LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Параметри транспортно-заготівельної інфраструктури молокопереробного підприємства

Львівський державний аграрний університет
Тригуба Анатолій Миколайович


УДК 658.631.3

ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА


05.13.22 – управління проектами та розвиток виробництва
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукЛьвів – 2004


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі управління проектами та безпеки виробництва в АПК Львівського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Сидорчук Олександр

Васильович, Львівський державний аграрний університет, завідувач кафедри управління проектами та безпеки виробництва в АПК.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Левковець Петро Романович,Національний транспортний університет, проректор;доктор технічних наук, професор Форнальчик Євген Юліанович,Національний університет „Львівська політехніка”, професор кафедри експлуатації і ремонту автомобільного транспорту.


Провідна установа: Національний аграрний університет, кафедра експлуатації техніки та інженерного менеджменту, Кабінет Міністрів України, м. Київ.
Захист дисертації відбудеться "10"лютого 2004 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 36.814.03 у Львівському державному аграрному університеті за адресою: 80381, вул. Володимира Великого 1, м. Дубляни Жовківського району Львівської області, корпус факультету механізації с.-г., аудиторія 34М.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського державного аграрного університету за адресою: 80381, вул. Володимира Великого 1,

м. Дубляни Жовківського району Львівської області, головний корпус.

Автореферат розісланий “30” грудня 2003 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Ковалишин С.Й.

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Реформи, що відбувалися в АПК, змінили усталену систему виробництва молока в Західному регіоні України – суттєво зменшилися обсяги його виробництва великими фермами та водночас зросли в дрібнотоварних селянських господарствах. Виникла проблема заготівлі переробними підприємствами молока, виробленого цими господарствами.

Одним із головних шляхів її вирішення є узгодження параметрів транспортно-заготівельної інфраструктури (ТІ) молокопереробного підприємства (МПП) з обсягами заготівлі молока. Воно можливе за умови обґрунтування раціональних маршрутів. Аналіз наукових джерел щодо організації централізованого звезення вантажів переконує, що науково-інженерне завдання визначення раціональних звізних маршрутів розв’язане з багатьма хибами. Зокрема, системно не враховується: 1) наявність та територіальне розташування пунктів; 2) різний обсяг вантажу на кожному із них; 3) добовий фонд часу перебування автотранспорту на маршруті; 4) обмеження тривалості перебування вантажу на пунктах тощо. Усунення цих недоліків уможливлює підвищення ефективності формування маршрутів.

Чинні методи та моделі обґрунтування параметрів ТІ МПП розраховані на умови стабільного надходження молока. Оскільки його виробництво характеризується сезонністю, то в структуру автопарку переробного підприємства повинні входити такі спеціалізовані автомобілі, які б забезпечували ефективне транспортування молока в кожному заготівельному періоді. Тому, обґрунтування параметрів ТІ МПП є актуальною задачею як у науковому, так і в практичному відношеннях.

Зв’язок роботи з науковими програмами. Роботу виконано згідно з темою наукових досліджень “Розробка проектів головних виробничих та сервісних систем аграрного виробництва в умовах краю на підставі ефективного використання ресурсного потенціалу”, яка входить до комплексного плану науково-дослідних робіт Львівського державного аграрного університету (ДР№0100U002333).

Мета і задачі досліджень.Метою роботи є обґрунтування параметрів ТІ МПП, яка б уможливлювала централізоване звезення заготовленого на пунктах молока з мінімальними витратами коштів на підставі розроблення нових методів та моделей системного аналізу та синтезу чинників транспортного процесу.

Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати такі задачі:

– проаналізувати та з’ясувати можливість використання для централізованого звезення молока чинних методів і моделей визначення маршрутів та параметрів транспортних систем;

– розкрити системну сутність ТІ МПП, виділити транспортний процес, проаналізувати його чинники та обґрунтувати ієрархічні рівні їх синтезу;

– з’ясувати причинно-наслідкові зв’язки між добовим обсягом надходження молока на заготівельні пункти та його централізованим транспортуванням до МПП за маршрутами і розробити метод синтезу чинників на рівні часткових транспортних процесів, а також їх імітаційну модель та алгоритм визначення змісту й добової кількості раціональних маршрутів і спеціалізованих автомобілів;

– проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки між річним потоком молока на заготівельні пункти та його транспортуванням до МПП за раціональними маршрутами і на цій основі розробити метод синтезу чинників транспортного процесу на узагальненому рівні його дослідження, обґрунтувати алгоритм визначення оптимальних параметрів ТІ МПП;

– виконати виробничі експерименти, перевірити адекватність моделі транспортування молока, змоделювати транспортний процес і встановити залежності кількості раціональних маршрутів та автомобілів від їх вантажності та добового обсягу заготовленого пунктами молока;

– розробити автоматизовану систему визначення раціональних маршрутів, оптимізувати параметри парку спеціалізованих автомобілів для транспортування молока, впровадити результати досліджень у виробництво та визначити економічний ефект.

Об’єктом дослідженняобраноспеціалізовані автомобілі (автоцистерни) та причепи для перевезення молока, процеси його транспортування від пунктів заготівлі до переробного підприємства, транспортно-заготівельну інфраструктуру молокопереробного підприємства.

Предметом дослідженняєметоди і моделі системного аналізу та синтезу чинників процесу централізованого транспортування молока, залежність показників ефективності цього процесу від параметрів транспортно-заготівельної інфраструктури.

Методи дослідження. У роботі використано методи імітаційного моделювання та