LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Паливний комплекс України: сучасний стан та перспективи розвитку

міністерств і відомств України з питань розвитку економіки та енергетики, матеріали досліджень міжнародних організацій з проблем розвитку паливно-енергетичного комплексу; наукові праці провідних вітчизняних і закордонних вчених у галузі економіки енергетики.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що проведені дослідження дали змогу розробити теоретико-методологічні положення і практичні рекомендації, які спрямовані на вирішення проблем реформування паливного комплексу з врахуванням нових геополітичних та економічних умов України, і на цьому підґрунті визначити стратегічні напрями розвитку галузей паливної промисловості як основи енергетичної безпеки країни. Науковою новизною відзначаються такі теоретико-методологічні і прикладні результати:

- поглиблено теоретико-методологічні підходи до формування но нових засадах ефективної енергетичної стратегії, які, на відміну від існуючих, враховують сучасні тенденції моделювання і прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу як складової частини економіки України за умов трансформації економічних відносин;

- вперше запропоновано методологічні підходи до імітаційного моделювання процесів формування видових та зведених паливно-енергетичних балансів, що дозволяє оперативно розглядати і оцінювати варіанти перспективних ПЕБ та розробити рекомендації щодо альтернатив розвитку потужностей із видобування і переробки основних паливно-енергетичних ресурсів;

- проведено оцінку сучасного стану енергетичної безпеки з урахуванням цілей і завдань підвищення її рівня, що дозволяє більш обгрунтовано визначити пріоритети державної енергетичної політики. В основу авторських розробок покладено такі концептуальні положення: орієнтація на пріоритети енергетичної безпеки; надання вугіллю власного видобутку провідної ролі в забезпеченні енергетичної безпеки; приведення структури паливно-енергетичного балансу у відповідність до структури геологічних запасів палива в Україні;

- обґрунтовано пріоритети з підтримки надійної сировинної бази, виявленні резервів підвищення ефективності роботи підприємств на основі оцінки ресурсного та техніко-економічного потенціалу галузей паливної промисловості і забезпечення на цій основі стійкого розвитку паливного комплексу;

- визначено основні прогностичні фактори, які впливають на структурні зміни в ПЕКу, перспективні рівні розвитку галузей паливної промисловості та стан енергетичної безпеки країни. Відмінність авторських розробок від існуючих полягає в застосуванні комплексного підходу до визначення ефективних напрямів розвитку паливного комплексу;

- обгрунтовано напрями підвищення ефективності діяльності в енергетичній сфері на основі економічного вдосконалення нормативно-правового забезпечення, яке повинно закріпити необхідність державної підтримки розвитку паливного комплексу шляхом надання державою фінансових стимулів і податкових пільг для виробників та інвесторів, що дозволить забезпечити стабільні правила взаємовідносин держави та господарчих суб’єктів в енергетичному секторі економіки;

- на основі запропонованих методологічних та методичних підходів розроблено прогнози розвитку галузей паливної промисловості на довгострокову перспективу, що дозволяє дати оцінку реальних можливостей виробничого потенціалу видобутку та переробки палива у перспективі і підвищити рівень самозабезпечення енергоносіями;

- обгрунтовано теоретико-методологічні засади концепції розвитку паливно-енергетичного комплексу в нових геополітичних та економічних умовах України, які на відміну від існуючих, спрямовуються на реалізацію забезпечення високої енергоефективності виробництва і використання паливно-енергетичних ресурсів, що дозволяєстворити необхідні передумови для розвитку економіки України;

- вперше запропоновано імітаційну систему визначення впливу на енергоємність ВВП різних альтернатив формування ресурсів на віддалену перспективу в залежності від сценаріїв розвитку економіки та здійснено економічну оцінку комплексу варіантних розрахунків ресурсної частини перспективних паливно-енергетичних балансів, що дозволило забезпечити різнопланове визначення основних кількісних напрямів розвитку енергетики на період до 2030 р.;

- обгрунтовано напрями удосконалення перспективного розвитку паливного комплексу, які полягають у задіянні наявних внутрішніх резервів ефективності роботи підприємств, що дозволяє визначити шляхи вирішення найбільш складних проблем розвитку вітчизняного паливного комплексу і підвищити ефективність його функціонування.

Практичне значення одержаних результатів. Викладені у дисертаційній роботі наукові результати, положення і висновки поглиблюють теорію і методологію визначення ефективності функціонування паливного комплексу і в поєднанні з практичними рекомендаціями можуть служити науковою базою для схем-прогнозів, стратегії, тактики і програм довгострокового розвитку паливних галузей, які складаються державними органами, науковими та проектними установами економічного і енергетичного профілю в процесах розробки прогнозів розвитку галузей економіки, що дає можливість сприяти підвищенню рівня енергетичної та економічної безпеки країни. Вони можуть бути використані в процесі формування та реалізації Національної енергетичної стратегії України на період до 2030 р.

Результати дослідження знайшли відображення у комплексних розробках Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України відповідно до планів науково-дослідних робіт (довідка № 25/45-7-4 від 26.01.06 ).

Авторський доробок використано у темі “Прогнозування потреби в ПЕР, паливно-енергетичні баланси, імпортно-експортна політика”, яка виконувалась відповідно до договору з Інститутом загальної енергетики НАН України (довідка № 268/69-2 від 16.03.06 ).

Окремі положення дисертації з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу використовуються у навчальному курсі “Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана (довідка № 01 від 1.03.06 ).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до теоретичних основ і практичних методів розвитку паливного комплексу. Наукові положення, висновки і рекомендації, винесені на захист, розроблені та одержані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі використані лише ті ідеї та положення, які отримані автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження – теоретичні положення і практичні рекомендації, що розроблені автором, були апробовані на ряді українських і міжнародних науково-теоретичних та практичних конференцій: науково-методична конференція “Фундаментальні соціально-економічні