LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Паливний комплекс України: сучасний стан та перспективи розвитку

проблеми” (Київ, 18-19 лютого, 1999 р.), научно-практическая конференция “Чрезвычайные ситуации в системах энергетики: опасность возникновения и возможности ликвидации последствий” (Киев, 12-14 октября, 1999 г.), міжнародна науково-практична конференція “Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки” (Київ, 19-20 вересня, 2000 р.), міжнародна науково-практична конференція “Політичні, економічні і екологічні проблеми енергетичної безпеки і транспортування енергоресурсів в Україні” (Київ, 24-26 жовтня, 2000 р.), міжрегіональна науково-практична конференція “Антикризове управління підприємством: проблеми і шляхи вирішення в умовах України” (Київ, 23 листопада, 2000 р.), науково-практична конференція “Енергозбереження – важлива складова економічної та енергетичної ефективності” (Київ, 27-28 вересня, 2001 р.), научный семинар с международным участием “Технологии энергетики и экономическая безопасность государства” (Киев, 22-24 октября, 2001 г.), научно-практическая конференция “Энергетическая безопасность и экономический рост” (Киев, 31 октября – 1 ноября, 2002 г.), науково-практична конференція “Внесок академіка В.Вернадського в дослідження проблем розвитку і розміщення продуктивних сил” (Київ, 12-13 березня, 2003 р.)

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 34 наукових працях загальним обсягом 60,75 друк.арк., у тому числі 40,35 друк. арк. належить особисто автору. З них одна індивідуальна монографія, п’ять монографій у співавторстві, 23 статті у наукових фахових виданнях, 5 статтей у матеріалах наукових конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, сімох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації становить 441 стор. комп’ютерного тексту, який містить 40 табл. і 7 рис., з них повні сторінки займають 11 табл. і 3 рис., список використаних джерел із 283 найменувань викладено на 27 стор., 4 додатки - на 27 стор.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі - “Паливно-енергетичний комплекс в системіпродуктивних сил” проаналізовано існуючі теоретико-методологічні підходи до дослідження проблем розвитку паливно-енергетичного комплексу та запропоновані авторські підходи щодо визначення розвитку на довгострокову перспективу паливного комплексу в нових економічних та геополітичних умовах;виявлено основні тенденції розвитку паливно-енергетичного комплексу та його місце і роль в системі продуктивних сил; проведено аналіз сучасного стану енергетичної безпеки країни; дослідженні екологічні проблеми функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Нові геополітичні та економічні умови, в яких перебуває Україна, суттєво позначилися на енергетичній безпеці країни, поставивши її в пряму залежність від імпортних енергоресурсів. Сьогодні проблеми енергозабезпечення країни вже переросли в проблеми економічної та національної безпеки. Для їх вирішення необхідно мати можливість завчасно оцінювати енергетичну ситуацію майбутнього і впливати на розвиток економіки та її паливно-енергетичного комплексу таким чинм, щоб здійснювати заздалегідь необхідні структурні зміни. При цьому, як показує світовий досвід, залежно від геополітичниго і економічного становища країни можуть застосовуватися різні стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу. Необхідність подальшого нарощування потужностей паливного комплексу на Україні пов’язана з наступним: новими геополітичними умовами; сучасним економічним становищем; відсутністю можливостей для широкомасштабного використання нових або поновлюваних джерел енергії; критичним станом в електроенергетиці; відсутністю достатніх коштів для закупівлі паливно-енергетичних ресурсів за кордоном. Не зважаючи на складність ситуації, Україна має достатньо можливостей для забезпечення власної енергетичної безпеки та виводу паливно-енергетичного комплексу з кризового стану.

В результаті проведенного дослідження рекомендовані до використання нові методологічні і методичні підходи щодо довогострового прогнозування розвитку паливного комплексу, які розроблені для сучасних умов України.

В основу методології формування енергетичної політики і розвитку паливного комплексу доцільно покласти наступні принципи: забезпечення економічної та енергетичної безпеки країни, яку визначають нові економічні та геополітичні умови; темпи та масштаби соціально-економічного розвитку країни; структура та рівні споживання паливних ресурсів; можливості власного паливного комплексу щодо забезпечення темпів економічного розвитку; ступінь залежності від зовнішніх джерел енергоресурсів; ресурсні, технічні, економічні та інтелектуальні можливості для подальшого нарощування потужностей в паливній промисловості.

В дисертації розроблені методологічні підходи до імітаційного моделювання процесу формування видових та зведеного паливно-енергетичного балансу який об’єктивно є складовою частиною міжгалузевого балансу економіки в цілому. Запропоновані методологічні та методичні підходи дають можливість, на думку дисертанта, з більшою точністю здійснювати прогнозування довгострокового розвитку паливного комплексу в контексті розвитку продуктивних сил в нових геополітичних та економічних умовах України.

Основні методологічні положення, на яких грунтується дослідження, представлені на рис.1.

Не підлягає сумніву, що у визначенні як тактичних завдань, так і стратегії структурної трансформації економіки України пріоритет має належати енергетичному фактору. Жодна країна не будує свою енергетичну стратегію на імпортному паливі, ігноруючи власні енергоносії.Рис. 1.1. Методологія дослідження розвитку паливного комплексу на довгострокову перспективу.


Про масштаби та роль паливно-енергетичного комплексу в економіці країни дають уявлення наступні цифри. В галузях ПЕК виробляється більше ніж 22% промислової продукції, в них зосереджено близько 28% основних виробничих засобів промисловості та працює понад 702 тис. працівників.

Проведений в дисертаційній роботі аналіз свідчить про незбалансований характер динаміки розвитку паливно-енергетичного комплексу і основних секторів економіки. Проблеми з енергопостачанням, які склалися в країні, зумовлюють необхідність розробки нової Енергетичної програми України, яка б дала змогу, по-перше, зупинити поглиблення енергетичної кризи і, по-друге, забезпечити енергетичну безпеку України в умовах переходу до сталого розвитку.

Для України важливим є розв’язання ряду проблем, пов’язаних із захистом національних інтересів. При цьому слід враховувати, що проблема енергетичної безпеки є найактуальнішою серед