LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Паперові грошові знаки і бони Східної Галичини 1914 - 1920 рр.

суспільно-політичного розвитку. Принцип історизму дав змогу вивчити зародження і розвиток емісійної політики, застосувати конкретно-історичний аналіз до оцінки різнопланових подій і процесів, що відбувалися у Східній Галичині в 1914-1920 рр. Реалізація принципу об’єктивності сприяла глибшому дослідженню паперових грошових знаків як специфічних джерел. Принцип системності дав змогу розглядати грошові знаки, бони та їх обіг у тісному зв’язку з усіма сферами фінансово-економічного і політичного життя краю в період 1914-1920 років.

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1914-1920 рр., пов’язані з наростанням національно-визвольного руху в умовах Першої світової війни, утворення Західно-Української Народної Республіки, Галицького революційного комітету, що суттєво позначилось на особливостях грошових емісій, фінансово-економічній політиці та специфіці грошових знаків.

Наукова новизна дисертації у тому, що в ній вперше у вітчизняній історіографії зроблена спроба комплексно розглянути процес створення і функціонування у східно-галицькому регіоні України паперових грошових знаків та бон, серед яких фігурували австро-угорські крони, німецькі марки, російські рублі, польські марки, гроші Центральної Ради – карбованці та шаги, уряду гетьмана П.Скоропадського та Директорії – гривні, Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) - гривні та корони, карбованці Галицького революційного комітету, емісійні знаки окупаційних військ, міських управ.

До наукового обігу введено значну кількість нових архівних документів, фактичних матеріалів, що дало можливість дослідити вузлові проблеми, пов’язані з історією грошових знаків Східної Галичини.

Науково-практичне значення результатів дисертації у тому, що вона збагачує теорію і методику спеціальних історичних дисциплін, насамперед боністики, вводить до наукового обігу більше нових джерел. Методична частина роботи може сприяти ширшому використанню паперово-грошових джерел під час викладання на історичних факультетах вузів країни курсу “Спеціальні історичні дисципліни”, на кредитно-економічних – “Грошовий обіг і кредит”, “Історія грошей України”. Матеріали про паперові гроші та їх історію можуть бути використані також під час викладання курсів історії України, політекономії та інших дисциплін у вузах і школах. Матеріали дисертації можуть стати в нагоді для створення експозицій музеїв, враховуватися органами державного управління освітою, культурою.

Апробація дослідження. Результати дослідження апробовані в опублікованих автором 15 наукових статтях, знайшли відображення у доповідях і повідомленнях на міжнародних наукових конференціях: “Банківська система України: проблеми становлення та перспективи розвитку” (Тернопіль, 1998 р.), “Історія грошей України з давніх часів до сучасності” (Тернопіль, 1999, 2000, 2001, 2002 рр.) і під час читання спецкурсів “Основи української нумізматики та боністики” (Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка) та “Історія грошей України” (Інститут банківського бізнету Тернопільської академії народного господарства).

Дисертація обговорювалась на розширеному науковому семінарі науково-дослідного Центру історії грошей Тернопільської академії народного господарства та історичного факультету Тернопільського державного педагогічного університету ім . В. Гнатюк (Тернопіль, 2002 р.).

Основні результати дисертації викладено в депонованій праці у співавторстві з “Нариси історії паперових грошей в Галичині ХХ ст.” (Депоновано в ДНТБ України, 5.06.96, № 1769, Ук 96). Зі 128 сторінок роботи дисертантові належить 58 (з них – 34-69; 75-83; 117-132).

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження і базується на основі хронологічно-проблемного принципу. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків (184 стор.), списку використаних джерел і літератури (26 стор., 385 найменувань), додатків (131 стор.), що містять деякі законодавчі акти та офіційні документи періоду 1914-1920 років про грошові знаки і їх обіг, ілюстрацій паперових грошових знаків, бон та їх замінників, котрі перебували в обігу на території Східної Галичини.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обгрунтовується актуальність теми, визначено мету, завдання і хронологічні рамки дисертаційної роботи, охарактеризовано методологічну основу дослідження, показано його наукову новизну, практичне значення та апробацію.

У першому розділі “Історіографія та джерела”розкривається рівень історіографічної розробки теми, окреслено її джерельну базу.

З метою орієнтації у досліджуваній темі та для визначення місця даної дисертації у процесі наукового осмислення проблеми автор уважно ознайомився з працями радянських, німецьких, польських, сучасних українських істориків, історичною літературою української діаспори та каталогами.

Обрана тема до цього часу не стала об’єктом спеціального дослідження в українській і зарубіжній історіографії, хоча окремі її аспекти розпорошені по літературі мемуарного характеру, газетних публікаціях та каталогах.

Історія грошей і грошового обігу належить до проблем, котрі традиційно мало досліджувалися в українській історіографії, незважаючи на те, що її розробка дає змогу ввести нові джерела для вивчення фінансово-економічної історії України. Широкомасштабні емісії періоду Першої світової війни на Східній Галичині, що відбулись на фоні розпаду австро-угорської, польської, російської грошової систем, є не тільки недослідженими в історії грошового обігу, а й маловідомими з точки зору боністики. Значення місцевих емісій полягало не тільки в кількості грошових знаків, що випускалися на місцях, а й у фактичному виникненні нових грошових систем.

Проблема вивчення паперових грошей, їх емісій, грошового обігу на Східній Галичині досі не була об’єктом спеціального вивчення. Уся існуюча література, що стосується теми, умовно поділена на три групи: праці з теорії і практики історії грошей, котрі мають загальний характер; праці, де паперові грошові знаки вивчалися як історичне джерело; публікації, присвячені грошовому обігу в Східній Галичині періоду 1914-1920 рр.

Серед перших робіт варто назвати праці Л. Юровського1, Е. Вайнштейна2. Автори зробили перші спроби осмислити події, що відбувалися в грошовому обігу України. Вони започаткували вивчення історії грошового обігу, розглядали роль грошей, їх функції і купівельну спроможність.

Для нашого дослідження особливо цінні дані містили каталоги паперових грошових знаків. Початок їх