LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Парадигма антиглобалізму в трансформаційних процесах міжнародних фінансових організацій

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАФОСТИК МАР’ЯНА ВІКТОРІВНА

УДК 339.73:316.32
ПАРАДИГМА АНТИГЛОБАЛІЗМУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Спеціальність 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2004

Дисертацією є рукопис.


Дисертаційну роботу виконано на кафедрі світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Дудченко Микола Андрійович,

Професор кафедри світового господарства і

міжнародних відносин Інституту міжнародних відносин

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Лук’яненко Дмитро Григорович,

завідувач кафедри міжнародного менеджменту

Київського національного економічного університету

Міністерства освіти і науки України


кандидат економічних наук, доцент

Гладій Ірина Йосипівна,

доцент кафедри міжнародної економіки,

фінансово-кредитних відносин та маркетингу

Тернопільської академії народного господарстваПровідна установа – Донецький національний університет

Міністерства освіти і науки України, кафедра міжнародної

економіки
Захист відбудеться 21 лютого 2005 року о 16.00 годині на засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.001.02 в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1, зал засідань вченої ради.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 12.
Автореферат розіслано 21 січня 2005 року.


Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради Поліщук Л.С.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Глобалізаційні процеси сучасності впливають на розвиток світової економічної системи неоднозначно. Поряд з позитивним впливом чітко простежуються й ризики глобалізації: поляризація і нерівність розподілу доходів, некерованість і асиметричність самого процесу глобалізації, зростання обсягів фінансових спекуляцій і надмірне зростання економічної й політичної ваги транснаціональних корпорацій.

Особливо позначились глобалізаційні процеси на розвитку фінансової сфери. Саме тому такої виняткової ролі на даному етапі набувають міжнародні фінансові організації (МФО). Створені після Другої світової війни, провідні міжнародні фінансові інституції (МВФ і Світовий банк) в умовах кардинальних змін в економічній системі далі не можуть бути гарантами стабільності й ефективно виконувати свої функції, зокрема обов’язки кредитора останньої інстанції. Відсутність відповідних важелів впливу та помилки, які припускали експерти МВФ і Світового банку в оцінці сучасних економічних процесів і розробці програм кредитування, призвели до того, що особливо гостро постало питання реформування існуючої системи міжнародних фінансових інституцій.

За таких умов у світової спільноти почало формуватись критичне сприйняття процесу глобалізації, яке згодом знайшло своє практичне відображення у конкретній діяльності. Спочатку вона включала проведення масштабних маніфестацій, акцій протесту, форумів, а згодом розробку альтернативних теорій глобалізації та моделей реформування існуючої світової економічної системи. Це явище отримало у світовій літературі назву антиглобалізм. Особливо гострої критики з боку антиглобалістичного руху на даному етапі зазнають саме міжнародні фінансові інституції, оскільки вони є не тільки рушіями глобалізації, а й активно насаджують неоліберальні підходи, котрі вже практично дискредитували себе.

Наукова розробка даної теми для України нині є особливо актуальною, тому що вона, як і решта постсоціалістичних країн, прагне ввійти в об’єктивно обумовлені, але водночас і суперечливі глобалізаційні економічні процеси. Обираючи національну стратегію розвитку, необхідно зважати на існуючі альтернативні підходи, реально оцінювати можливі наслідки економічної глобалізації. А з огляду на те, що діяльність МВФ і Світового банку в Україні також є неоднозначною і не принесла бажаних результатів, проблема реформування цих міжнародних інституцій набуває нового змісту.

Вагомий внесок у дослідження проблеми глобалізації, її рушійних сил та особливостей, уточнення сутності антиглобалізму зробили провідні західні вчені: І. Валерстайн, Дж. Гелбрейт, А. Гідденс, Дж. Даннінг, П. Друкер, Е. МакГрю, Г.П. Мартін, Дж. Робінсон, Дж. Сакс, Дж. Сорос, Г. Томпсон, Т. Фрідман, Д. Хелд, П. Херст, Х. Шуман.

Представники економічної та політичної наукових шкіл пострадянських країн також вивчали згадану проблематику. Певною мірою свою позицію у визначенні природи глобалізації висловили такі російські вчені, як Е.А. Азроянц, А.В. Бузгалін, А.Б. Вебер, М.Г. Делягін, Г.Г. Дилигенський, Ю.А. Красін, В.І. Кузнєцов, А.І. Неклеса, В.І. Пантін, А.І. Уткін, М.О. Чешков.

Важливу роль у теоретичному та емпіричному дослідженні проблематики впливу глобалізації на сучасні економічні процеси відіграють праці сучасних вітчизняних вчених: О.Г. Білоруса, О.С. Власюка, А.С. Гальчинського, В.П. Клочка, Д.Г. Лук’яненка, З.О. Луцишин, Ю.П. Пахомова, А.М. Поручника, А.П. Румянцева, С.І. Соколенка, А.С. Філіпенка.

Проте у зазначених працях, присвячених розкриттю сутності глобалізаційних процесів і перебігу реформи міжнародних фінансових інституцій, практично відсутні комплексні дослідження, які б всебічно аналізували вплив саме економічного антиглобалізму на трансформаційні процеси МВФ і Світового банку, оцінювали альтернативні теорії глобалізації та практичні моделі, запропоновані представниками міжнародних антиглобалістичних рухів та організацій.

Вагомість зазначеної проблеми, необхідність її вирішення та актуальність зумовили вибір теми