LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Паперові грошові знаки і бони Східної Галичини 1914 - 1920 рр.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА

ім. М. С. ГРУШЕВСЬКОГОМАРКОВЕЦЬКА Галина МихайлівнаУДК 930:737.3(477.83/86) “19”
ПАПЕРОВІ ГРОШОВІ ЗНАКИ І БОНИ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ

1914 - 1920 рр.07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні

історичні дисципліниАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук
Київ-2003

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в науково-дослідному Центрі історії грошей Тернопільської академії народного господарства Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор

Тиркало Роман Іванович,

Тернопільська академія народного господарства,

Інститут банківського бізнесу, директор


Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

Дмитрієнко Марія Федорівна,

Інститут історії України НАН України,

відділ спеціальних історичних дисциплін,

завідувач;


кандидат історичних наук, доцент

Панченко Володимир Олександрович,

Київський міжнародний університет,

кафедра cуспільних наук, доцент.


Провідна установа: Київський національний університет

Ім. Тараса Шевченка, кафедра

архівознавства та спеціальних галузей історичної

науки, м.Київ


Захист відбудеться “27” березня 2003 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України (01001, Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України (01001, Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Автореферат розісланий “25” лютого 2003 р.


Вчений секретар

спеціалізованої Вченої ради Песчаний О. О.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Історія грошового обігу належить до проблем традиційно малодосліджуваних у вітчизняній історіографії, не зважаючи на те, що її розробка дає змогу ввести нові характеристики до вивчення фінансово-економічної історії Української держави.

Інтерес до вивчення нашого історичного минулого особливо посилився у сучасних умовах. Зокрема увагу широкого кола учених, краєзнавців привертає історія грошового обігу напередодні і в період Першої світової війни на території Східної Галичини. Дослідження цього питання має науково-пізнавальне й практичне значення.

Східна Галичина пережила і переживає непересічний, складний час. Відбувся нелегкий перехід Галичини, як і всієї України до демократичного ладу. Переборювались економічні труднощі, вдосконалювалася фінансова система, про що, зокрема, свідчить введення власних грошових знаків. Їх поява, функціонування привертають увагу боністів, а отже – спеціальної історичної дисципліни – боністики. Вона займається вивченням паперових грошових знаків, бон і їх сурогатів, що є історичними джерелами, політико-економічними документами й культурними пам’ятками минулого, оскільки вони – своєрідні свідки політичного, соціально-економічного життя і мистецтва відповідної епохи.

У даній праці увага сфокусована на історії грошового обігу Східної Галичини і спроб відродження в Україні власної валюти. Ця тема досі мало науково розроблена. Отже, її подальше дослідження є, на наш погляд, доволі актуальним. Вищезгадана територіальна локалізація дослідження у межах одного регіону – Східної Галичини – забезпечує й певний внесок у вивчення регіональної специфіки історії грошового обігу України. Врахування цього в сучасних умовах має певне практичне значення. Все це в цілому й обумовило вибір теми для дисертаційного дослідження.

Оскільки ж історією грошових знаків займається дуже мало науківців, то це все й визначило актуальність даного дослідження. Тому, актуальним у джерелознавчому плані є цілісне, комплексне, системне й об’єктивне дослідження паперових грошових знаків для всебічного вивчення важливого періоду в історії України, що відповідає потребам як історичної науки, так і суспільства в цілому.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у науково-дослідному Центрі історії грошей Тернопільської академії народного господарства відповідно до планів наукових робіт навчального закладу.

Мета дослідження у тому, щоб на основі залучення комплексу боністичних джерел, спираючись на досягнення історіографії і джерелознавства відтворити об’ктивний і цілісний процес формування й функціонування паперових грошових знаків та бонів у Східній Галичині в контексті фінансово-господарської діяльності урядів у період Першої світової війни 1914-1918 років, розпаду Австро-Угорської імперії, післявоєнної інфляції і російської, німецької та польської окупацій краю. Ця мета реалізується шляхом виокремлення таких завдань:

- з’ясувати стан і повноту дослідження проблеми;

- розширити джерельну базу за рахунок введення у науковий обіг паперових грошових знаків, бонів, вдосконалення методів і способів їх дослідження;

- дослідити вплив конкретно історичних, політичних та економічних чинників на процеси формування й обігу грошових знаків;

- вивчити загальні тенденції і специфічні особливості грошового обігу у Східній Галичині;

- проаналізувати значення емісій грошових знаків і бон для розвитку боністики, геральдики, сфрагістики та інших спеціальних історичних дисциплін.

Об’єктом дослідження є комплекс паперових грошових знаків і бонів Східної Галичини 1914-1920 рр. як важливого джерела соціально-економічної історії.

Предметом дослідження є процес створення та функціонування паперових грошових знаків і бон, їх роль у соціально-економічному, політичному та культурному житті Східної Галичини.

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань використовувалась сукупність загальнонаукових і прикладних методів наукового пізнання. Визначальними для дисертатна стали принципи історизму, наукової об’єктивності та системності, котрі вимагають неупередженості й послідовності у висвітленні подій, процесів і явищ, виявлення причинно-наслідкових зв’язків на кожному етапі