосовано системний підхід з урахуванням міждисциплінарного характеру дослідження.

Інформаційну базу дослідження складають законодавчі і нормативні акти Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, методичні й статистичні матеріали Державного комітету статистики, статистичні матеріали